Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

29. April 2015

Die ersten Wunschbäume stehen in Cham und Pilsen

Das Joseph-von-Fraunhofer Gymnasium Cham und das Luděk-Pik-Gymnasium Pilsen können seit Ende April auf zwei Wunschbäume als Symbol ihrer mehr als 25-jährigen Partnerschaft verweisen. Sie beteiligten sich an einer Kunstaktion im Rahmen des Projekts regio2015. Die Wunschbäume, die Schüler und Lehrer beider Schulen gemeinsam gestaltet hatten, wurden am 22.04.15 in Cham und am 28.04.15 in Pilsen feierlich enthüllt.

Die Idee für die Kunstaktion kam von Andi Dünne, Leiter der Jugendkunstschule KUNSTbeTRIEB Cham, und dem Architekten Philipp Klein. Koordiniert wird das Projekt vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee im Rahmen des Begleitprogramms für Pilsen – Kulturhauptstadt Europas 2015.

"Für mich ist es auch ein Wunderbaum, weil es ein kleines Wunder ist, dass er jetzt so da steht. Ein herzliches Dankeschön gilt dem Spender von insgesamt drei Bäumen für Cham und Pilsen, dem Kreisbauhof und dem Landkreis Cham für die Unterstützung.", so Schulleiter OStD. Dr. Hubert Balk bei der Kunstaktion am 22.04.15 in Cham. "Mein persönlicher Wunsch ist, dass unsere Schulpartnerschaft noch lange weiterbesteht." Karin Bucher, 1. Bürgermeisterin der Stadt Cham, wünschte allen Anwesenden die Kraft, um sich viele ihrer Wünsche selbst erfüllen zu können. "Noch vor wenigen Jahrzehnten war der Wald zwischen unseren Nachbarländern durch den Eisernen Vorhang getrennt. Jetzt sind Bäume ein Symbol der Zusammenarbeit.", freute sich die stellvertretende Landrätin Dr. Johanna Etti über die Aktion. "Wir waren begeistert von der Idee und darüber, dass gerade unsere beiden Schulen für das Wunschbaumprojekt ausgewählt wurden.", so die Pilsner Lehrerin Mgr. Dagmar Maříková, die stellvertretend für den Schulleiter Mgr. Aleš Janoušek sprach. Hans Eibauer, Leiter des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), unterstrich das Engagement der einzelnen Akteure und bedankte sich herzlich dafür.

Philipp Klein, einer der Ideengeber, ging nochmals auf die Intention des Projekts ein: das Nachdenken über Wünsche, ihre Bedeutung für unser Leben, ihre Verschiedenartigkeit und Ähnlichkeit, ihre Dauer und die Fähigkeit, selbst aktiv zu werden, um sie zu erfüllen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Andi Dünne enthüllte er die Plakette am Baum, bevor die Ehrengäste diesen mit ihren Wünschen und bunten Dübeln vervollständigten. Im Anschluss folgte ein gemeinsames Frühlingskonzert – nur eine der vielen weiteren Aktivitäten der Schulen im künstlerisch-musischen Bereich.

Eine knappe Woche später hatte die Partnerschule dann nach Pilsen geladen. Dort steht nun auch ein Baum, der als Geschenk extra aus Cham in die Kulturhauptstadt transportiert wurde. Zur Wunschbaumaktion am 28.04.15 konnte der stellvertretende Schulleiter des  Luděk-Pik-Gymnasiums, PaedDr. Josef Mašek, Vertreter des Stadtbezirks Doubravka, der Abteilung für Schulwesen, Jugend und Sport der Region Pilsen und des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) begrüßen. Angereist waren natürlich auch Kollegen und der Schulchor aus Cham. "Jeder Schüler hat einen individuellen Teil zu diesem Gesamtkunstwerk beigetragen, in dem er einen Wunsch aufgeschrieben und diesen mit einem selbst ausgewählten Dübel versiegelt hat.", so Mašek. Ing. Zdeněk Mádr, stellvertretender Bürgermeister des Stadtbezirks ÚMO 4, freute sich, dass nicht nur das Gymnasium, sondern auch der gesamte Stadtbezirk Doubravka mit dem Wunschbaum ein Kunstwerk erhalten hat. "Ich hoffe für alle, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen." "Die Wünsche sind versiegelt und bleiben geheim. Aber wer weiß, vielleicht entsteht hier ein neuer Kraftort.", wagte Philipp Klein einen Blick in die Zukunft. "Der Baum ist dem in Cham ähnlich, aber doch wieder ganz anders." Auch in Pilsen konnten die Ehrengäste die letzten Löcher mit einem Dübel versiegeln.


In den ersten Maiwochen werden weitere Wunschbäume für Pilsen aufgestellt: Am 05.05.15 an der Grund- und Mittelschule Tiefenbach, am 07.05.15 an der Mittelschule Neunburg v.W., am 09.05.15 in Friedrichshäng bei Schönsee, am 11.05.15 an der Wolfgang-Caspar-Printz-Volksschule Waldthurn, am 13.05.15 an der Förderschule (Základní škola praktická) Domažlice / Taus und am 15.05.15 an der Schule am Regenbogen Cham. 

29. April 2015

První stromy přání již stojí v Chamu a v Plzni

Gymnázium Josepha von Fraunhofera v Chamu a Gymnázium Luďka Pika v Plzni se mohou od konce dubna odkazovat na dva stromy přání jako symbol jejich více než 25 let trvajícího partnerství. Zúčastnily se umělecké akce v rámci projektu regio2015. Stromy přání, které žáci a učitelé z obou škol společně vytvořili, byly slavnostně odhaleny 22. 4. 2015 v Chamu a 28. 4. 2015 v Plzni.
Myšlenka této umělecké akce přišla od Andiho Dünneho, ředitele umělecké školy pro mládež KUNSTbeTRIEB Cham, a architekta Philippa Kleina. Koordinaci projektu převzalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee v rámci doprovodného programu pro Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

"Pro mě je to také strom zázraků, protože je to malý zázrak, že tady teď opravdu stojí. Srdečný dík patří dárci celkem tří stromů pro Cham a Plzeň, Kreisbauhof (Okresní technické služby) a okresu Cham za podporu", uvedl ředitel školy Dr. Hubert Balk při umělecké akci 22. 4. 2015 v Chamu. "Mým osobním přáním je, aby partnerství mezi našimi školami trvalo ještě hodně dlouho." Karin Bucher, starostka města Chamu, popřála všem přítomným sílu, aby si sami mohli splnit mnohá svá přání. "Ještě před několika málo desetiletími byl les mezi našimi sousedními zeměmi rozdělen železnou oponou. Nyní jsou stromy symbolem spolupráce", vyjádřila svou radost z akce místopředsedkyně okresního úřadu Dr. Johanna Etti. "Byli jsme nadšeni touto myšlenkou a tím, že právě naše dvě školy byly vybrány pro tento projekt stromů přání", uvedla plzeňská učitelka Mgr. Dagmar Maříková, která mluvila v zastoupení ředitele školy Mgr. Aleše Janouška. Hans Eibauer, ředitel Centra Bavaria Bohemia (CeBB), vyzdvihl nasazení jednotlivých aktérů a srdečně jim poděkoval.

Philipp Klein, jeden z autorů myšlenky, se ještě jednou vrátil k záměru tohoto projektu: přemýšlení o přáních, jejich význam pro náš život, jejich odlišnost a podobnost, jejich trvání a schopnost, sám aktivně přispět k jejich uskutečnění. Společně se svým kolegou Andim Dünnem odhalil plaketu na stromě, načež čestní hosté strom doplnili o svá přání a barevné klínky. Poté následoval společný jarní koncert – jen jedna z mnoha dalších aktivit škol v oblasti umění a hudby.

O necelý týden později zvala partnerská škola do Plzně. Zde nyní také stojí strom, který byl jako dárek extra přivezen z Chamu do Evropského hlavního města kultury. Na akci u příležitosti stromu přání dne 28. 4. 2015 mohl zástupce ředitele Gymnázia Luďka Pika PaedDr. Josef Mašek přivítat zástupce městské části Doubravka, odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje a Centra Bavaria Bohemia (CeBB). Dorazili samozřejmě také kolegové a školní sbor z Chamu. "Každý žák nesl svůj individuální podíl na tomto uměleckém díle tím, že napsal své přání a zapečetil ho samostatně vybraným klínkem", uvedl Mašek. Ing. Zdeněk Mádr, místostarosta městského obvodu Plzeň 4, vyjádřil svou radost z toho, že nejen gymnázium, ale také celý městský obvod Doubravka díky stromu přání získal umělecké dílo. "Doufám za všechny, že se jejich přání vyplní." "Přání jsou zapečetěna a zůstanou tajná. Ale kdo ví, třeba zde vznikne nové magické místo", odvážil se Philipp Klein pohlédnout do budoucnosti. "Tento strom je podobný tomu v Chamu, ale přesto je úplně jiný." Také v Plzni mohli čestní hosté zapečetit s pomocí klínků poslední otvory ve stromě. 


V prvních květnových týdnech budou vytvořeny další Stromy přání pro Plzeň: dne 5. 5. 2015 na Základní škole v Tiefenbachu, 7. 5. 2015 na Základní škole v Neunburgu v.W., 9. 5. 2015 ve Friedrichshängu u Schönsee, 11. 5. 2015 na Základní škole Wolfganga Caspara Printze ve Waldthurnu, 13. 5. 2015 na Základní škole praktické v Domažlicích a 15. 5. 2015 ve Speciálním pedagogickém podpůrném centru Schule am Regenbogen v Chamu. 

Fotogalerie • Fotogalerie

Andi Dünne hilft einem Chamer Schüler am Wunschbaum. | Andi Dünne pomáhá jednomu ze žáků z Chamu u stromu přání.
Bürgermeisterin Karin Bucher eröffnet die Wunschbaumaktion in Cham, links im Bild Schulleiter OStD. Dr. Hubert Balk | Starostka Karin Bucher zahajuje akci u příležitosti stromu přání v Chamu, vlevo na obrázku je ředitel školy Dr. Hubert Balk.
CeBB-Leiter Hans Eibauer bedankt sich bei allen Beteiligten für ihr Engagement. | Ředitel CeBB Hans Eibauer děkuje všem zúčastněným za jejich nasazení.
Die Initiatoren Andi Dünne und Philipp Klein enthüllen die Plakette am Wunschbaum. | Iniciátoři projektu Andi Dünne a Philipp Klein odhalují plaketu na Stromu přání.
Die stellvertretende Landrätin Dr. Johanna Etti versiegelt ihren Wunsch mit einem Dübel. | Místopředsedkyně okresního úřadu Dr. Johanna Etti pečetí své přání s pomocí klínku.
Birgit Habler, verantwortlich für die Beziehungen zur Pilsner Partnerschule, im Gespräch mit Philipp Klein (links) und CeBB-Leiter Hans Eibauer (rechts). | Birgit Habler, zodpovědná za vztahy s plzeňskou partnerskou školou, při rozhovoru s Philippem Kleinem (vlevo) a ředitelem CeBB Hansem Eibauerem (vpravo).
Der Chamer Schulchor unter der Leitung von Andreas Ernst bei der Wunschbaumaktion in Pilsen. | Školní sbor z Chamu pod vedením Andrease Ernsta při akci u příležitosti stromu přání v Plzni.
"Was wünsche ich mir?" Philipp Klein erläutert, wie der Wunschbaum zum Nachdenken über Wünsche anregt. | "Co si přeji?" Philipp Klein vysvětluje, jak strom přání podněcuje k zamyšlení nad přáními.
Schülerinnen des Pilsner Gymnasiums erklären den Anwesenden ihre Gedanken zum Projekt. Rechts im Bild PaedDr. Josef Mašek, stellvertretender Schulleiter des Luděk-Pik-Gymnasiums. | Žákyně plzeňského gymnázia vysvětlují přítomným své myšlenky k projektu. Vpravo na obrázku je PaedDr. Josef Mašek, zástupce ředitele Gymnázia Luďka Pika.
Mgr. David Zrostlík, stellvertretender Bürgermeister des Stadtbezirks ÚMO 4, schlägt seinen Wunsch in den Baum. | Mgr. David Zrostlík, místostarosta městského obvodu Plzeň 4, zatlouká své přání do stromu.
Ob sich auch jemand schönes Wetter gewünscht hat? | Jestlipak si někdo přál také hezké počasí?
Die Vertreter beider Schulen freuen sich über die gelungenen Aktionen. | Zástupci obou škol měli radost z vydařených akcí.
Rendert Time: 0,086 Sek. | Speicherverbrauch: 3,32 MB / 3,52 MB