Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

regio2015 aktuell • regio2015 aktuálně

09. Oktober 2014

Deutsch-Tschechischer Kunstausflug nach Regensburg

Im Rahmen des Projekts „Podívej se mi do očí - Schau mir in die Augen“ fanden sich am Samstag, den 04.10.2014,  im Künstlerhaus Andreasstadel im Stadtteil Stadtamhof in Regensburg sowohl deutsche als auch tschechische Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren zu einem gemeinsamen Kunst-Workshop zusammen. 
Von deutscher Seite nahm die Chamer Kinder- und Jugendkunstschule „KUNSTbeTRIEB“ unter der Leitung von Andi Dünne sowie die Kulturwerkstatt Kalmreuth/Kunstbau Weiden von Irene Fritz und das Regensburger Atelier „Kunst inklusiv“ der Katholischen Jugendfürsorge unter der Leitung von Renate Höning teil. Aus der Tschechischen Rebublik waren dafür die Partnerschulen ZUŠ Sokolovská mit einem Lektor von Animanie Pilsen und die ZUŠ Domažlice angereist.

Um Sprachbarrieren zwischen deutschen und tschechischen Kindern und zwischen Kindern und Organisatoren zu überwinden, waren zwei Dolmetscherinnen von der Tandem-Organisation aus Pilsen angereist. Auch Šárka Krtková vom Organisationsteam der Kulturhauptstadt Pilsen 2015, die für regio2015 und grenzüberschreitende Zusammenarbeit zuständig ist, zeigte sich begeistert von dem kommunikativen und künstlerischen Workshop in Regensburg.  

Die Organisatoren hatten sich ein vielfältiges Programm überlegt, das mit einer Stadtführung unter der Leitung von Regine Leipold und ihrer Kollegin von der Cultheca Agentur für Geschichte und Kunst begann. Ausgestattet mit Skizzenheft und Bleistift bekamen die Kinder während der Führung durch die Altstadt rund um die steinerne Brücke, das Goliath Haus und den Regensburger Dom die Gelegenheit, sich Skizzen von den Bauten zu machen, die dann am Nachmittag im Atelier gemeinsam auf ein großes Plakat mit schwarzer, roter und blauer Tusche gezeichnet wurden. In drei weiteren Stationen konnten die Kinder im Atelier von „Kunst inklusiv“ unter der Leitung von Renate Höning ihre Skizzen zu einer Radierung erweitern oder sich im Ausstellungsraum und draußen im Park kreativ ausprobieren und ihre Ideen zu Papier bringen. Am Ende des Nachmittags konnten die Werke in einer kleinen Ausstellung vor dem Andreasstadel von Spaziergängern bewundert werden.  

Finanziert wurde der Workshop aus Mitteln der EU, genauer durch das Ziel–3-Programm Freistaat Bayern-Tschechische Republik von regio2015 Kulturhauptstadtprogramm, das die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im bayerisch-tschechischen Grenzraum fördert. Bereits im Mai fanden sich die beteiligten Jugendkunstschulen in der Kunstschule ZUŠ Domažlice zu einem Workshop zusammen, in dem die Kinder gemeinsam eine Sprachskulptur aufbauten und die Stereotypen des jeweiligen Nachbarlandes künstlerisch umsetzten.  

Das herannahende Jahr 2015, in dem sich die westböhmische Stadt Pilsen mit dem Titel „Kulturhauptstadt des Jahres“ schmücken darf, nahmen tschechische Grundkunstschulen und ostbayerische Jugendkunstschulen zum Anlass, um über die Grenzen hinweg eine nachhaltige Zusammenarbeit zu starten.

Ziel des Projekts ist, Begegnungen mit dem Nachbarland und der jeweils anderen Kultur zu ermöglichen, sich gemeinsam auszutauschen und die Schutzmauern vor dem Unbekannten abzubauen. Da gerade die unterschiedlichen Sprachen die Kommunikation zwischen den beiden Nachbarländern erschwert, soll mit Mitteln der Bildenden Kunst an Kunstorten in den Grenzregionen die Voraussetzung für eine Inklusion und ein belebtes Miteinander deutscher und tschechischer Kinder geschaffen werden.

Am Freitag, den 24. April 2015 findet in Pilsen der Bayerisch-Böhmische Jugendkunstschultag statt. In der "Proluka" in der Pilsener Altstadt lädt ein spannendes Kreativprogramm Kinder und Jugendliche dazu ein, Kunst im Freien zu erleben und vor allem selbst zu machen.

Lisa-Marie Sperl 

09. Oktober 2014

Česko-německý výlet za uměním do Řezna

V rámci projektu „Podívej se mi do očí - Schau mir in die Augen“ se v sobotu, 4. 10. 2014 v Domě umělců Andreasstadel v městské části Stadtamhof v Řeznu sešly jak německé tak i české děti a mladiství ve věku od 6 do 15 let na společném uměleckém workshopu.
Z německé strany se akce zúčastnily Umělecká škola pro děti a mládež „KUNSTbeTRIEB“ z Chamu pod vedením Andiho Dünne jakož i Kulturní dílna Kalmreuth/Kunstbau Weiden Irene Fritz a řezenský ateliér „Kunst inklusiv“ Katolického spolku pro mládež pod vedením Renate Höning. Z České republiky přijely na akci partnerské školy ZUŠ Sokolovská s lektorem z Animanie Plzeň a ZUŠ Domažlice.

Aby se překonala jazyková bariéra mezi českými a německými dětmi a mezi dětmi a organizátory, přijely také dvě tlumočnice z Tandemu Plzeň. Rovněž Šárka Krtková z organizačního týmu Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015, která je zodpovědná za projekt regio2015 a přeshraniční spolupráci, projevila nadšení z komunikativního a uměleckého workshopu v Řezně.

Organizátoři si vymysleli pestrý program, který začal prohlídkou města pod vedením Regine Leipold a její kolegyně z Agentury Cultheca pro dějiny a umění. Vybavené skicákem a tužkou dostaly děti během provádění starým městem kolem kamenného mostu, Goliášova domu a řezenského dómu příležitost, udělat si skici staveb, které odpoledne v ateliéru společně nakreslily na velký plakát černou, červenou a modrou tuší. Při třech dalších zastávkách mohly děti v ateliéru „Kunst inklusiv“ rozšířit své skici pod vedením Renate Höning na rytiny, anebo si ve výstavní místnosti a venku v parku vyzkoušet své nápady a převést je pak na papír. Na konci odpoledne mohli kolemjdoucí obdivovat díla na malé výstavě před domem Andreasstadel.

Workshop byl financován z prostředků EU, přesněji z programu Cíl 3 Svobodný stát Bavorsko-Česká republika z projektu Evropského hlavního města kultury regio2015, který podporuje přeshraniční spolupráci v česko-bavorském pohraničí. Již v květnu se sešly zúčastněné základní umělecké školy v ZUŠ Domažlice na workshopu, při kterém děti společně postavily jazykovou skulpturu a umělecky realizovaly stereotypy příslušné sousední země.

Blížící se rok 2015, ve kterém se západočeské město Plzeň může pyšnit titulem "Evropské hlavní město kultury" se stal pro české základní umělecké školy a východobavorské umělecké školy mládeže podnětem k tomu, aby odstartovaly trvalou přeshraniční spolupráci.

Cílem projektu je umožnit setkávání se sousední zemí a jinou kulturou, vyměňovat si vzájemně názory a odbourat strach z neznámého. Protože právě rozdílné jazyky stěžují komunikaci mezi oběma sousedními zeměmi, má být s prostředky výtvarného umění na uměleckých místech v pohraničních regionech vytvořen předpoklad pro inkluzi a oživenou sounáležitost českých a německých dětí.

V pátek 24. dubna 2015 se koná v Plzni česko-bavorský den uměleckých škol. Do "Proluky" v centru Plzně zve napínavý kreativní program děti a mladistvé, aby zažily umění na volném prostranství a především aby se sami do tvorby umění zapojili.

Lisa-Marie Sperl

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,044 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,50 MB