Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Bavaria Bohemia e.V. - Info

02. Dezember 2013

10. Mitgliederversammlung am Sonntag, 24.11.13

Im Mittelpunkt der Berichte standen die laufenden Projekte, die im kommenden Jahr vom CeBB koordinierte Organisation interessanter bayerischer Beiträge für das Kulturhauptstadtjahr Pilsen 2015 im EU Ziel 3-Projekt regio2015 und die Gründung der Kulturstiftung im Oktober.
  • Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) steht in den Startlöchern für Pilsen 2015 
  • Kulturstiftung wird weiteres finanzielles Standbein für das CeBB  

Mit den Worten "es macht große Freude mit dem Centrum Bavaria Bohemia an vorderer Stelle Mitverantwortung für den Erfolg der bayerisch-tschechischen Kulturbeziehungen zu tragen" untermauerte Anne Gierlach, 1. Vorsitzende von Bavaria Bohemia e.V., die sehr positiv ausgefallene Rückschau auf die letzten 12 Monate.

Vor dem Jahresbericht entbot Bürgermeisterin Birgit Höcherl anerkennende Grußworte. Im Mittelpunkt der Ausführungen von Anne Gierlach stand der Dank an die Mitglieder, an den Vorstand, an die ehrenamtlich Tätigen, an die Sponsoren, an das Kuratoriums, an die unterstützenden Kommunen, an die deutschen und tschechischen Partner und an das sehr engagierte Mitarbeiterteam unter der Leitung von Hans Eibauer. Angeführt von Kulturstaatsminister Bernd Neumann und Staatsministerin Emiila Müller erhielt das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) im Jahr 2013 hohe Wertschätzung aus Kreisen der Politik, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Medien. Anne Gierlach erwähnte die lange Liste der hochkarätigen Besucher und bezeichnete die Vielzahl und Vielfalt der Veranstaltungen, die erfolgreichen Kulturtouren, die grenzüberschreitenden Kooperationen, das große Interesse von Besuchergruppen und den großen Publikumszuspruch als Aushängeschilder des CeBB.

Schatzmeister Erich Schlicker bescheinigte im Kassenbericht dem Verein eine tragfähige finanzielle Basis mit ausreichender Liquidität als Voraussetzung für die reibungslose Projektumsetzung. Die Finanzierung des CeBB durch den Trägerverein erfolgt über ein Mehrsäulenmodell, dessen wichtigste Pfeiler derzeit die EU-Ziel 3-Förderung, der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds, der Freistaat Bayern, die kommunale Seite mit Bezirk, Landkreis Schwandorf, Stadt Schönsee, weitere Kommunen, der Partnerkreis aus Unternehmen, Spenden und Mitgliedsbeiträge sind. Erich Schlickers Hinweis, dass Mitglieder des Vereins im letzten Jahr über 900 ehrenamtlich geleistete Stunden erbrachtren, zeigt, dass das Engagement der Mitglieder eine weitere tragende Säule darstellt.

CeBB-Leiter Hans Eibauer gab der Versammlung einen umfassenden Bericht über die Arbeit und die Projektumsetzung der zwei bis zum Jahresende laufenden Projekte "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic – Begegnung Bayern Böhmen 2013" und „Impuls 2015“. Das CeBB ist nicht nur in den Projekten gefordert, sondern wird ab Januar in der Vorbereitung und Umsetzung der bayerischen Beiträge für das Kulturhauptstadtjahr Pilsen 2015 eine entscheidende Rolle im neuen Projekt regio2015 zusammen mit seinen Partnern Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellchaft Plzen 2015 o.p.s. spielen. Neben der Projektumsetzung engagiert sich das Mitarbeiterteam in der grenzüberschreitenden Basisarbeit und im Internetportal bbkult.net als zweisprachige Informationsquelle. Hans Eibauer blendete zurück auf die jahrelangen Bemühungen, den Freistaats Bayern in die Finanzierung des CeBB einzubinden. "Ganz entscheidend ist es Staatsministerin Emilia Müller zu verdanken, dass der Landtag 2012 beschloss, im Doppelhaushalt 2013 / 2014 das CeBB mit einer Förderung zu berücksichtigen." Mit der Entsendung von Mgr. Václav Vrbík als Repräsentanten der Nachbarregion Pilsen im CeBB zeigt auch die tschechische Seite, wie wichtig ihr die Arbeit des CeBB ist.

Der Rechnungsprüfungsbericht von Herbert Männer und Josef Ebenhöch mündete in den einstimmigen Beschluss zur Entlastung des Schatzmeisters. Anschließend erläuterten Dr. Wolfgang Kunert und Dr. Rudolf Ebneth als Vorstände der im Oktober gegründeten Kulturstiftung die schon lange verfolgten Pläne zur Stiftung. Dr Kunert betonte, dass "aufgrund eines starken Engagements der Sparkasse im Landkreis Schwandorf und von weiteren Stiftern die Stiftung mit dem vorerst noch bescheidenen Kapital von fünfzigtausend Euro Anfang Oktober ins Leben gerufen werden konnte. Die Stiftung ist jedoch so angelegt, dass sie durch Zustiftungen von Bürgerseite im Lauf der Jahre wachsen und aus ihren Erträgen die Arbeit des CeBB unterstützen soll." Beide Stiftungsvorstände drückten die Hoffnung aus, dass mit diesem Schritt eine weitere, sich von Jahr zu Jahr steigernde Finanzierungssäule geschaffen wurde.  

02. Dezember 2013

10. členská schůze v neděli, 24.11.13

Zprávy byly zaměřeny na probíhající projekty, organizování zajímavých bavorských příspěvků pro Plzeň 2015, které bude CeBB v příštím roce koordinovat v rámci projektu EU Cíl 3 regio2015 a na založení kulturní nadace v měsíci říjnu.
  • Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) stojí u startu Plzně 2015
  • Kulturní nadace se stane další finanční oporou CeBB


Se slovy "velmi mne těší, že s Centrem Bavaria Bohemia na předním místě mohu nést spoluzodpovědnost za úspěch česko-bavorských kulturních vztahů" uzavřela Anne Gierlach, předsedkyně spolku Bavaria Bohemia e.V. ohlédnutí za posledními 12 měsíci, které dopadly velmi pozitivně.

Před výroční zprávou pozdravila přítomné starostka Birgit Höcherl slovy uznání. Anne Gierlach vyslovila ve svém příspěvku především poděkování členům, představenstvu, neplaceným dobrovolníkům, sponzorům, kuratoriu, podporujícím obcím, českým a německým partnerům a velmi angažovanému pracovnímu týmu pod vedením Hanse Eibauera. Díky ministru kultury Berndovi Neumannovi a ministryni Emilii Müller se Centru Bavaria Bohemia (CeBB) dostalo vysokého hodnocení z kruhů politiky, umění, kultury, hospodářství a médií. Anne Gierlach zmínila dlouhý seznam prominentních návštěvníků a jmenovala důvody, proč se CeBB těší tak dobrému jménu: množství a pestrost akcí, úspěšné cesty za kulturou, přeshraniční kooperace, velký zájem skupin návštěvníků a velká obliba publika.

Pokladník Erich Schlicker potvrdil ve zprávě o stavu pokladny, že spolek má únosnou finanční základnu s dostatečnou likviditou jako předpoklad pro hladkou realizaci projektů. Financování CeBB zřizovatelským spolkem je řešeno na bázi vícezdrojového modelu, jehož nejdůležitějšími pilíři v současné době jsou podpora dotačního programu EU Cíl 3, Českoněmecký fond budoucnosti, Svobodný stát Bavorsko, komunální strana s krajem, okresem Schwandorf, městem Schönsee a dalšími obcemi, okruh partnerů z podniků, dary a členské příspěvky. Poukázání Ericha Schlickera na skutečnost, že členové spolku v posledním roce odpracovali přes 900 neplacených hodin, ukazuje, že angažovanost členů představuje další nosný pilíř.

Vedoucí CeBB Hans Eibauer podal schůzi obsáhlou zprávu o práci a realizaci dvou projektů, které běží do konce roku "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic – Begegnung Bayern Böhmen 2013" a „Impuls 2015“. CeBB  je zapojen nejen do projektů, nýbrž bude od ledna hrát důležitou roli v přípravě a realizaci bavorských příspěvků pro rok Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 v novém projektu regio2015 společně se svými partnery Řeznem a plzeňskou společností Plzeň 2015 o.p.s. Kromě realizace projektů se tým pracovníků CeBB angažuje v základní přeshraniční práci a na internetovém portálu bbkult.net jako dvojjazyčném zdroji informací. Hans Eibauer zmínil dlouholeté snahy, zapojit Svobodný stát Bavorsko do financování CeBB. "Je zcela rozhodující poděkovat ministryni Emílii Müller za to, že Zemský sněm v roce 2012 rozhodl, že bude počítat s dotací pro CeBB v dvouletém rozpočtu 2013 / 2014." Vysláním Mgr. Václava Vrbíka jako reprezentanta sousedního regionu Plzně do CeBB ukazuje i česká strana, jak důležitá je pro ni práce CeBB.

Revizní zpráva Herberta Männera a Josefa Ebenhöcha vyústila do jednohlasného závěru, vyslovit pokladníkovi absolutorium. Následně komentovali Dr. Wolfgang Kunert a Dr. Rudolf Ebneth, jako členové představenstva v říjnu založené kulturní nadace, již dlouho sledovaný plán na založení nadace. Dr. Kunert zdůraznil, že "na základě silného angažování Spořitelny v okrese Schwandorf a dalších dárců mohla být nadace začátkem října založena zatím ještě se skromným kapitálem padesát tisíc Euro. Nadace je ovšem založena tak, že dalšími dary ze strany občanů může v průběhu let růst a z jejich výnosů má být podporována práce CeBB." Oba členové představenstva nadace vyjádřili naději, že tímto krokem byl vytvořen další, rok od roku se zvětšující pilíř financování.

Fotogalerie • Fotogalerie

Stiftungsvorstand Dr. Wolfgang Kunert (stehend) erläutert den Mitgliedern die Gründung und die Ziele der Kulturstiftung Bavaria Bohemia, rechts neben ihm sitzend Dr. Rudolf Ebneth, weiteres Mitglied des Stiftungsvorstands | Člen představenstva nadace spolku Dr. Wolfgang Kunert vysvětluje členům založení a cíle kulturní nadace, vedle něj vprvo Dr. Rudolf Ebneth, další člen představenstva nadace
Dr. Rudolf Ebneth, Mitglied des Stiftungsvorstands (stehend, links neben ihm sitzend Dr. Wolfgang Kunert, Stiftungsvorstand) erläutert der Mitgliederversammlung die geplanten Aktivitäten der Kulturstiftung Bavaria Bohemia | Dr. Rudolf Ebneth, člen představenstva nadace (řečník vpravo, vedle něj vlevo sedí Dr. Wolfgang Kunert, druhý člen představenstva) vysvětluje členům spolku plánované aktivity v rámci nadace
Rendert Time: 0,068 Sek. | Speicherverbrauch: 3,31 MB / 3,51 MB