Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Bavaria Bohemia e.V. - Info

07. Oktober 2013

Gemeinnützige Kulturstiftung Bavaria Bohemia am 07.10.2013 gegründet

Mit der Übergabe der Stiftungsurkunde am 07.10.2013 durch Regierungspräsidentin Brigitta Brunner wurde die gemeinnützige Kulturstiftung Bavaria Bohemia gegründet. 
Landrat Volker Liedtke als Vorsitzender des Stiftungrats würdigte die Vorbereitungen zur Gründung der Stiftung, die einen nachhaltigen Beitrag zur grenzüberschreitenden Arbeit leisten soll.  

Die umfangreichen Vorbereitungen zur Gründung der Stiftung lagen in den Händen von 2. Vorsitzendem Dr. Wolfgang Kunert, Regierungspräsident a.D. Die Kulturstiftung  Bavaria  Bohemia wurde mit einem Stiftungskapital von 50.000,00 Euro gegründet. Die Stiftung errichten als Gründungsstifter:

 • Sparkasse im Landkreis Schwandorf, Schwandorf 
 • Peter Esser, Verleger (Mittelbayerischer Verlag), Regensburg
 • Josef Kappenberger, Unternehmer (K+B E-Tech), Cham 
 • Odeon Concerte - Reinhard Söll, Regensburg
 • Bavaria Bohemia e.V., Schönsee   


Die Bereitschaft der Sparkasse im Landkreis Schwandorf, die Gründung der Stiftung mit einem nennenswerten Betrag zu unterstützen, hat den Weg zur Gründung der Stiftung eröffnet. Die Mitgliederversammlung von Bavaria Bohemia e.V. hat im November 2012 der Stiftungsgründung und einer Beteiligung zugestimmt.

Landrat Liedtke und Regierungspräsidentin Brigitta Brunner dankte den Gründungsstiftern Sparkasse im Landkreis Schwandorf, Peter Esser, Regensburg, Josef Kappenberger, Cham, Odeon Concerte, Reinhard Söll, Regensburg und Bavaria Bohemia e.V., die mit ihrer Beteiligung ihre Wertschätzung zum grenzüberschreitenden Engagement von Bavaria Bohemia e.V. / Centrum Bavaria Bohemia ausdrücken.      

Die Präambel zur Stiftungssatzung drückt die Ziele aus, die die Kulturstiftung verfolgt: Die Gründung erfolgt im Bestreben, das in Trägerschaft des gemeinnützigen Vereins „Bavaria Bohemia e.V.“ erfolgreich geführte Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee (Lkr. Schwandorf) ideell und materiell zu unterstützen und damit insbesondere:

 • das Kulturleben, den Kulturaustausch und die kulturelle und partnerschaftliche Zusammenarbeit der bayerischen und tschechischen Nachbarregionen weiter zu vertiefen,
 • den Kulturschaffenden, den Kultureinrichtungen, den Kulturanbietern und den partnerschaftlichen Initiativen einen zweisprachigen Informations-, Austausch-, Präsentations-, Vernetzungs- und Begegnungsort auf Dauer zu sichern, 
 • zur Völkerverständigung und zum Abbau von gegenseitigen Vorbehalten, Unwissenheiten und emotionalen Schranken beizutragen.   

§2 der Stiftungssatzung regelt den Stiftungszweck, der insbesondere durch folgende Maßnahmen verwirklicht werden soll:

 1. Begegnungsangebote und grenzüberschreitende Kulturarbeit, Kulturpräsentation und Kulturvernetzung,
 2. die Förderung und Durchführung von Maßnahmen und Programmen, welche die grenzüberschreitende kulturelle Zusammenarbeit vertiefen, partnerschaftliche Aktivitäten stärken, der Darstellung des Kunst- und Kulturschaffens dienen und zum Miteinander der bayerischen und tschechischen Nachbarregionen beitragen, 
 3. die Förderung des kulturellen und partnerschaftlichen Informationsaustauschs mit begleitender Öffentlichkeitsarbeit zwischen Bayern und Tschechien, 
 4. den Anstoß zu öffentlicher Diskussion und Präsentation von Themen, die die Menschen beider Nachbarregionen bewegen und die zur Völkerverständigung, dem Abbau von Vorurteilen und zur Aussöhnung beitragen, 
 5. die Förderung des aktiven Potenzials in Kunst und Kultur der Nachbarregionen, 
 6. die Förderung kultureller, partnerschaftlicher, kommunaler, schulischer, universitärer und öffentlicher Begegnungsimpulse, Kooperationen und Ausbildungsprojekte, 
 7. die Herausgabe und redaktionelle Betreuung von medialen Informationen, Newslettern, grenzüberschreitenden Internetportalen und in Sozialen Netzwerken, 
 8. die Auszeichnung besonderer Leistungen und Verdienste um die gute Nachbarschaft.   

Die Stifter hoffen auf eine breite Unterstützung der Stiftung - wie bei einer Bürgerstiftung. Die Stiftung soll durch Zustiftungen von Bürgern vermehrt werden und eine Größe erreichen, deren Erträge die Erfüllung des Stiftungszwecks ermöglichen. Das Vermögen der Stiftung darf nicht angetastet werden. Es dient zur dauerhaften und nachhaltigen Erfüllung des Stiftungszwecks.     

Die Kulturstiftung Bavaria Bohemia wird von zwei Organen geführt: Dem Stiftungsrat und dem vom Stiftungsrat berufenen Stiftungsvorstand.

Dem Stiftungsrat gehören als Mitglieder an:

 1. der Landrat des Landkreises Schwandorf, 
 2. der erste Bürgermeister der Stadt Schönsee, 
 3. Werner Heß als Vorstandvorsitzender der Sparkasse im Landkreis Schwandorf 
 4. Anne Gierlach und Richard Brunner als Vertreter von Bavaria Bohemia e.V. 
 5. Weitere Mitglieder sind Rechtsanwalt Arthur Braun und die Gründungsstifter Peter Esser, Josef Kappenberger und Reinhard Söll.   

Der Stiftungsrat berief Dr. Wolfgang Kunert, München und Dr. Rudolf Ebneth, Wenzenbach, als Stiftungsvorstand.  

Die Kulturstiftung Bavaria Bohemia hat folgende Bankverbindung: Sparkasse im Landkreis Schwandorf, BLZ 750 510 40, Kto.Nr. 312 992 17    


Presse-Echo 

Mittelbayerische Zeitung

Der neue Tag
 

07. Oktober 2013

7. 10. 2013 byla založena kulturní nadace Bavaria Bohemia

Předáním nadační listiny z rukou vládní prezidentky Brigitty Brunner byla 7. 10. 2013 založena kulturní nadace Bavaria Bohemia.
Předseda okresního úřadu Schwandorf Volker Liedkte jako předseda nadační rady zhodnotil přípravy předcházející založení nadace, která má být udržitelným příspěvkem pro přeshraniční spolupráci.

Rozsáhlé přípravy založení nadace měl na starosti místopředseda bývalý vládní prezident Dr. Wolfgang Kunert. Kulturní nadace Bavaria Bohemia byla založena s nadačním jměním ve výši 50 000 eur. Nadaci zřizují jako zakládající dárci:

 • Sparkasse okresu Schwandorf, Schwandorf 
 • Peter Esser, nakladatel (Mittelbayerischer Verlag), Regensburg,
 • Josef Kappenberger, podnikatel (K+B E-Tech), Cham,
 • Odeon Concerte - Reinhard Söll, Regensburg,
 • Bavaria Bohemia e. V., Schönsee.

Cestu k založení nadace podpořilo odhodlání Sparkasse okresu Schwandorf podpořit nadaci pozoruhodnou částkou. Shromáždění členů spolku Bavaria Bohemia e. V. odsouhlasilo v listopadu 2015 založení nadace a svoji účast.

Předseda okresního úřadu a vládní prezidentka Brigitta Brunner poděkovali zakladatelům nadace: Sparkasse v okresu Schwandorf, Petrovi Esserovi z Řezna, Josefu Kappenbergerovi z Chamu, Reinhardu Söllovi z Řezna - majiteli spol. Odeon Concerte a spolku Bavaria Bohemia e. V., kteří svojí účastí vyjádřili podporu přeshraničních aktivit spolku Bavaria Bohemia e. V. / Centra Bavaira Bohemia.

Preambule stanovy nadace jmenuje cíle, které bude kulturní nadace sledovat: Nadace bude ideově a materiálně podporovat činnost centra Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee (okres Schwandorf), úspěšně vedeného zřizovatelským spolkem Bavaria Bohemia e. V., a to zejména:

 • nadále prohlubovat kulturní život, kulturní obohacování a kulturní partnerskou spolupráci českých a bavorských sousedních regionů,
 • natrvalo zajistit kulturním tvůrcům, zařízením a partnerským iniciativám dvojjazyčné informační, prezentační a propojující místo kulturního obohacování a setkávání,
 • přispět k porozumění národů, odbourání vzájemných výhrad, předsudků a emočních bariér.

§2 stanovy řídí účel nadace, který mají zajistit obzvlášť následující opatření:

 1. nabídka k setkávání a přeshraniční kulturní práci, kulturní prezentace a vytváření kulturního propojení,
 2. podpora a realizace opatření a programu, které prohlubují přeshraniční kulturní spolupráci, posilují partnerské aktivity, slouží umělecké a kulturní tvorbě a přispívají ke sbližování českých a bavorských sousedních regionů,
 3. podpora kulturní a partnerské výměny ifnormací se související propagací mezi Českou republikou a Bavorskem,
 4. podnět k veřejné diskuzi a prezentaci témat, která jsou důležitá pro sousední země a přispívají k odbourání předsudků a smíření,
 5. podpora aktivního potenciálu v umění a kultuře sousedních regionů,
 6. podpora kulturních, partnerských, obecních, školních, univerzitních a veřejných impulsů v setkávání, spolupráce a vzdělávacích projektů,
 7. propagační aktivity, vydávání newsletterů, redakce přeshraničních internetových portálů a sociálních sítí,
 8. vyznamenávání výjimečných činů a zásluh v oblasti dobrého sousedství.

Zakladatelé věří ve velkou podporu nadace - stejně jako u komunitní nadace. Nadace by se měla rozrůstat a dosáhnout takové velikosti, aby její výnosy umožňovaly naplnění účelu nadace a sloužily k trvalému a udržitelnému plnění nadačního účelu.

Kulturní nadace Bavaria Bohemia je řízena dvěma orgány: nadační radou a nadačním představenstvem povolaným nadační radou. 

Členy nadační rady jsou:

 1. předseda okresního úřadu Schwandorf, 
 2. starosta města Schönsee, 
 3. Werner Heß jako předseda představenstva Sparkasse okresu Schwandorf, 
 4. Anne Gierlach a Richard Brunner jako zástupci spolku Bavaria Bohemia e.V.,
 5. dalšími členy jsou právní zástupce Arthur Braun a zakladatelé nadace Peter Esser, Josef Kappenberger a Reinhard Söll.   

Nadační radu povolal Dr. Wolfgang Kunert, Mnichov a Dr. Rudolf Ebneth, Wenzenbach, jako představenstvo nadace.

Kulturní nadace Bavaria Bohemia má následující bankovní spojení: Sparkasse okresu Schwandorf, BLZ 750 510 40, Kto.Nr. 312 992 17    

Mediální odezva

Mittelbayerische Zeitung

Der neue Tag

Fotogalerie • Fotogalerie

Fotos: R. Gohlke; Regierungspräsidentin Brigitta Brunner und die fünf Gründungsstifter (von links): Peter Esser, Josef Kappenberger, Reinhard Söll, Werner Hess und Anne Gierlach; rechts Landrat Volker Liedkte, Vorsitzender des CeBB-Kuratoriums | Vládní prezidentka Brigitta Brunner a pět zakladatelů nadace (zleva): Peter Esser, Josef Kappenberger, Reinhard Söll, Werner Hess a Anne Gierlach; vpravo předseda okresního úřadu Volker Liedkte, předseda kuratoria CeBB
Stiftungsrat: (von links) Peter Esser, Josef Kapenberger, Arthur Braun, Richard Brunner, Birgit Höcherl, Werner Hess, Volker Liedtke, Anne Gierlach und (rechts) Reinhard Söll | Nadační rada: (zleva) Peter Esser, Josef Kapenberger, Arthur Braun, Richard Brunner, Birgit Höcherl, Werner Hess, Volker Liedtke, Anne Gierlach a (vpravo) Reinhard Söll
Rendert Time: 0,071 Sek. | Speicherverbrauch: 3,32 MB / 3,52 MB