Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

CeBB aktuell • CeBB aktuálně

22. April 2013

Statement zu 15 Jahre Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds

Welche nachhaltigen Wirkungen eine zuerst kleine Förderung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds (DTZF) von fünftausend Euro auslösen kann, lässt sich sehr gut an unserem Beispiel verfolgen: Auf dem Weg, die im Jahr 1998 formulierte Idee eines grenzüberschreitenden Kulturzentrums in Schönsee zu verwirklichen (Centrum Bavaria Bohemia), sollte zuerst mit einem kleinen virtuellen Projekt eine kulturelle Datenbankbasis für die bayerischen und tschechischen Nachbarregionen Oberpfalz, Oberfranken, Niederbayern, Karlsbad, Pilsen und Südböhmen gelegt werden.
Dank der Förderung des DTZF, mit Hilfe kommunaler Partner und von Sponsoren konnte die durchgehend zweisprachige Internetplattform www.bbkult.net am 15.05.2003 an den Start gehen. Das Portal stieß in eine Lücke und ermöglichte erstmals Kultureinrichtungen und Kulturschaffenden der bayerischen und tschechischen Nachbarregionen, sich im Netz zweisprachig zu präsentieren. Der Anfangserfolg von www.bbkult.net hatte einen großen Anteil daran, dass es zur Realisierung des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) als grenzüberschreitender Kulturdrehscheibe kam.  

Im März 2006 öffnete das Centrum Bavaria Bohemia in einem Baudenkmal mit preisgekrönter Architektur. Inzwischen besuchten über 170 Tsd. Gäste das Haus, über 1.500 öffentliche Veranstaltungen und interne Konferenzen, Termine und Gruppenbesuche fanden statt und die Zugriffe auf das Internetportal www.bbkult.net haben in den zehn Jahren des Bestehens die Zweieinhalbmillionengrenze überschritten. 

Aus bbkult.net und CeBB ist eine Erfolgsgeschichte für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Nachbarregionen geworden. Die Partner auf tschechischer und auf bayerischer Seite haben sehr engagiert mitgeholfen. Die Region Pilsen beteiligte sich am CeBB von Beginn an mit der Entsendung eines ständigen Repräsentanten. Seit 2011 ist der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds als großer Förderpartner im Projekt "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic - Begegnung Bayern Böhmen" mit im Boot. Aushängeschilder sind die jährliche Preisverleihung "Brückenbauer - Stavitel mostů", Konzerte und Workshops junger grenzüberschreitender Ensembles, in diesem Jahr die große Sommerausstellung zu den vom DTZF geförderten geretteten Baudenkmälern, das Forum Wissenschaft, das Forum junge Kunste und viele weitere Aktionen, bei denen die Begegnung von Kulturakteuren, Kulturpartnern und Kulturinteressierten im Mittelpunkt steht. 

Die Bundesrepublik Deutschland und die Tschechische Republik haben 1997 in der Deutsch-Tschechischen Erklärung die Einrichtung eines deutsch-tschechischen Zukunftsfonds vereinbart. Seitdem hat der Zukunftsfonds mit kleinen, mittleren und großen Projekten nachhaltige Wirkung für Zusammenarbeit und Völkerverständigung, Aussöhnung und Freundschaft zwischen den beiden Nachbarnationen erzielt. Am Beispiel des Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee ist zu sehen, wie gut die Saat aufgegangen ist und was für eine Erfolgsgeschichte ein zuerst kleiner Zuschuss des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds ausgelöst hat. 

Hans Eibauer

22. April 2013

Poselství k 15 letům Česko-německého fondu budoucnosti

Jaké dlouhodobě udržitelné účinky může mít nejprve malá finanční injekce Česko-německého fondu budoucnosti ve výši pěti tisíc eur, se dá dobře pozorovat na našem příkladu: Na cestě od nápadu vzniklého v roce 1998 k vybudování přeshraničního kulturního centra v Schönsee (Centrum Bavaria Bohemia), měla být nejprve malým virtuálním projektem založen základ kulturní databanky bavorských a českých sousedních regionů Horní Falce, Horních Franků, Dolního Bavorska, Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje.
Díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti, s pomocí místních partnerů a sponzorů mohla dne 15. 5. 2003 zahájit svou činnost dvojjazyčná internetová platforma www.bbkult.net. Portál tak vyplnil mezeru na trhu a poprvé umožnil kulturním institucím a aktérům českých a bavorských sousedních regionů dvojjazyčnou prezentaci. Počáteční úspěch portálu www.bbkult.net měl velký podíl na tom, že mohlo dojít k realizaci Centra Bavaria Bohemia (CeBB) jako přeshraniční kulturní točny.

V březnu 2006 bylo Centrum Bavaria Bohemia otevřeno v rekonstruované památné budově, jejíž nová podoba získala architektonická ocenění. Od počátku fungování centra jej navštívilo přes 170 tisíc hostů, konalo se zde přes 1.500 veřejných akcí, interních konferencí, schůzek a skupinových návštěv a internetový portál www.bbkult.net zaznamenal za deset let fungování přes dvaapůlmilionu návštěv.

bbkult.net a CeBB jsou tak úspěšným příkladem fungující přeshraniční spolupráce sousedních regionů. Parnteři na české a bavorské straně spolupracují aktivně. Plzeňský kraj se od počátku účastní spolupráce s CeBB vysláním stálého reprezentanta. Od roku 2011 je Česko-německý fond budoucnosti velkým partnerem projektu "Kultur ohne Grenzen| Kultura bez hranic - Setkávání Čechy Bavorsko". Důležitým projektem je udílení cen "Brückenbauer - Stavitel mostů", koncerty a workshopy mladých přeshraničních uskupení, v tomto roce pak velká letní výstava Česko-německým fondem budoucnosti renovovaných památek, fórum Věda bez hranic, Fórum mladé umění a další akce, v jejichž hlavním cílem je setkávání kulturních aktérů, kulturních partnerů a zájemců o kulturu.

Spolková republika Německo a Česká republika se v roce 1997 v Česko-německém porhlášení dohodly na zřízení Česko-německého fondu budoucnosti. Od té doby fond dosáhl pomocí malých, středních a velkých projektů dlouhodě udržitelné účinky ve spolupráci a porozumění národů, smíření a přátelství obou sousedních regionů. Na příkladu Centra Bavaria Bohemia v Schönsee je dobře vidět, jak se setba ujala a jak z nejprve malého příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti vyrostl úspěšný projekt.
Rendert Time: 0,057 Sek. | Speicherverbrauch: 3,30 MB / 3,49 MB