Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Centrum Bavaria Bohemia

Ahoj - Deutsch-Tschechisches Literaturfestival

Vom 23. bis 25.10. heißt es "AHOJ" in Regensburg! Das gleichnamige Deutsch-Tschechische Literatur-Festival zeigt die literarische Vielfalt beider Länder von Klassikern bis heute. Mit Lesungen an ungewöhnlichen Orten, einem Familien- und Jugendprogramm, Buchvorstellungen, einer musikalisch-literarischen Matinee, böhmischen Leckereien und dem Auftaktabend mit Jaroslav Rudiš wird die Altstadt buchstäblich zwischen Buchdeckeln erobert. Mitmachen und genießen kann jeder - zumal das Programm außergewöhnlich vielfältig ist.

Weiterlesen

Ahoj! Česko-německý literární festival

Od 23. do 25. 10. to bude samé "AHOJ" v Regensburgu! Stejnojmenný Česko-německý literární festival představuje literární rozmanitost obou států, od dob klasiky až po současnost. Se čteními na neobvyklých místech, programem pro rodiny a mladistvé, představením knih, hudebně-literárním matiné, českými specialitami a zahajovacím večerem s Jaroslavem Rudišem se historické centrum doslova obklopí literaturou. Zúčastnit se může každý - program je mimořádně pestrý. 

Číst dále

Kultur-News • Kulturní novinky

17. Tschechisch-Deutsche Kulturtage

Inzwischen eine der europaweit größten Präsentationen tschechischer Kunst und Kultur im Ausland: Die Tschechisch-Deutschen Kulturtage in Dresden, Ústí nad Labem und der Euroregion Elbe/Labe. Seit 1999 leistet das Festival Tschechisch-Deutsche Kulturtage, das die Brücke/Most-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Generalkonsulat der Tschechischen Republik in Dresden (bis 2010 mit dem Tschechischen Zentrum Dresden), der sächsischen Landeshauptstadt Dresden und dem Collegium Bohemicum aus Ústí nad Labem durchführt, einen wesentlichen Beitrag, um das Miteinander von Sachsen und Böhmen, von Deutschland und Tschechien zu vertiefen.

Weiterlesen

17. Dny české a německé kultury

V současné době již pevně etablovaná, jedna z největších evropských přehlídek českého umění a kultury v zahraničí: Dny české a německé kultury v Drážďanech, Ústí nad Labem a Euroregionu Elbe/Labe. Festival pořádaný Nadací Brücke/Most ve spolupráci s Generálním konzulátem České republiky v Drážďanech (do roku 2010 s Českým centrem Drážďany), se saským Zemským hlavním městem Drážďany a Collegiem Bohemicem z Ústí nad Labem přispívá již od roku 1999 velkou měrou k prohloubení vzájemných vztahů mezi Saskem a severními Čechami, mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou.

Číst dále

PARTNERaktiv

Förderprogramm "Von klein auf"

Im Rahmen des Förderprogramms „Von klein auf“ können ab sofort wieder Anträge für bayerisch-tschechische Projekte gestellt werden. Der Förderzeitraum geht bis zum 31.12.2015. Bei der Förderung des Projekts Von klein auf werden Einrichtungen und Organisationen unterstützt, die Kinder zwischen 3 und 8 Jahren betreuen, Seminare und Infoveranstaltungen für pädagogische Fachkräfte organisieren oder an der Zusammenarbeit deutsch-tschechischer Projekte teilnehmen.   

Weiterlesen

Dotační program "Odmalička"

V rámci dotačního programu "Odmalička" mohou být opět podávány žádosti pro česko-bavorské projekty. Dotační období trvá do 31. 12. 2015. V rámci dotací projektu Odmalička jsou podporovány zařízení a organizace, které pečují o děti ve věku od 3 do 8 let, organizují semináře a informační akce pro pedagogické pracovníky nebo se účastní spolupráce na česko-německých projektech. 

Číst dále

Kultur-News • Kulturní novinky

Internationale Finalwoche "Jugend debatiert"

Die Internationale Finalwoche von Jugend debattiert international nähert sich und vom 19. bis zum 23. Oktober 2015 reisen die besten 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den acht Projektländern nach Riga, um in einer spannenden Woche die Internationale Siegerin oder den Internationalen Sieger zu küren. Tschechien vertreten in diesem Jahr die 18-Jährige Iva Lambová aus Brünn und der 17-Jährige František Posolda aus Prag. In der lettischen Hauptstadt werden sich die jungen Debattanten mit aktuellen Themen auseinandersetzen, ein professionelles Debattiertraining erhalten und sich vielfältig untereinander austauschen. 

Weiterlesen

Mezinárodní finálový týden "Jugend debattiert"

Mezinárodní finálový týden "Jugend debattiert international" se blíží a 19. až 23. října se vydá 16 nejlepších mladých debatérů z osmi zemí střední a východní Evropy do Rigy, kde se rozhodne o mezinárodním vítězi nebo vítězce soutěže. Českou republiku letos reprezentují osmnáctiletá Iva Lambová z Brna a sedmnáctiletý František Posolda z Prahy. V lotyšské metropoli účastníky čeká profesionální debatní trénink, bohatý doprovodný program a hlavně napínavé debaty na aktuální témata.

Číst dále

PARTNERaktiv

Seminar für Fachkräfte im KZ Flossenbürg / TANDEM

Vor sieben Jahren hat Tandem mit dem Einstieg in Themen der historisch-politischen Bildung Neuland in der deutsch-tschechischen jugendpolitischen Zusammenarbeit betreten. Die beiden Koordinierungszentren haben seitdem mit Seminaren, Arbeitstreffen und Publikationen einen Beitrag zur Herausbildung eines transnationalen Gedenkens, also einer gemeinsamen deutsch-tschechischen Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus geleistet. Diesen Weg fortsetzend gibt Tandem im Herbst 2015 eine Sammlung von Materialien und Methodenbausteinen für binationale Jugendbegegnungen und Maßnahmen der historisch-politischen Bildung im jeweiligen Nachbarland heraus, die in Kooperation mit Gedenkstätten und Dokumentationszentren in Deutschland und Tschechien erarbeitet wurden.

Weiterlesen

Seminář pro odborníky v KT Flossenbürg / TANDEM

Před sedmi lety se Tandem odvážil vkročit do neznámého a začal se zabývat tématy historicko-politického vzdělání v česko-německé spolupráci mládeže v politické oblasti. Obě koordinační centra od té doby přispěla semináři, pracovními schůzkami a publikacemi k utvoření transnárodní památky, tedy společné česko-německé vzpomínky na oběti nacismu. Na podzim 2015 pokračuje Tandem v tomto směřování vydáním sbírky materiálů a metodických stavebních kamenů pro binacionální setkávání mládeže a opatření historicky-politického vzdělání v dané sousední zemi, které byly vypracovány ve spolupráci s památnými místy a dokumentačními centry v Česku a Německu.

Číst dále (v NJ)

PARTNERaktiv

SADsozial - Freiwilligenmesse

Am 8. November findet die erste SADsozial statt. Es handelt sich hierbei um eine Messe, die sich aus der Freiwilligenmesse heraus entwickelt hat. Die SADsozial bietet allen Bürgern und Bürgerinnen des Landkreises Schwandorf Informationen zu den Themen: freiwilliges, bürgerschaftliches, ehrenamtliches Engagement/ Familie/ Inklusion/Senioren/Integration/Pflege usw.

Weiterlesen

SADsozial - Veletrh dobrovolníků

8. listopadu se koná první SADsozial. Jedná se přitom o veletrh, který se vyvinul z Veletrhu dobrovolníků. SADsozial nabízí všem občanům a občankám okresu Schwandorf informace k tématům: dobrovolnické, občanské a čestné angažmá/rodina/sounáležitost/senioři/integrace/péče atd.

Číst dále (v NJ)

PARTNERaktiv

Kunstmesse Regensburg

Vom 20. - 22. November 2015 veranstaltet der Berufsverband Bildender Künstler (BBK) Niederbayern/Oberpfalz e.v. wieder die Kunstmesse Regensburg. Im Rahmen eines künstlerischen Austauschs sollen fünf Künstler/Künstlerinnen aus Tschechien die Möglichkeit bekommen, sich kostenfrei an der Kunstmesse zu beteiligen. Mit Unterstützung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst und der Stadt Regensburg können für fünf ausgewählte Künstler die Messekosten, Übernachtungen und eine kleine Fahrtpauschale zur An- und Abreise übernommen werden. Die Künstler haben jeweils eine Wandfläche von 6 Metern zur Verfügung. Die Künstler sollten am Wochenende der Kunstmesse durchgehend anwesend sein.

Bewerbungen an: info@kunst-in-ostbayern.de

Informationen über die Messe

Umělecký veletrh v Řeznu

Od 20. - 22. listopadu 2015 pořádá BBK Dolní Bavorsko/Horní Falc e.v. opět umělecký veletrh v Řeznu. V rámci umělecké výměny má získat 5 umělců/umělkyň z Česka možnost se zdarma podílet na uměleckém veletrhu. S podporou ministerstva pro vědu, výzkum a umění a města Řezna můžeme uhradit poplatky za veletrh, nocleh a malý příspěvek na cestovné na příjezd a odjezd 5 vybraným umělcům. Umělci mají vždy k dispozici plochu na zdi o 6 metrech a měly by být o víkendu na uměleckém veletrhu přítomni po celou dobu.

Přihlášky je možné podávat na: info@kunst-in-ostbayern.de

Informace o veletrhu (v NJ) 

PARTNERaktiv

Diözesan-Ball in Pilsen sucht Sponsoren

Der alljährliche Ball der christlichen Jugend Let´s dance in Pilsen wird im Pilsner Brauhaus unter Teilnahme von Bischof František Radkovský veranstaltet. Gegen eine finanzielle Spende bietet der Veranstalter die Möglichkeit, Banner, Flyer oder andere Formen der Werbung zu platzieren. Angebote oder alle Fragen richten Sie bitte an Klára Gerátová (geratova.klara@gmail.com)

Mehr Informationen (auf Tschechisch)

Diezézní ples v Plzeňském Prazdroji hledá sponzora

Každoroční diecézní ples křesťanské mládeže Let´s dance v Plzni se pořádá v plzeňském pivovaru za účasti Mons. Františka Radkovského. Za finanční příspěvky nabízí pořadatel možnost umístění banerů, letáčků či jiné formy propagace. Nabídky či jakékoliv otázky směřujte prosím na Kláru Gerátovou (geratova.klara@gmail.com)

Více informací o akci

PARTNERaktiv

Ausstellung "KZ überlebt" in Lidice

Stefan Hanke aus Sinzing bei Regensburg ist Autor des Ausstellungsprojekts „KZ überlebt“, zu dem demnächst auch eine Buchversion erscheint. Für die Ausstellung hat Stefan Hanke seit 2004 über 120 Überlebende aus NS – Konzentrationslagern für den Bildband und die Wanderausstellung porträtiert. Der nächste Ausstellungsort ist ab November 2016 bis Mitte Januar 2017 das Memorial Lidice in Tschechien. Nach weiteren möglichen Ausstellungsorten wird gesucht.

Mehr Informationen

Výstava "Přeživší koncentračních táborů" v Lidicích

Stefan Hanke z Sinzingu u Řezna je autorem výstavního projektu „KZ přežívá“, ke kterému bude brzy vydána i knižní verze. Pro tuto výstavu vytvořil Stefan Hanke od roku 2004 portréty přes 120 přeživších v nacistických koncentračních táborech pro obrazový svazek a putovní výstavu. Dalším výstavním místem bude od listopadu 2016 do poloviny ledna 2017 Památník Lidice v Česku. Další možná výstavní místa se hledají. 

Další informace (v NJ) 

Kultur-News • Kulturní novinky

Festival Jazz ohne Grenzen

Am 06. Oktober 2015 begann der bereits 10. Jahrgang des Festivals Jazz ohne Grenzen. Bis zum 03. Dezember 2015 werden viele internationale Stars der Jazz-Szene in Westböhmen und an zwei Orten in Bayern (Regen und Schönsee) auftreten.

Weiterlesen

Festival Jazz bez hranic

6. října 2015 začal již 10. ročník festivalu Jazz bez hranic. Až do 3. prosince 2015 vystoupí mnoho mezinárodních hvězd jazzové scény v západních Čechách a na dvou místech v Bavorsku (Regen a Schönsee).

Číst dále
Rendert Time: 0,051 Sek. | Speicherverbrauch: 3,46 MB / 3,65 MB