Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

Das Nationalmuseum der Fotografie schließt an die Idee der Errichtung vom Zentrum bzw. Museum der Fotografie in anderen Ländern an. Die Bemühungen, ein Museum der Fotografie in Tschechien zu errichten gehen bereits auf das Jahr 1863 zurück, als der Chemiker und Fotograf Antonín Markl die Gründung des Vereins der tschechischen Fotografen und Stiftungen von fotografischen Sammlungen vorgeschlagen hat.

Die Idee der Errichtung des Zentrums bzw. Museums der Fotografie taucht über Jahrzehnte lang regelmäßig immer wieder auf. Erst im Jahr 1962 wurde die erste landesweite Sammlung der künstlerischen Fotografie in der Mährischen Galerie in Brno angelegt.

Das Projekt "Nationalmuseum der Fotografie" ist das erste realisierte Projekt des Aufbaus einer fotografischen Schlüsselinstitution in tschechischen Ländern. Bei der Entstehung des Museums stand die Bürgervereinigung Museum der Fotografie Pate, deren Mitglieder nach mehrjährigen Bemühungen das geeignete Objekt in Jindřichuv Hradec fanden. Es ist das Haus des ehemaligen Jesuiten-Kollegs, in dem das Museum im Jahr 2002 eröffnet wurde.
Národní muzeum fotografie navazuje na myšlenky zřízení fotografického centra či muzea fotografie v českých zemích. Pokusy o zřízení muzea fotografie v naší zemi se objevily již v roce 1863, kdy chemik a fotograf Antonín Markl navrhl zřízení Jednoty českých fotografů a zakládání fotografických sbírek.

Idea zřízení centra či muzea fotografie se periodicky vynořuje poté po řadu desetiletí. Teprve v roce 1962 byla založena první celostátní sbírka umělecké fotografie v Moravské galerii v Brně.

Projekt Národního muzea fotografie je tak prvním reálným projektem na vybudování klíčové fotografické instituce v českých zemích. U zrodu muzea stálo občanské sdružení Muzeum fotografie, jehož členové po několikaletém úsilí nalezli vhodný objekt v Jindřichově Hradci. Jedná se o objekt bývalé Jezuitské koleje, kde v roce 2002 bylo muzeum otevřeno.

Info • Info

Nationalmuseum der Fotografie in der Tschechischen Rebpublik in Jindřichův Hradec (Neuhaus) / Südböhmen 

Das Nationalmuseum der Fotografie ist die erste Institution in der Tschechischen Republik, die sich ausschließlich mit dem Medium Fotografie befasst. Das Museum entstand im Jahr 2002. Gründer sind die Stadt Jindřichův Hradec und der Bürgerverein des Museums der Fotografie. Die Hauptziele des Museums sind die Rettung und die Präsentation des Kulturerbes der tschechischen Fotografie. Den Grundstock der Museumssammlungen bildet der Goldfonds - eine Sammlung von 220 Werken in Tschechien und im Ausland lebender zeitgenössischer tschechischer Fotografen.

Im modern eingerichteten Archiv mit Studienräumen wird fortlaufend der Fundus der historischen sowie zeitgenössischen Fotografien, die oft zu keiner der bestehenden Kollektionen gehören, erweitert. Neben den verschiedensten fotografischen Ausstellungen veranstaltet das Museum Workshops für Studenten der Fotografischen Lehrstühle und Ateliers der Hochschulen, begleitende Programme. Kommentierte Führungen für Schülergruppen werden ebenfalls angeboten.

Im improvisierten fotografischen Studio können Besucher selbst Portraitaufnahmen mit verschiedenen Beleuchtungskombinationen oder historischen Requisitäten machen. Zum Museum gehört auch ein Shop mit der größten Auswahl von fotografischen Publikationen in Südböhmen.

Fotografie ist eines der bedeutendsten visuellen Medien der Gegenwart, sie ist dominanter Träger der Bildinformation, kann ein künstlerisches Erlebnis vermitteln und auf ihre spezifische Weise Aussagen über die Gesellschaft der gegebenen Zeitepoche machen. Seit 1839, dem Jahr des offiziellen Beginns der fotografischen Geschichte kam es zu einer immensen Ausbreitung der fotografischen Bilder, die zum untrennbarem Bestandteil des Alltags geworden sind. die moderne Gesellschaft ist ohne die Fotografie undenkbar.

Öffnungszeiten: Di.-So.: 12.00-17.00 Uhr 

Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci 

Národní muzeum fotografie je první institucí v České republice zabývající se výhradně médiem fotografie. Muzeum vzniklo v roce 2002 a jeho zakladateli jsou město Jindřichův Hradec a Muzeum fotografie, občanské sdružení. Posláním muzea je záchrana a prezentace kulturního dědictví české fotografie. Základem muzejních sbírek je Zlatý fond – soubor 220 děl současných českých fotografů žijících v českých zemích i v zahraničí.

V moderně vybaveném archivu se studijním zázemím se průběžně shromažďuje reprezentativní fond historických i současných fotografií, které mnohdy nejsou součástí žádné existující sbírky. Vedle nejrůznějších fotografických výstav muzeum pořádá workshopy studentů fotografických kateder a ateliérů vysokých škol, nechybí ani doprovodné programy a komentované prohlídky pro školní výpravy.

V improvizovaném fotografickém studiu si návštěvníci mohou vytvořit portrétní fotografie s různými kombinacemi osvětlení nebo s dobovými rekvizitami. Součástí muzea je též prodejna s největším výběrem fotografických publikací v jižních Čechách.

Fotografie je jedním z nejvýznamnějších vizuálních médií současnosti, je dominantním nosičem obrazové informace, umí zprostředkovat umělecký zážitek a specifickým způsobem vypovídá o společnosti dané doby. Od roku 1839, kdy oficiálně počínají dějiny fotografie, došlo k obrovskému rozšíření fotografických obrazů, které se staly nedílnou součástí každodenního života. Moderní společnost je bez fotografie nemyslitelná.

Otevírací doba: út-ne: 12.00-17.00 hodin 
Rendert Time: 0,091 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,91 MB