Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Západočeská univerzita Plzeň - Zahraniční vztahy 
  •  
  • Univerzitní 8 
  • 306 14 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj
Die Internationale Sommer-Sprachenschule der Westböhmischen Universität in Pilsen findet seit dem Jahre 1990 statt. Im Jahre 2004 wurde sie mit dem Europäischen Preis Label ausgezeichnet, der den Inovationsprojekten im Gebiet der Sprachausbildung erteilt wird. In den letzten Jahren verlief sie unter persönlicher Schirmherrschaft der Vorsitzenden der Tschechischen Kommission für UNESCO, Senatorin Doz. MUDr. Jaroslava Moserová.
Mezinárodní letní jazyková škola ZČU v Plzni se koná od roku 1990. V roce 2004 byla oceněna Evropskou jazykovou cenou Label, která je udělována inovačním projektům v oblasti jazykového vzdělávání. V několika posledních letech probíhala pod osobní záštitou předsedkyně České komise pro UNESCO, senátorky doc. MUDr. Jaroslavy Moserové, DrSc.

Info • Info

Internationale Sommer-Sprachenschule der Westböhmischen Universität in Pilsen 

Eine der grössten internationalen Veranstaltungen der Westböhmischen Universität in Pilsen ist die 3-wöchige Internationale Sommer-Sprachenschule, die bereits seit 1990 im Juli eines jeden Jahres stattfindet. In einer echt internationalen Umgebung bietet sie in Zusammenarbeit Dozenten aus den jeweiligen Ländern und erfahrenen tschechischen Lektoren Sprachkurse in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Tschechisch - für Anfänger bis Fortgeschrittene an. Im Rahmen des Unterrichts werden auch spezialisierte Kurse, z.B. für Beamte der öffentlichen Verwaltung angeboten.

Die Internationale Sommer-Sprachenschule bietet die aussergewöhnliche Gelegenheit, intensiven Sprachenunterricht von hoher Qualität mit begleitendem kulturellen und gesellschaftlichen Programmen in freundschaftlicher, internationalen Atmosphäre zu kombinieren. Bereits seit einigen Jahren findet diese Veranstaltung unter der Schirmherrschaft des Vorsitzenden der tschechischen Kommision der UNESCO statt. Der Unterricht wird ergänzt durch Vorlesungen/ Seminare über die Kultur und Geschichte der Tschechischen Republik, Paneel-Diskussionen, Vorführungen berühmter tschechischer Filme, durch Sportaktivitäten oder Exkursionen zu den Sehenswürdigkeiten von Pilsen und Umgebung.

Die Teilnehmer können sich bei ungezwungenen Abenden mit kulturellem Programm kennenlernen und austauschen. Wahlweise besteht die Möglichkeit, an den Wochenenden an drei ganztägigen Ausflugsfahrten nach Prag und zu anderen, historisch und kulturell sehenswerten Orten teilzunehmen, auch außerhalb Westböhmens. Die Kursgebühr für ausländische Teilnehmer versteht sich mit vollem Service, d.h. für Unterricht incl. Unterkunft, Verpflegung und Teilnahme an den Ausflugsfahrten. Der Preis für tschechische Teilnehmer ist differenziert nach Art des Kurses und nach dem Umfang der in Anspruch genommenen Dienstleistungen. Die Interessenten finden nähere Informationen einschl.

Anmeldungsformulare auf der Internetadresse: http://www.isls.cz/ 

Mezinárodní letní jazyková škola při Západočeské univerzitě v Plzni 

Jednou z největších mezinárodních událostí na půdě Západočeské univerzity v Plzni je 3-týdenní Mezinárodní letní jazyková škola, která se koná každý rok v červenci již od roku 1990. Ve skutečně mezinárodním prostředí nabízí jazykové kurzy angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny a češtiny od úrovně začátečníků až po pokročilé ve spolupráci s rodilými mluvčími a českými lektory. V rámci výuky nabízíme také některé specializované kurzy, např. pro zaměstnance státní správy.

Mezinárodní letní jazyková škola nabízí výjimečnou příležitost, zkombinovat vysoce kvalitní, intenzivní výuku jazyka se zajímavým doprovodným kulturním a společenským programem v přátelské, mezinárodní atmosféře. Již několik let se tato akce koná pod záštitou předsedy České komise pro UNESCO. Výuka je ve volném čase doplňována přednáškami nebo semináři o kultuře a historii České republiky, panelovými diskusemi, promítáním slavných českých filmů, sportovními aktivitami nebo exkurzemi na zajímavá místa Plzně a jejího okolí.

Účastníci se mohou vzájemně seznámit a pobavit na společenských večírcích s kulturním programem. Fakultativně existuje možnost zúčastnit se o víkendech 3 celodenních výletů do Prahy a na další, historicky a kulturně zajímavá místa nejen západních Čech. Cena pro zahraniční účastníky je uvedena s plným servisem, tj. včetně školného, nákladů ubytování, stravování a účasti na výletech. Pro české účastníky je cena závislá od charakteru kurzu a rozsahu požadovaných služeb.

Zájemci najdou podrobnosti včetně přihlašovacích formulářů na internetové adrese: http://www.isls.cz/ 

Aktuelles • Aktuálně

20. Internationale Sommersprachschule 2009: 13.07.-31.07.09, um 09.00 Uhr

Die internationale Sommersprachschule findet im neuen Gebäude der Elektrotechnischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen (ZČU) - in den Hörräumen EP 130 und EP 120 statt. Der Unterricht ist sehr intensiv und wird von non-formalen Unterrichtsmethoden bestimmt. Die Gruppen mit niedriger Teilnehmerzahl (max. 15) werden von erfahrenen tschechischen und ausländischen Dozenten unterrichtet.

Lehrgangsangebote:
Man kann aus folgenden Sprachen wählen: Englisch, Tschechisch für Ausländer, Französisch, Italienisch, Deutsch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Neugriechisch für Anfänger. Schwierigkeitsgrade: Anfänger, Mittelfortgeschrittene, Fortgeschrittene. Nachmittagskurse: Die Nachmittagskurse sind für diejenigen bestimmt, die eine Fremdsprache lernen wollen, es aber wegen ihres Berufs nicht ermöglichen können, während der Ferien drei Wochen Urlaub zu nehmen.

Der Unterricht findet ebenfalls im Bereich der Westböhmischen Universität statt, die Zahl der Unterrichtsstunden beträgt 56. Es unterrichten tschechische sowie ausländische Dozenten. Anmeldungen und Bezahlung: bis 17.05.2009

20. Mezinárodní letní jazyková škola 2009: 13.07.-31.07.09, v 09.00 h

Mezinárodní letní jazyková škola bude zahájena v nové budově Elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), posluchárny EP 130 a EP 120. Výuka je velmi intenzivní a je vedena neformálními výukovými metodami. Ve skupinkách s malým počtem studentů (maximálně 15) vyučují zkušení čeští i zahraniční lektoři.

Nabídka kurzů:
Můžete si vybrat z těchto vyučovaných jazyků: angličtina, čeština pro cizince, francouzština, italština, němčina, portugalštiny, ruština, španělština, novořečtina pro začátečníky. V následujících úrovních pokročilosti: začátečník, středně pokročilý, pokročilý. Odpolední kurzy: Odpolední kurzy jsou určené těm, kdo mají zájem studovat cizí jazyk, ale jejich pracovní podmínky jim neumožní vzít si o prázdninách tři týdny dovolené.

Výuka probíhá rovněž v areálu ZČU na Borech, počet výukových hodin je 56. Vyučují čeští i zahraniční lektoři. Přihlášky a platby: do 17.05.2009

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
Rendert Time: 0,076 Sek. | Speicherverbrauch: 3,64 MB / 3,91 MB