Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Bienále kresby Plzeň 
 •  
 • Klatovská 51 
 • 306 14 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
Zum ersten Mal wurde 1996 ein Wettbewerb für bildende Künstler der Tschechischen Republik ausgeschrieben. Schon damals stieß der Wettbewerb auf großes Interesse bei den tschechischen Künstlern, so dass 94 Autoren 824 Arbeiten einreichten. Bei der 2. Veranstaltung 1998 wurde der Teilnehmerkreis auf bildende Künstler aus den mitteleuropäischen Ländern erweitert.

Mit der Teilnahme über Tschechien hinaus wollten die Veranstalter die Zusammengehörigkeit der bildenden Kunst in Mitteleuropa betonen. Zur Teilnahme an der Biennale 1998 wurden Künstler aus der Slowakei, aus Ungarn, Österreich, Deutschland, Slowenien, der Schweiz, Polen und der Tschechischen Republik eingeladen. So entstand die Biennale der mitteleuropäische Zeichenkunst in Pilsen.
V prvním ročníku v roce 1996 bylo vypsáno pro výtvarníky - občany České republiky. Již tento nultý ročník vzbudil velký zájem českých autorů, takže se soutěže zúčastnilo 94 autorů s 824 pracemi. Ve druhém ročníku jsme rozšířili účast o výtvarníky ze středoevropských zemí.

Jejich účastí jsme chtěli demonstrovat sounáležitost výtvarné kultury v této oblasti a její návaznost na kulturu Evropy. K účasti na Bienále v roce 1998 byli tedy vyzváni autoři ze Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa, Slovinska, Švýcarska, Polska a České republiky. Vzniklo tak Středoevropské bienále kresby Plzeň.
 • Unie výtvarných umělců ČR 
 •  
 • Praha 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
Die I. Biennale der mitteleuropäischen Zeichenkunst in Pilsen fand im Oktober und November 1998 unter der Teilnahme von 198 bildenden Künstlern mit 621 Zeichnungen statt. Die II. Biennale der mitteleuropäischen Zeichenkunst in Pilsen fand im November 2000 unter der Teilnahme von 216 bildenden Künstlern statt, die zum Wettbewerb 863 Zeichnungen einreichten. Schließlich wurde die III. Biennale der mitteleuropäischen Zeichenkunst in Pilsen im Oktober 2002 unter der Teilnahme von 216 Künstlern mit 844 Zeichnungen eröffnet. Erwähnungswert ist, dass bei jeder Biennale 45 % der Künstler aus dem Ausland kamen.
I. středoevropské bienále kresby Plzeň proběhlo v říjnu a listopadu 1998 za účasti 198 výtvarníků s 621 kresbami. II. středoevropské bienále kresby Plzeň se konalo v listopadu 2000 za účasti 216 výtvarníků, kteří soutěž obeslali 863 kresbami. Konečně třetí středoevropské Bienále bylo otevřeno v říjnu 2002 za účasti 216 autorů s 844 kresbami. Za zmínku stojí, že v tomto ročníku se zúčastnilo 45 % autorů ze zahraničí.

Info • Info

Internationale Biennale der Zeichenkunst Pilsen 

Die internationale Biennale der mitteleuropäischen Zeichenkunst in Pilsen hat sich in der Tschechischen Republik etabliert und in Mitteleuropa einen guten Ruf. Sie findet alle zwei Jahre in Pilsen statt. Sie entstand im Jahre 1996 aus der Initiative der Union der bildenden Künstler der Pilsner Region. Seit Beginn ist der zweite Hauptveranstalter die Stadt Pilsen. Bei den letzten zwei Biennalen und 2008 war die Union der bildenden Künstler der Tschechischen Republik Hauptveranstalter.

Die Grundlage des Projekts für das Jahr 2008 ist die VI. internationale Biennale der Zeichenkunst Pilsen 2008. Nach sehr guten Erfahrungen mit drei Jahrgängen der mitteleuropäischen Biennalen (1998, 2000, 2002) entschieden sich die Veranstalter, eine europäische Biennale zu organisieren. Sie ist für Künstler aus ganz Europa unabhängig vom Alter oder Staatsangehörigkeit geöffnet.

Damit das ganze Projekt nicht nur auf die Präsentation in der Tschechischen Republik begrenzt ist, möchten die Veranstalter in den Jahren zwischen den Biennalen als zweiten Teil des Projekts Ausstellungen organisieren, die in anderen Staaten der Europäischen Union und auch in den Kandidatenländern die besten Arbeiten der Biennale zeigen. Diese Ausstellungen sollen gemeinsam von der Organisation der bildenden Kunst des jeweiligen europäischen Landes und der Union der bildenden Künstler der Pilsner Region und der Union der bildenden Künstler der Tschechischen Republik veranstaltet werden.

Das Ziel des zweiten Teils des Projektes ist, in den ungeraden Jahren dazwischen, in denen keine Biennale stattfindet, einen Zyklus von Repräsentationsausstellungen der gegenwärtigen europäischen Zeichnung von den besten Arbeiten in Biennale in anderen Staaten Europas zu bilden. Die Wettbewerbsbedingungen ändern sich nicht. Die Grundanforderung der Teilnahme ist die Vorlage von max. 5 Zeichnungen, geschaffen in den letzten 5 Jahren, einfarbig und bis zum Format A1.

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog, in dem alle Autoren vertreten sind, die von der internationalen Jury für die Teilnahme an der Biennale ausgewählt worden sind. Dieses Konzept wird unterstützt von den Mitgliedern der Auswahljury, die im Rahmen der Biennale der Zeichnung 2002 stattfand, als auch von den Mitglieder des Rats der Galerien der Tschechischen Republik, dessen Tagung in Pilsen während der Biennale der Zeichenkunst 2002 tagte. An der Organisation und der Öffentlichkeitsarbeit für die Biennale werden weiterhin sowohl die Europäische Komittee IAA (AIAP) als auch zahlreiche nationale Komittees der Organisationen der bildenden Künste aus ganz Europa zusammenarbeiten.

Im Februar 2004 war in Pilsen die Tagung der Vertreter dieser Organisationen geplant. An der Tagung sollten alle Fragen besprochen werden, die bis dahin offen blieben. Ganz eindeutig wirkt sich die Zusammenarbeit z. B. in der Delegierung von Mitgliedern in die internationale Jury der Biennale und in der Öffentlichkeitsarbeit für die Biennale in einzelnen Ländern aus. Die internationale Jury bewertet die Zeichnungen, wählt einige für Ausstellungen in sechs nicht-kommerziellen Ausstellungsräumen in Pilsen aus und schlägt Arbeiten für Preise vor.

In der Jury wirkten schon z. B. Prof. Uwe Dreyer, Rektor der Akademie der bildenden Künste in Stuttgart, Prof. Jacek Szewczik, Prorektor der Akademie der bildenden Künste in Breslau oder Prof. Karol Kállay aus der Hochschule der bildenden Künste in Bratislava. Die internationale Jury verleiht den Hauptpreis, weiter werden unter anderem der Preis des Hauptmanns des Pilsner Kreises, der Preis des Oberbürgermeisters der Stadt Pilsen und der Preis der Union der bildenden Künstler der Tschechischen Republik verliehen.

Im Jahre 2008 fand während der Biennale nicht nur theoretisches Symposium, sondern auch eine Tagung der Vertreter des europäischen Gebietes International Assotiation of Art /Unesco statt. Im Jahre 2008 gehörte zum Programm der Biennale in Pilsen eine repräsentative Ausstellung von Zeichnungen aus den Sammlungen der tschechischen Galerien, die eine höchst interessante Konfrontation von Spitzenzeichnungen aus der zweiten Hälfte des 20. Jh. und der gegenwärtigen, auf der Biennale ausgestellten Zeichnungen war. Die Ausstellung wurde vom Rat der Galerien der Tschechischen Republik konzipiert.

Auch weitere Aktivitäten fanden im Rahmen der Biennale 2004 statt. 

Mezinárodní bienále kresby Plzeň v Plzni 

Mezinárodní Bienále kresby Plzeň se v Plzni, České republice i střední Evropě stalo tradicí. Pořádá se v Plzni každý sudý rok. Vzniklo v roce 1996 z iniciativy Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti. Od jeho vzniku je druhým hlavním pořadatelem město Plzeň.

V posledních dvou ročnících /a stejně to bude i v roce 2008/, je dalším hlavním pořadatelem Unie výtvarných umělců České republiky. Základem projektu pro rok 2004 je VI. mezinárodní Bienále kresby Plzeň 2008. Po velmi dobrých zkušenostech s třemi ročníky bienále středoevropského /1998, 2000, 2002/, se organizátoři rozhodli uspořádat bienále evropské. Je otevřeno autorům z celé Evropy bez rozdílu věku nebo národnosti.

Aby celý projekt nezůstal omezen pouze na prezentaci, byť velmi rozsáhlou, v České republice, chceme druhou část projektu věnovat výstavám, které by prezentovaly v dalších státech Evropské unie i ve státech kandidátských nejlepší práce z Bienále. Tyto výstavy budou organizovány společně výtvarnou organizací dané evropské země a Unií výtvarných umělců plzeňské oblasti a Unií výtvarných umělců České republiky.

Cílem druhé části projektu je vytvořit v lichém roce, kdy nebude pořádáno Bienále kresby v Plzni, cyklus reprezentativních výstav evropské současné kresby, reprezentované nejlepšími pracemi v Bienále, v dalších státech Evropy. Podmínky soutěže se nemění. Základním požadavkem účasti je předložení max. 5 kreseb, vytvořených v posledních 5 letech, jednobarevných a do formátu A1.

K výstavě je vydán katalog, ve kterém jsou zastoupeni všichni autoři, kteří byli vybráni mezinárodní porotou pro účast v expozici. Tento koncept byl výrazně podpořen jak účastníky semináře o kresbě, který se konal v rámci Bienále kresby 2002, tak členy Rady galerií ČR, jejíž zasedání proběhlo v Plzni v době Bienále kresby 2002. Na organizaci a propagaci bienále budou dále spolupracovat jak evropský výbor IAA /AIAP/, tak řada národních výborů výtvarných organizací z celé Evropy.

V únoru 2004 je v Plzni plánováno zasedání reprezentantů těchto organizací, Na zasedání by měly být projednány všechny otázky, které zatím zůstávají otevřené. Zcela jednoznačně se spolupráce projeví např. v delegování členů do mezinárodní poroty Bienále a v propagaci Bienále v jednotlivých státech. Kresby hodnotí, pro výstavu v 6 nekomerčních výstavních síních v Plzni vybírá a na ceny navrhuje mezinárodní porota. V porotě již zasedali např. Prof. Uwe Dreyer, rektor Akademie výtvarných umění ve Stuttgartu, Prof. Jacek Szewczik, prorektor Akademie výtvarných umění ve Wroclavi nebo Prof. Karol Kállay z Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě.

Mezinárodní porota uděluje Hlavní cenu, dále je m. j. udělována Cena hejtmana plzeňského kraje, Cena primátora města Plzně a Cena Unie výtvarných umělců České republiky. V roce 2008 se počítá v době konání Bienále nejen s dalším teoretickým symposiem, ale v jednání je také zasedání reprezentantů evropské oblasti International Assotiation of Art / UNESCO.

V roce 2008 se připravuje dále v době konání Bienále v Plzni reprezentativní výstava kreseb ze sbírek českých galerií, která by byla velmi zajímavou konfrontací špičkových kreseb z druhé poloviny 20. stol. a kreseb současných, vystavených na Bienále. Výstavu koncipuje Rada galerií ČR.

Nevylučujeme i další aktivity, které jsou však ještě v jednání, a proto jejich uvádění by bylo předčasné. 
Rendert Time: 0,060 Sek. | Speicherverbrauch: 3,64 MB / 3,94 MB