Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Národní technické muzeum Praha 
  •  
  • Kostelní 42 
  • 170 78 Praha 7 
  •  
  • Sonstige / ostatní
Die Idee zur Errichtung des Zentrums des architektonischen Erbes entstand im Jahr 2005 in der Abteilung für Architektur und Bauwesen des Nationalen Technischen Museums Prag. Aufgrund der Anforderungen für das Projekt wurde im Sommer 2006 über den geeigneten Standort entschieden. Das Areal des Klosters in Plasy mit einer Reihe von unbenutzten Bauten erwies sich für das geplante Projekt als optimal. Die Gebäude, die einen Teil des architektonisch einzigartigen Denkmalkomplexes darstellen, werden dank der Entstehung des Zentrums des architektonischen Erbes eine sinnvolle Nutzung finden. So wird auch ihr weiterer Verfall verhindert.
Myšlenka na vznik Centra stavitelského dědictví vznikla v roce 2005 na Oddělení architektury a stavitelství Národního technického muzea Praha. Na základě požadavků na objekt proběhl v létě 2006 výběr vhodné lokality. Jako optimální se pro daný záměr ukázal areál Kláštera Plasy s řadou nevyužitých staveb. Tyto objekty, které jsou součástí architektonicky jedinečného památkového souboru, naleznou díky vzniku Centra stavitelského dědictví smysluplné využití a tím se zamezí jejich dalšímu chátrání.

Info • Info

Zentrum des architektonischen Erbes in Plasy (Plass) - Projekt des Nationalen Technischen Museums Prag im Kloster Plasy 

Das Nationale Technische Museum Prag plant in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Denkmalinstitut Pilsen das Projekt Zentrum des architektonischen Erbes in Plasy (Plass). Das Zentrum des architektonischen Erbes wird als eine Erinnerungsstätte in der Art eines Museums gestaltet. Hauptziel ist, das Bewusstsein über das historische Erbe der Baukunst, besonders über historische Materialien, Baukonstruktionen und ursprüngliches Bauhandwerk zu bewahren. Das Zentrum des architektonischen Erbes erreicht dieses Ziel mit folgenden Mitteln: - Errichtung einer Dokumentationsstelle für einschlägige Studien mit Referenzensammlung von historischen Baumaterialien, Bauelementen, Bauonstruktionen und Handwerksgeräten, - systematische Erfassung von Informationen über historische Bauverfahren und Technologien, - Aufbau eines Netzes von praktizierenden Handwerkern, die traditionelles Bauhandwerk beherrschen. Weiter das Schaffen einer Plattform, um die alten Arbeitsweisen an Interessenten weiterzugeben, - Gestaltung eines Raum- und Informationsumfelds für das Studium der historischen Baukunst - konkret durch den Aufbau einer Fachbibliothek und die Bereitstellung eines Raumes für Begegnungen der Interessenten für das Fachgebiet historische Baukunst u.ä., - eigene Forschungstätigkeit zum architektonischen Erbe einschließlich der Gegenüberstellung der historischen Baumaterialien und traditionellen Technologien mit den gegenwärtigen Materialien und Bauverfahren, - Popularisierung der historischen Baukunst in der breiten Öffentlichkeit durch die Präsentation einer ständigen Ausstellung und die Veranstaltung von themenbezogenen Ausstellungen. Mit der Errichtung des Zentrums des Baukunst-Erbes wird die Grundlage für die Weiterbildung von Erwachsenen in den einzelnen Fachbereichen, vor allem im Bezug auf Denkmalschutz, gelegt. Der Wirkungsbereich des Zentrums ist national und international auf die Interessen der inländischen sowie ausländischen Forschungsgemeinde ausgerichtet. Die Zielgruppen sind Forscher mit Interesse für historische Baukunst, Mitarbeiter von Denkmalschutz-Institutionen und -Verwaltungen, Studenten der Architektur, des Bauwesens, der Kunstgeschichte und anderer historischer Fachbereichen, weiter praktizierende Architekten und Baumeister, traditionelle Techniken ausübende Handwerker, Museenangestellte, eventuell weitere Fachkreise und Interessenten. Das Zentrum soll jedoch gleichzeitig auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich. So soll der Fachbereich des historischen Bauens durch eine kleine, der Schönheit und den Vorteilen des traditionellen Bauhandwerks gewidmete Dauerausstellung zu mehr Popularität verhelfen. In den Barockställen mit dem Turm des Hl. Florian werden im oberen Teil des Bauernhofes werden die neue Ausstellung zur historischen Baukunst und die sog. "Musterkammer" untergebracht. In der Musterkammer werden zeitgenössische Baumaterialen, die sich für die Renovierung von historischen Bauten eignen, präsentiert. Der Barockspeicher mit der königlichen Kapelle wird der Öffentlichkeit ebenfalls zugänglich sein. Hier werden Wechselausstellungen stattfinden. Das Zentrum des architektonischen Erbes umfasst folgende Projektteile: 1. Dokumention und Sammlung – Standort: ehemalige Brauerei Die Aufbewahrungsstelle umfasst eine Referenzensammlung von historischen Baumaterialien, Elementen und Konstruktionen. 2. Hütte des Bauhandwerks - Standort: Bauernhof – unterer Teil Ort zur Bewahrung und Weiterentwicklung der traditionellen Bautechnologien. 3. Bildungsprogramme, methodische Arbeiten und Popularisierung - Standort: Bauernhof, Speicher 4. Konferenzzentrum, Sicherstellung von Unterkunft, Verpflegung - Standort: Bauernhof. Die Realisierung des Zentrums des architektonischen Erbes soll nach folgendem Zeitplan erfolgen: Zugang für Fachleute ab 2011, Eröffnung für die allgemeine Öffentlichkeit drei Jahre später.  

Centrum stavitelského dědictví v Plasích - projekt Národního technického muzea Praha v Klášteře Plasy 

Národní technické muzeum Praha připravilo ve spolupráci s Národním památkovým ústavem Plzeň projekt Centrum stavitelského dědictví v Plasích. Centrum stavitelského dědictví je vytvářeno jako paměťová instituce muzejního typu, jejímž hlavním cílem je zachování povědomí o historickém stavitelství, zejména o historických materiálech, konstrukcích a původních stavebních řemeslech. Tohoto cíle dosahuje Centrum stavitelského dědictví těmito prostředky: - budováním studijního depozitáře s referenční sbírkou historických stavebních materiálů, prvků, konstrukcí a řemeslnických nástrojů, - systematickým shromažďováním informací o historických stavebních postupech a technologiích, - vytvářením sítě praktikujících řemeslníků ovládajících tradiční stavební řemesla a poskytováním zázemí pro předávání těchto znalostí dalším zájemcům, - vytvářením prostorového i informačního zázemí pro studium historického stavitelství, konkrétně budováním odborné knihovny, poskytováním prostoru pro setkávání zájemců o obor historického stavitelství apod., - vlastní badatelskou činností v daném oboru, včetně konfrontace historických stavebních materiálů a tradičních technologií s materiály a postupy současnými, - popularizací historického stavitelství mezi širokou veřejností, a to zejména vybudováním stálé expozice a pořádáním tématických výstav. Vznikem Centra stavitelského dědictví bude položen základ pro chybějící středisko výuky i celoživotního vzdělávání v jednotlivých dílčích oborech týkajících se především památkové péče. Působnost centra bude celostátní, zacílená na potřeby tuzemské i zahraniční badatelské obce. Cílovými skupinami budou badatelé se zájmem o historické stavitelství, pracovníci památkových ústavů a výkonných orgánů památkové péče, studenti architektury, stavitelství, dějin umění a dalších historických oborů, dále praktikující architekti a stavitelé, řemeslníci zaměření na tradiční řemesla, pracovníci muzeí, eventuelně další odborná veřejnost a zájemci. Zároveň však bude centrum přístupné i široké laické veřejnosti a formou malé stálé expozice věnované kráse a fortelu tradičních stavebních řemesel bude obor historického stavitelství popularizovat. V barokních stájích s věží sv. Floriana v horní části hospodářského dvora bude umístěna nově vzniklá expozice historického stavitelství a tzv. "vzorkovna", v níž budou prezentovány soudobé stavební materiály vhodné pro obnovu historických staveb. Barokní sýpka s královskou kaplí bude veřejnosti též přístupná. Budou se zde konat proměnné výstavy. Centrum stavitelského dědictví - popis jednotlivých složek projektu: 1. Studijní depozitář - lokace: bývalý pivovar Studijní depozitář bude obsahovat referenční sbírku historických stavebních materiálů, prvků a konstrukcí. 2. Stavebně řemeslná huť - lokace: hospodářský dvůr - dolní část Bude vyvíjet aktivity směřující k zachování tradičních stavebních technologií. 3. Vzdělávací programy, metodická činnost a popularizace - lokace: hospodářský dvůr, sýpka. 4. Konferenční centrum, ubytování, stravování - lokace: hospodářský dvůr. Realizace Centra stavitelského dědictví v Plasích má být provedena podle následujícího plánu: zpřístupnění pro odborníky od roku 2011, otevření pro obecnou veřejnost o tři roky později. 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,083 Sek. | Speicherverbrauch: 3,64 MB / 3,91 MB