Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Centrum Bavaria Bohemia 
 •  
 • Freyung 1 
 • 92539 Schönsee 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Hans Eibauer (Projekt- und Redaktionsleitung), Anne Gierlach (1. Vorsitzende)
 •  
 • Tel. +49(0)9674 - 924878
 • Fax +49(0)9674 - 913067
 • eMail Hans.Eibauer@cebb.de
 • Internet http://www.bbkult.net
Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ist im ehemaligen "Kommunbräuhaus" der Stadt Schönsee untergebracht, das zu diesem Zweck von der Stadt Schönsee nach den Plänen des Architekturbüros "Brückner & Brückner", Tirschenreuth, saniert und erweitert wurde. 

Das Projekt ist ab 1. Januar 2006 in die Verantwortung und Projektträgerschaft des 2004 gegründeten gemeinnützigen Vereins "Bavaria Bohemia e.V." übergegangen. Um das Kulturleben der bayerischen und tschechischen Nachbarregionen vom Nebeneinander zu deutlich mehr Miteinander zu führen, baut der Verein Bavaria Bohemia e.V. das Centrum Bavaria Bohemia zur koordinierenden und kulturellen Drehscheibe aus. 

Inhaltliche Komponenten des Centrum Bavaria Bohemia 
 • Netzwerkaufbau und Präsentationsforum für Kulturakteure, Kulturschaffende, Kulturinitiativen, Kulturprojekte, Bildungseinrichtungen, Medien und partnerschaftliche Initiativen,
 • zweisprachig besetzte Informationsstelle für Kulturangebote
 • Kommunikations- und Kreativort
 • Visualisierung der guten Nachbarschaft in einem multimedialen Erlebnisraum
 • Aufbau und Erweiterung einer umfassenden zweisprachigen Kulturdatenbank als Grundlage der Informations- und Vernetzungsarbeit
 • Organisation kultureller und partnerschaftlicher Veranstaltungsprojekte als Begegnungsimpulse
 • durchgehende Zweisprachigkeit

Das Projekt will zur noch stärkeren Vertiefung der grenzüberschreitenden kulturellen und partnerschaftlichen Beziehungen in den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen beitragen. 

Im Centrum Bavaria Bohemia steht den Kulturträgern beider Seiten ein öffentliches und zweisprachiges Präsentations- und Dialogforum zur Verfügung, es vernetzt die Kulturangebote und es kooperiert mit allen, die der grenzüberschreitenden Verständigung aufgeschlossen gegenüberstehen. 

Ziel der Netzwerkumsetzung ist die wesentlich engere Zusammenarbeit der Kulturakteure aller Kulturbereiche in den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen. Das kulturelle Erscheinungsbild soll sich durch das vom CeBB forcierte kulturelle Miteinander stärker profilieren. Dies wird zur Imageverbesserung der bayerischen und tschechischen Nachbarregionen erheblich beitragen. 

Schwerpunkte:
 • Organisation von Kulturveranstaltungen und Programmen mit grenzüberschreitendem Bezug
 • Aufbau eines grenzüberschreitenden Kulturnetzwerks
 • Aufbau und Erweiterung einer zweisprachigen und grenzüberschreitenden Kulturdatenbank
 • Informationsort für alle Kulturinteressierten über das Kulturangebot der Nachbarregionen
 • Visualisierung der „guten Nachbarschaft“ in einer 3D-Projektion und weiteren medialen Modulen
 • Kooperation mit Partnern aus dem Kulturbereich, den Medien, den grenzüberschreitenden Initiativen und Organisationen, dem Öffentlichen und politischen Leben, dem Tourismus und den Bereichen Schulen, Hochschulen und Erwachsenenbildung
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) se nachází v bývalém "obecním pivovaru" Města Schönsee, který byl rekonstruován a rozšířen podle projektové dokumentace Architekturbüro "Brückner & Brückner", Tirschenreuth. 

Projekt má od 1. ledna 2006 na zodpovědnost a za provoz zodpovídá Spolek "Bavaria Bohemia e.V.", který byl založen v roce 2004. Spolek Bavaria Bohemia o.p.s. chce v Centru Bavaria Bohemia vytvořit koordinační a kulturní středisko, které by podporovalo kulturní život bavorského a českého sousedních regionů od vztahu vedle sebe mnohem více ke vztahu spolu. 

Obsahový záměr Centra Bavaria Bohemia
 • Výstavba sítí a prezentačního fóra pro účastníky kultury, tvůrce a kulturní iniciativy, kulturní projekty, vzdělávací instituce, sdělovací prostředky a partnerské iniciativy
 • dvoujazyčně obsazené informační středisko kulturních nabídek
 • místo komunikace a tvořivosti
 • představení dobrého sousedství v multimediálním prostoru
 • tvorba a rozšíření obsáhlé kulturní databanky jako základu informační a síťové práce
 • organizace kulturních a partnerských projektů jako podnětů ke vzájemnému setkávánídůsledná průběžná dvoujazyčnost. 

Projekt chce přispět k ještě většímu prohloubení přeshraničních kulturních a partnerských vztahů v bavorském a českém sousedním regionu. 

Centrum Bavaria Bohemia nabízí nositelům kulturního života z obou stran hranice veřejné a dvoujazyčné fórum prezentace a dialogu, spojuje kulturní nabídky a spolupracuje se všemi aktivními články přeshraničního porozumění. 

Cílem vzájemného propojení je výrazně užší spolupráce pořadatelů kulturních akcí všech oblastí v bavorském a českém sousedství. CeBB chce posílit společné vnímání kultury. Výrazným způsobem tak dojde k posílení vnímání bavorského a českého sousedního regionu. 

Hlavní témata:
 • organizace kulturních akcí a programů přeshraničního dopadu
 • tvorba přeshraniční kulturní sítě - tvorba a rozšíření dvoujazyčné a přeshraniční kulturní databanky
 • informační platforma pro všechny zájemce o kulturu o kulturních nabídkách sousedních regionů
 • ztvárnění „dobrého sousedství“ v 3D projekci a dalších mediálních formách
 • součinnost partnerů v kulturní oblasti, sdělovacích prostředků, přeshraničních iniciativ a organizací, veřejného a politického života, cestovního ruchu a oblasti školství, vysokých škol a vzdělávání dospělých
 • Západočeské muzeum v Plzni (Westböhmisches Museum in Pilsen) 
 •  
 • Kopeckého sady 2 
 • 301 00 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
Das Westböhmische Museum in Pilsen wurde 1878 gegründet. Das heutige Museumsgebäude wurde in den Jahren 1897 - 1900 nach den Plänen des Architekten Josef Škorpil erbaut. Es ist ein repräsentatives Gebäude im Stil der Neurenaissance. An der Ausstattung der Interieurs beteiligte sich eine ganze Reihe von prominenten tschechischen Künstlern. 

Bestandteil des Museums ist eine für Besucher sehr attraktive Ausstellung, die "Städtische Rüstkammer" genannt wird. Sie ist die größte erhaltene Rüstkammer in Europa. Die Sammlung umfasst Feuerwaffen und Rüstungen aus der Zeit des 14. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Die an Büchern reiche Museums-Bibliothek beherbergt über 90.000 Bücher, u.a. auch kunstwissenschaftliche, ethnografische und naturwissenschaftliche Fachliteratur. Sie umfasst außerdem Titel aus den Bereichen Heraldik, Numismatik, Archäologie, tschechische Geschichte und Weltgeschichte. 

Der Vorlesungssaal ist ein Ort unvergesslicher Begegnungen zu verschiedenen Anlässen - Konzerten, Besprechungen, Vorlesungen, Promotionen oder Trauungszeremonien. Dank der Verbindung der Audio-Technik mit dem Data-Projektor und Visualisier (Kamera-Aufnahme von Gegenständen) wird er ebenfalls für Konferenzen, Seminare und Firmenpräsentationen genutzt. 

Die Sammlungen des Museums lassen sich in folgende Fachbereiche unterteilen: 

 • Völkerkunde - dokumentiert die Bevölkerungsentwicklung auf dem Lande der Pilsner Region
 • Neue Geschichte - beinhaltet Materialien und Exponate aus dem 19. und 20. Jahrhundert
 • Botanik - Sammlungen von Pflanzen aus der Region Westböhmen
 • Bibliothek - ihr Fundus umfasst vor allem Fachliteratur
 • Zoologie - Skelette vor allem von Vögeln und Säugetieren, entomologische Sammlung usw.
 • Paläontologie - den größten Teil der Sammlung bilden Fossilien aus dem Paläozoikum
 • Mittelalter - die Themenbereiche sind unterteilt in: Mittelalterliche Archäologie, Numismatik, Waffensammlung, Karten-, Pläne und Grafiken
 • Kunstgewerbemuseum - spezialisiert auf Gebrauchskunst: Verschiedene Sammlungen zur Antike, zur orientalischen Kunst, zu Porzellan, Glas, Grafik und Bildern, Holzschnitt und Möbel
Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878. Současná muzejní budova byla postavena v letech 1897-1900 podle návrhu arch. Josefa Škorpila. Jedná se o reprezentativní stavbu v novorenesančním slohu. Na výzdobě interiérů se podílela celá řada předních českých umělců. 

Součástí muzea je návštěvnicky velmi atraktivní expozice nazvaná Plzeňská městská zbrojnice, která je největší dochovanou historickou zbrojnicí v Evropě. Sbírka obsahuje palné zbraně a zbroj od konce 14. do poloviny 17. století. Bohatá muzejní knihovna obsahuje přes 90 tisíc svazků a zahrnuje odbornou literaturu uměnovědnou, etnografickou a přírodovědnou. Dále obsahuje tituly z oblasti heraldiky, numismatiky, archeologie, světových i českých dějin. 

Zdejší přednáškový sál je místem nezapomenutelných setkání při rozličných příležitostech - koncertech, besedách, přednáškách, promocích či svatebních obřadech. Díky dokonalému propojení audiotechniky s dataprojektorem a vizualizérem (kamerové snímání předmětů) je rovněž využíván pro konference, semináře a prezentace různých firem. 

Sbírky muzea můžeme rozdělit do následujících oborových skupin: 

 • Národopis - dokumentuje vývoj vesnických obyvatel na Plzeňsku
 • Novější dějiny - obsahuje materiály a exponáty z období 19. a 20. století
 • Botanika - sbírky rostlin ze západočeského regionu
 • Knihovna - její fond zahrnuje především odbornou literaturu
 • Zoologice - kosterní materiál hlavně ptáků a savců, entomologická sbírka atd.
 • Paleontologie - největší část sbírky tvoří fosílie z paleozoika
 • Středověk - sbírkový fond je členěn do těchto podfondů: fond středověké archeologie, fond numizmatiky, fond zbraní a fond map, plánů a grafiky
 • Uměleckoprůmyslové muzeum - specializuje se na užité umění: Sbírky: antika, orientální umění, porcelán, sklo, grafika a obrazy, dřevořezby a nábytek

Info • Info

Centrum Bavaria Bohemia ( CeBB ) 

 • Projekt Finanzierung:
 • INTERREG III A Freistaat Bayern - Tschechische Republik 2002-2008
 • ZIEL 3 Freistaat Bayern - Tschechische Republik 2007-2013
 •  
 • Projekt Thema:
 • Kultur
 •  
 • Projekt Budget (gesamt):
 • bis 1,0 Mio. EUR
Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee eröffnete im Frühjahr 2006. Es fungiert als Kulturdrehscheibe, Informationszentrum und Ansprechpartner zwischen den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen. Träger ist der 2004 gegründete gemeinnützige Verein Bavaria Bohemia e.V., der das Projekt seit 2006 umsetzt.

Das Centrum Bavaria Bohemia ist im historischen ehemaligen Kommunbräuhaus der Stadt Schönsee untergebracht, das zu diesem Zweck nach den Plänen des Architekturbüros Brückner & Brückner, Tirschenreuth saniert und erweitert wurde. Für die gelungene Verbindung denkmalgeschützter Bausubstanz mit modernen Elementen wurden die Planer mit dem Preis "best achitects 08" ausgezeichnet.

Besuchern des CeBB werden umfassende zweisprachige Informationen über das kulturelle Leben der bayerischen und tschechischen Regionen geboten. Im Blickfeld stehen auf bayerischer Seite die Regierungsbezirke Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern und auf tschechischer Seite die Regionen Pilsen, Karlsbad und Südböhmen. Darüber hinaus präsentiert das Haus in seinem Kulturprogramm in Ausstellungen, Konzerten, Lesungen, Diskussionen, Filmvorführungen und Theater- und Musikprojekten die bunte Vielfalt der Kultur Bayerns und Böhmens.

Die vom CeBB betreute durchgehend zweisprachige Kulturdatenbank www.bbkult.net, informiert in mehreren tausend Veröffentlichungen ergänzend über das Kulturgeschehen der beiden Nachbarregionen. Ein großes Augenmerk legt das Centrum Bavaria Bohemia auf die Vertiefung der bayerisch- tschechischen kulturellen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit.

Ganz in diesem Sinne startete das CeBB am 1. November 2008 das von der EU geförderte Projekt "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic“, das grenzüberschreitende Kooperationen, wechselseitige Kulturaktionen, intensiven Austausch und kulturelle Entdeckungen auf beiden Nachbarseiten in den Mittelpunkt stellt. Tschechischer Projektpartner ist das Westböhmische Museum in Pilsen.

Neben den vielfältigen kulturellen Aktivitäten des CeBB sind zeitgeschichtliche Themen und Kooperationsprojekte weitere Schwerpunkte, die im Centrum Bavaria Bohemia ein regelmäßiges öffentliches Forum erhalten. Das Centrum Bavaria Bohemia hat sich zu einer gefragten Anlaufstelle für Kulturschaffende, Kulturverantwortliche, Kulturakteure und Kulturinteressierte aus beiden Nachbarseiten entwickelt. Die tschechische Partnerseite ist personell sehr eng in das CeBB eingebunden. Seit 2006 entsendet die Region Pilsen einen ständigen Mitarbeiter als Repräsentanten der tschechischen Partnerseite.
 

Centrum Bavaria Bohemia ( CeBB ) 

 • Financování projektu:
 • INTERREG III A Bavorsko - Česká republika 2002-2008
 • Cíl 3 Bavorsko - Česká republika 2007-2013
 •  
 • Téma projektu:
 • Kultura
 •  
 • Rozpočet projektu (celkem):
 • do 1.000.000 EUR
Činnost Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee byla zahájena na počátku roku 2006. Středisko působí jako kulturní točna, informační centrum a zprostředkovatel spolupráce mezi českými a bavorskými sousedními regiony. Nositelem je v roce 2004 založený obecně prospěšný spolek Bavaria Bohemia e.V., který od roku 2006 projekt realizuje.

Sídlem Centra Bavaria Bohemia je historická budova bývalého obecního pivovaru města Schönsee, který byl k tomuto účelu rekonstruován a rozšířen podle plánu architektonické kanceláře Brückner & Brückner z Tirschenreuthu. Dokladem povedeného spojení památkově chráněné stavby s moderními prvky je cena "best architects 08", která byla stavitelům udělena.

Návštěvníkům je k dispozici široká nabídka dvojjazyčných informací o kulturním životě bavorských a českých regionů. Na bavorské straně je pozornost zaměřena na správní obvody Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko, na české straně pak na Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kraj. Nadto středisko představuje v rámci svého kulturního programu rozmanitou kulturu Bavorska a Čech prostřednictvím výstav, koncertů, autorských čtení, diskuzí, filmových projekcí, divadelních a hudebních projektů.

Dvojjazyčná kulturní databanka www.bbkult.net pod správou CeBBu informuje několika tisíci články o kulturním dění v obou sousedních regionech. Největší zájem Centra Bavaria Bohemia spočívá v prohloubení česko-bavorské kulturní a partnerské spolupráce.

V tomto ohledu byl 1. listopadu 2008 započat projekt "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic" podporovaný Evropskou unií, jehož cílem je přeshraniční spolupráce, oboustranné kulturní akce, intenzivní výměna a kulturní objevování na obou sousedních stranách. Českým partnerem projektu je Západočeské muzeum v Plzni.

Vedle rozmanitých kulturních aktivit CeBBu jsou dalšími těžišti dějinná témata a kooperační projekty, kterým se dostává v Centru Bavaria Bohemia pravidelné pozornosti na veřejném fóru. Centrum Bavaria Bohemia se stalo žádaným místem pro umělecké tvůrce, osoby odpovědné za kulturu, její činitele a zájemce o kulturu vůbec na obou stranách hranice. Česká partnerská strana je osobně do činnosti střediska úzce zapojena. Od roku 2006 vysílá Plzeňský kraj stálého spolupracovníka jako reprezentanta české partnerské strany.
 

Aktuelles • Aktuálně

Projekt-Information "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic"

Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic INTERREG / Ziel 3-Projekt
Laufzeit: 01.11.2008 – 31.10.2011

Die Aktivitäten, die ab dem 01.11.2008 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee durchgeführt werden, stehen unter dem Titel "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic". Ziel des neuen dreijährigen, EU-geförderten Projektes ist es, den Austausch zwischen den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen zu intensivieren, Kooperationen und grenzüberschreitende kulturelle Präsentationen anzuregen und damit das Interesse der Öffentlichkeit auf das Nachbarland zu lenken.

Informace o projektu "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic"

Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic INTERREG / Cíl 3 - Projekt časové období: 01.11.2008 – 31.10.2011

Aktivity, které od 01.11.2008 probíhají v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee, jsou realizovány pod názvem "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic". Cílem nového, tříletého projektu, který byl podpořen z prostředků Evropské unie, je zintenzivnění výměny mezi bavorskými a českými sousedními regiony, podnícení spolupráce a přeshraniční kulturní prezentace za účelem zvýšení zájmu veřejnosti o sousední zemi.

Fotogalerie • Fotogalerie

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) Schönsee | Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) Schönsee
Westböhmisches Museum in Pilsen | Západočeské muzeum v Plzni
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) Schönsee | Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) Schönsee
 |
Raum bb-info | místnost bb-info
Raum bb-forum | místnost bb-forum
Rendert Time: 0,063 Sek. | Speicherverbrauch: 3,70 MB / 3,94 MB