Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Tourismusverband Ostbayern e.V. 
 •  
 • Luitpoldstr. 20 
 • 93047 Regensburg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
Glas hat im Oberpfälzer und Bayerischen Wald eine jahrhundertealte Tradition und spielt in der Geschichte dieser Region eine bedeutende Rolle. Zur Verbindung all der Orte in Ostbayern, in denen Glas eine besondere Bedeutung hat, wurde 1998 die über 250 km lange Glasstraße eröffnet und durchgehend ausgeschildert. Die Glasherstellung und -verarbeitung ist in Ostbayern ein wichtiger Wirtschaftszweig. In der industriellen Fertigung von Flachglas, Rohrglas, Trinkgläsern, Spiegeln usw. sind Tausende von Arbeitnehmern beschäftigt.

Hochmoderne Produktionsanlagen zeigen, wozu heutige Technologien imstande sind. Die geschichtliche Entwicklung der Glasverarbeitung ist lang, doch gerade im handwerklichen Bereich wird noch sehr traditionell gearbeitet. Glas ist eine faszinierende Materie, transparent, glitzernd und unendlich vielseitig. Glas ist Phantasie, Kunst, Technik, Kultur, Geschichte und Moderne.

Und so abwechslungsreich wie die Formen, Farben und Variationsmöglichkeiten von Glas sind, so vielschichtig sind auch die Glasmacher, Glasveredeler und Galeristen, die sich mit dem Thema Glas beschäftigen. Glas aus Ostbayern ist mittlerweile weltweit ein Begriff. Sei es das Gebrauchsglas namhafter Hersteller oder seien es künstlerisch gestaltete Glasobjekte kleiner Werkstätten – beides ist rund um den Erdball gefragt.
Sklo má v Horním Falcku a v Bavorském lese staletí dlouhou tradici a hraje v dějinách tohoto regionu významnou roli. Ke spojení všech těch míst ve Východním Bavorsku, v nichž má sklo zvláštní význam, byla v roce 1998 otevřena a podrobně popsána "cesta skla", která je dlouhá přs 250 km. Výroba a zpracování skla je ve východním Bavorsku důležitým průmyslovým odvětvím. V průmyslové výrobě okenního skla, trubkového skla, skleniček, zrcadel atd. jsou zaměstnány tisíce pracovníků.

Vysoce moderní výrobní zařízení svědčí o tom, čeho je možné dosáhnout pomocí dnešních technologií. Historický vývoj zpracování skla je dlouhý, ale právě v oblasti řemeslné výroby se ještě často pracuje tradičně. Sklo je fascinující materiál, průhledný, lesklý a nekonečně mnohostranný. Sklo je fantazie, umění, technika, kultura, historie a moderna.

A tak různorodí jako jsou tvary, barvy a variační možnosti skla jsou i skláři, zušlechťovači skla a galeristi, kteří se zabývají tématem sklo. Sklo z východního Bavorska se postupem doby stalo světovým pojmem. Ať už je to užitné sklo proslulých výrobců nebo umělecky ztvárněné skleněné předměty z menších dílen - obojí je žádané po celém světě.
 • Arbeitsgemeinschaft Glasstraße 
 •  
 • Amtsgerichtstraße 6-8 
 • 94209 Regen 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Christina Wibmer-Schmid
 •  
 • Tel. +49(0)9921-905574 oder +49(0)9921-950200
 • Fax +49(0)9921-97002360
 • eMail glasstrasse@lra.landkreis-regen.de

Info • Info

Die Glasstraße - Bayerischer Wald und Oberpfälzer Wald 

Herzlich Willkommen auf der Glasstraße!

Lernen Sie auf über 250 km quer durch den Oberpfälzer Wald und den Bayerischen Wald das Deutsche Glasimperium kennen. Entlang der Glasstrasse finden Sie eine große Anzahl von handwerklich oder künstlerisch orientierten Glasbetrieben, von denen viele ihren Besuchern die Möglichkeit bieten, bei der individuellen Herstellung einzelner Glasprodukte zuzusehen.

Gelegenheit dazu haben Sie an den Glasstrassenorten zwischen dem „Europäischen Bleikristallzentrum“ Neustadt a.d. Waldnaab und der Dreiflüssestadt Passau mit der weltweit größten Sammlung Böhmischen Glases. In zahlreichen Glashütten und Veredelungswerkstätten gibt es großzügige Schauräume, die eine breite Palette von Glasprodukten zum Ansehen und Kaufen anbieten, so z.B. edles Trinkglas, traditionelles Jugendstilglas, funkelnde Kronleuchter oder phantasievolles Lampenglas.

Auch Unikate von international bedeutenden Glaskünstlern, wie Erwin Eisch und Theodor Sellner oder von vielen jungen Künstlern mit neuen experimentellen „Glasideen“ finden sich darunter. Einige Galerien haben sich auf Glaskunst spezialisiert, in denen Arbeiten bedeutender Glaskünstler ausgestellt und natürlich auch zu erwerben sind. Außerdem können wertvolle und ausgefallene Glasexponate in verschiedenen Glasmuseen und in Museen mit Glasausstellungen in Ostbayern bewundert werden. Im Mittelpunkt steht dabei stets die faszinierende Materie Glas - mit seiner langen Kultur und in ganzer Vielfalt. 

Cesta skla - Bavorský les a Hornofalcký les 

Buďte srdečně vítáni na "Cestě skla" !

Poznejte německé sklářské impérium na trase delší než 250 km napříč Hornofalckým lesem a Bavorským lesem. Podél Cesty skla najdete velký počet řemeslně nebo umělecky orientovaných skláren, z nichž mnohé nabízejí svým návštěvníkům možnost přihlížet individuální výrobě jednotlivých výrobků ze skla.

Tuto příležitost máte v místech trasy Cesty skla mezi "Evropským centrem olověného křišťálu v Neustadt a. d. Waldnaab a Pasovem, městem ležícím na třech řekách, kde se nachází největší sbírka českého skla na světě. V četných sklárnách a dílnách zušlechťujících sklo jsou velkorysé výstavní prostory, které nabízejí širokou paletu skleněných výrobků k prohlédnutí i ke koupi, jako např. skleničky z ušlechtilého skla, tradiční secesní sklo, třpytivé lustry nebo nápaditá skleněná svítidla. Jsou zde uloženy i unikáty mezinárodně uznávaných sklářů, jako např. Erwin Eisch a Theodor Sellner nebo díla mnoha mladých umělců s novým experimentálními "nápady pro zpracování skla".

Některé galerie se specializovaly na umění skla, vystavují práce významných umělců-sklářů, které si zde lze samozřejmě i zakoupit. Kromě toho je možno cenné a mimořádné skleněné exponáty obdivovat i v různých muzeích skla a v muzeích s výstavami skla ve východním Bavorsku. V centru zájmu je přitom vždy sklo jako fascinující materiál se svojí dlouhou kulturou a v celé své rozmanitosti. 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 3,63 MB / 3,91 MB