Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Haus der Bayerischen Geschichte 
  •  
  • Zeuggasse 7 
  • 86150 Augsburg 
  •  
  • Sonstige / ostatní

Info • Info

Bayerische Landesausstellung 2008 "Adel in Bayern" 

Adel in Bayern - Ritter, Grafen, Industriebarone Einst bestimmte der Adel das politische, soziale und kulturelle Geschehen im Land.

Wer in eine adelige Familie geboren wurde oder sich den Adel durch Besitz oder Verdienst erworben hatte, gehörte zur gesellschaftlichen Elite. Er besaß vielfältige Privilegien (Ehrenvorrechte in Titel, Waffen, Kleidung) und beste Karrieremöglichkeiten. Darüber hinaus konnte der Adel eine juristische (besonderer Gerichtsstand), politische (Teilnahme an Landtagen) und wirtschaftliche (weitgehende Steuerfreiheit) Sonderstellung für sich beanspruchen.

Doch der Lauf der Geschichte brachte große Veränderungen: Der Adel verlor an Bedeutung, verlor seine Privilegien, bis die Weimarer Verfassung ihn nach dem Ende des Ersten Weltkrieges endgültig für abgeschafft erklärte. Dabei war "der Adel" zu keiner Zeit eine homogene und in sich geschlossene gesellschaftliche Gruppe, sondern äußerst vielschichtig und unterschiedlich hinsichtlich Herkunft, Vermögen, politischer Partizipationsmöglichkeiten und Lebensstil. Einigend wirkte jedoch ein verbindendes Adelsethos, das auch Landesgrenzen und Sprachbarrieren überwand.

Die Bayerische Landesausstellung 2008 zeigt den altbayerischen Adel in verschiedenen Schwerpunkten von seinen Anfängen im Mittelalter bis in die Gegenwart. Themen werden sein: der Aufstieg des Adels und die Ausbildung einer Adelslandschaft in Bayern, Wehrhaftigkeit, Religion, adeliges Leben und Adelskultur, das Verhältnis zwischen Adel und Landesherr, das Spannungsfeld zwischen altem und neuem Adel, schließlich der Macht- und Bedeutungsverlust des Adels und seine Lebenswirklichkeit in heutiger Zeit.

Ausstellungsorte:

Aschau, Schloss Hohenaschau, Rosenheim, Lokschuppen Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage! 

Bavorská zemská výstava 2008 "Šlechta v Bavorsku" 

Šlechta v Bavorsku - rytíři, hrabata, průmysloví baroni Kdysi rozhodovala šlechta o poltickém, sociálním a kulturním dění v zemi.

Kdo se narodil v šlechtické rodině nebo získal šlechtický titul vlastnictvím nebo zásluhami, patřil ke společenské elitě. Měl rozmanitá privilegia (čestné výsady v titulu, zbraně, oblečení) a nejlepší možnosti pro kariéru. Kromě toho si šlechta mohla činit nárok na právní (zvláštní soudní příslušnost), politické (účast na zemském sněmu) a hospodářské (dalekosáhlé osvobození od daní) mimořádné postavení. Ale běh dějin přinesl velké změny: šlechta ztratila na významu, přišla o svá privilegia, až ji všeho zbavila Výmarská ústava po konci první světové války.

Přitom nebyla šlechta nikdy homogenní společenskou, do sebe uzavřenou skupinou, nýbrž krajně vícevrstvou a rozdílnou s ohledem na původ, majetek, možnosti politické participace a životní styl. Jednotícím způsobem ale účinkoval spojovací ethos šlechty, který překonal také hranice i jazykové bariéry.

Bavorská zemská výstava 2008 ukazuje šlechtu v různých klíčových situacích od jejích počátků ve středověku až po současnost. Témata budou: Vzestup šlechty a vytváření šlechtického prostředí v Bavorsku, vztah mezi šlechtou a zeměpány, napětí mezi starou a novou šlechtou, konečně ztráta moci a významu šlechty a její životní realita v současnosti.

Místa výstavy:

Aschau, Zámek Hohenaschau, Rosenheim, Lokschuppen Další informace najdete na domovské internetové stránce! 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,071 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,90 MB