Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Bayerisch-Böhmische Kultur- und Wirtschaftstage 
 •  
 • Sedanstr. 13 
 • 92637 Weiden i.d.OPf. 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
Die Stadt Weiden hat nach der Öffnung der deutsch-tschechischen Grenze im Jahr 1990 sehr schnell den Dialog mit dem östlichen Nachbarn gesucht. Als Wirtschaftszentrum und kultureller Mittelpunkt der nördlichen Oberpfalz hat sich die Stadt Weiden der Aufgabe gestellt, den wirtschaftlichen und kulturellen Kontakten mit Tschechien ein besonderes Augenmerk zu widmen. 1992 hat Frau Karin Holl mit der Organisation der 1. Bayerisch-Böhmischen Kulturtage ein verbindendes Zeichen gesetzt. Die große Resonanz der ersten Veranstaltung haben die Stadt Weiden als Veranstalter und die mit der Durchführung beauftragten Institutionen Regionalbibliothek + Volkshochschule Weiden/Neustadt bestärkt, die "Bayerisch-Böhmischen Kulturtage" jedes Jahr zu veranstalten.
Po otevření německo-české hranice v roce 1990 hledalo město Weiden dialog se svým východním sousedem. Jako hospodářské centrum a kulturní středisko severní Horní Falce si město vytyčilo úkol, věnovat hospodářským a kulturním kontaktům s Českem zvláštní pozornost. V roce 1992 vyslala Karin Holl v tomto záměru spojující signál, organizací 1. bavorsko-českých dnů kultury. Velká odezva této první akce posílila město Weiden jako pořadatele a instituce, pověřené její organizací - Regionální knihovnu Weiden + Vsokou školu Weiden-Neustadt v rozhodnutí, pořádat "Bavorsko-čeké dny kultury" každý rok.

Info • Info

Bayerisch-Böhmische Kultur- und Wirtschaftstage 

 • Projekt Thema:
 •  
 • Projekt Budget (gesamt):
Die seit 1992 stattfindenden "Bayerisch-Böhmischen Kulturtage" finden große öffentliche Resonanz. Historische Betrachtungen, Fragen der grenzüberschreitenden Wirtschaftsbeziehungen und die Präsentation von tschechischen und deutschen Künstlern sind die Themen, mit denen sich jedes Jahr die "Bayerisch-Böhmischen Kulturtage" befassen. Eine höchst interessante Ergänzung erfährt die Veranstaltung mit der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Material Glas in der Ausstellung "Glas - Kunst - Orte". An Weidener Schauplätzen und in Orten der Region präsentieren Künstler Glaskunst. 

Bavorsko-české kulturní a hospodářské dny 

 • Téma projektu:
 •  
 • Rozpočet projektu (celkem):
"Bavorsko-české kulturní dny", které se konají od roku 1992, mají velkou veřejnou odezvu. Historické náhledy, otázky přeshraničních hospodářských vztahů a presentace českých a německých umělců jsou témata, jimiž se "Bavorsko-české kulturní dny" každým rokem zabývají. Nanejvýš zajímavým doplňkem akce je umělecká konfrontace se sklem na výstavě "Sklo - umění - města". Ve weidenských centrech dění a v místech regionu presentují umělci sklářské umění. 

Aktuelles • Aktuálně

20. Bayerisch-Böhmische Kulturtage in Weiden 2011

Die 20. Bayerisch-Böhmischen Kultur- und Wirtschaftstage finden in der Zeit vom 20.03.11 bis 15.04.11 statt.

20. Bavorsko-české kulturní a hospodářské dny ve Weidenu 2011

20. "Bavorsko-české kulturní a hospodářské dny" se konají v období 20.03.11 až 15.04.11.

Rendert Time: 0,068 Sek. | Speicherverbrauch: 3,63 MB / 3,90 MB