Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • AniFest, s.r.o. 
  •  
  • Jindřícha Plachty 28 
  • 150 00 Praha 
  •  
  • Sonstige / ostatní
Das Festival fand zum ersten Mal im Jahr 2002 statt.
První ročník festivalu se konal v roce 2002.

Info • Info

Anifest: Int. Festival des animierten filmischen Schaffens in Třeboň 

AniFest ist ein internationales Festival des animierten filmischen Schaffens, das sich seit 2002 eine bedeutende Position nicht nur im europäischen, sondern auch im weltweiten Kontext auf- und ausgebaut hat. Bereits seit dem zweitem AniFest ist es ein Festival auf internationalem Niveau.

Für den Wettbewerbsteil des Festivals melden sich jedes Jahr immer mehr Künstler an. Neben der einwöchigen Begegnung mit der weltweiten Animationskunst setzte sich AniFest das Ziel, die bestmöglichen Kontakte unter den mitteleuropäischen Künstlern, die sich mit animierter Medien befassen, zu vermitteln. AniFest ist nicht nur Begegnung mit der Animation mit ernstem Gesicht. Es ist zugleich die Möglichkeit, so viel wie möglich aus der Grundessenz der animierten Schaffens - aus dem Humor, zu schöpfen. Verspieltheit und von Zeit zu Zeit auch Rückkehr in die Kindheit - das ist ein weiteres der Festivalgesichter. Wettbewerb in der Kinderkreativität, Schulen der Animation, in den Kinder ihren ersten animierten Film machen können, oder einfach nur angenehme Momente in Kinos. Die Festivalwoche wird zwar mit einem Abschlusszeremoniell beendet, aber AniFest lebt weiter. Es lebt über das ganze Jahr in Form von dessen Echos. Die Festivalechos werden als ganzjährige, thematisch orientierte Projektionen veranstaltet, die bei verschiedenen Gelegenheiten in der ganzen Welt vorgeführt werden. Wo findet AniFest statt? Das Festival findet alljährlich in südböhmischer Třeboň statt. Im Laufe des Festivals wird Třeboň zum Begegnungsort von internationalen Filmprofessionellen, Schauspielern, Animateuren und allen Menschen denen die animierte Filmkunst nahe steht. Veranstaltungsorte: Kino Světozor, Theater J.K. Tyl, Marionettentheater, Masaryk-Stadtplatz, Ausstellungssaal Pod věží, Schlossgalerie, Schloss-Saal, Kongress- und Kulturzentrum Roháč.

Programm des Festivals:

1. Internationale Wettbewerbe: a) Internationales Wettbewerb der animierten Filme in Kategorien: Kurzfilm, Hauptfilm, Auftragsschaffung und Studentenfilm, b) Internationales Wettbewerb der durch Kinder gemachten animierten Filme, c) Kinder-Flipbook-Wettbewerb. 2. ProfiForum: Programmplattform, die in erster Linie für Filmprofessionelle, Studenten der Film- und Kunstschulen, Pädagogen der Filmschulen und Medienvertreter, aber auch für interessierte Laienöffentlichkeit bestimmt ist. Das Programm hat die Form von Seminaren, Diskussionen, Präsentationen, Workshops, Vorführungen der Animationstechniken und -Vorgänge. 3. Film-Begleitprogramm - Filmschau, Programme mit Jury Mitgliedern und Festivalpräsidenten, Portraits der Schaffenden, Studien, Retrospektiven. 4. Begleitprogramm - kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen: Theater, Ausstellungen, Konzerte, Diskussionen. 5. Film- und Theatervorstellungen für Schulen, Kindergärten, Kinder und ihre Eltern. Was sind die Echos von Anifest? Die Echos von AniFest ist ein ganzjähriges Projekt. Die Echos sind etwa einstündige, thematisch orientierte Serien, die im ganzen Lande und in der ganzen Welt projiziert werden. Jeden zweiten Dienstag im Monat werden Echos im Prager Kaffeehaus Obratník projiziert. 

Mezinárodní festival animovaných filmů Anifest v Třeboni 

AniFest je mezinárodní festival animované tvorby, který si za dobu své existence, od roku 2002, vybudoval významnou pozici nejen v evropském, ale i světovém kontextu. Již od svého druhého ročníku je AniFest festivalem na mezinárodní úrovni do jehož soutěžní části se každoročně hlásí, čím dál více umělců.

Kromě týdenního setkání nad celosvětovou animovanou tvorbou si dal AniFest za úkol zprostředkovat co nejlepší kontakty mezi středoevropskými umělci, kteří se animovanou tvorbou zabývají. AniFest není jen setkávání se nad animací s vážnou tváří. Je to také možnost načerpat co největší množství ze základní esence animované tvorby, z humoru. Hravost a čas od času také návrat do dětství - to je další z tváří festivalu. Soutěž v dětské tvorbě, školičky animace, ve kterých si děti mohou udělat svůj první animovaný film nebo jen příjemné chvíle v kinech. Festivalový týden je sice ukončen závěrečným ceremoniálem, ale AniFest žije dál. Žije celý rok v podobě svých Ozvěn. Ozvěny AniFestu se pořádají jako celoroční tématicky zaměřené projekce, které jsou pouštěny při různých příležitostech po celém světě. Kde se AniFest koná: Festival se každoročně koná v jihočeské Třeboni. Během festivalu se Třeboň stává místem setkání mezinárodních filmových profesionálů, herců, animátorů a všech lidí, kterým je animovaná tvorba blízká. Místa konání festivalu: Kino Světozor, Divadlo J.K. Tyla, Loutkové divadlo, Masarykovo náměstí, Výstavní sál Pod věží, Zámecká galerie, Zámecký sál, Kongresové a kulturní centrum Roháč.

Program festivalu:

1. Mezinárodní soutěže: a) Mezinárodní soutěž animovaných filmů v kategoriích krátkometrážní, celovečerní, zakázková tvorba a studentský film. b) Mezinárodní soutěž animovaných filmů vytvořených dětmi. c) Soutěž flipbooků vytvořených dětmi. 2. ProfiForum: Programová platforma určená především filmovým profesionálům, studentům filmových a uměleckých škol, pedagogům filmových škol a zástupcům médií, ale i informovanější laické veřejnosti. Program má podobu seminářů, diskusí, prezentací, workshopů, demonstrací animačních technik a postupů. 3. Doprovodný filmový program - filmové přehlídky, pásma porotců a prezidenta festivalu, portréty tvůrců a studií, retrospektivy. 4. Doprovodný program - doprovodné kulturní a společenské akce: divadla, výstavy, koncerty, besedy. 5. Filmové projekce a divadelní představení pro školy, školky, děti a jejich rodiče. Co jsou Ozvěny AniFestu? Ozvěny AniFestu je celoroční festivalový projekt. Ozvěny jsou zhruba hodinová tématicky zaměřená pásma, která se promítají po celé republice a po celém světě. Každé druhé úterý v měsíci se Ozvěny promítají v pražské kavárně Obratník. 
Rendert Time: 0,064 Sek. | Speicherverbrauch: 3,63 MB / 3,91 MB