Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o. 
 •  
 • náměstí E. Beneše 38 
 • 340 12 Švihov 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Bayerischer Wald-Verein 
 •  
 • Angerstraße 39 
 • 94227 Zwiesel 
 •  
 • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Entdecken wir wieder den Böhmerweg - Zwieselweg und seine Eingliederung zu den touristischen Zielen Böhmerwalds 

Als Ergebnis des Projektes gibt es eine Studie, die sich mit der Möglichkeit der Fortsetzung des auf der tschechischen Seite bereits ausgebauten Böhmerwegs auf der bayerischen Seite befasst. Der Böhmerweg war einer der historischen Wege, die Bayern mit böhmischen Ländern verbunden haben. Der Projektträger auf der tschechischen Seite ist die Lokale Aktionsgruppe Pošumaví z.s.p.o. Deutscher Partner des Projektes ist der Verein Bayerischer Wald.

Die Studie "Entdecken wir wieder den Böhmerweg" setzt sich das Ziel, die Strecke des Zwieselweges (tschechisch Světelská stezka), der im Mittelalter aus dem bayerischen Zwiesel über Eisenstein und Dešenice nach Klatovy geführt hat, im Abschnitt Eisenstein - Klatovy zu beschreiben und ihre Bestandaufnahme vorzunehmen. Aus der im Zeitraum Juli bis September 2009 durchgeführten eigenen Untersuchung in dem Gebiet versuchen wir zu beurteilen, inwieweit die Erneuerung des Weges auf dem tschechischen Gebiet, also im Abschnitt vom Eisenstein realistisch ist und wie die Möglichkeiten der Erschließung des Weges für Touristenverkehr stehen.
Entdecken wir wieder den Böhmerweg - Zwieselweg und seine Eingliederung zu den touristischen Zielen Böhmerwalds Die Strecke des Zwieselweges: Der Zwieselweg stellte eine wichtige Verkehrsader zwischen Bayern und dem tschechischen Talbecken dar.

Im frühen Mittelalter verband er Klatovy mit Vilshofen an der Donau, dem wichtigen Zentrum des Salzhandels. Er führte dabei durch Zwiesel (tschechisch Světlá - daher der Name des Weges) über den ein weiterer Weg vom Nordosten nach Böhmen geführt hat. Dieser war allgemein als Günterweg bekannt und vermittelte die Verbindung mit Hartmanice und Sušice. Die Ausnützung für den Grenztourismus: Die Erneuerung des Zwieselweges in seiner ganzen Länge ist gegenwärtig nicht mehr möglich. Es bietet sich jedoch die Benutzung von einem gut erhaltenen Abschnitt von 1 km Länge am Hange des Berges Prenet.

Hier schlagen wir vor, einen Lehrpfad aufzubauen, der das Leben der alten Fuhrmänner popularisieren, den ganzen Zwieselweg beschreiben und interessante Befunde sowie Archivdokumente präsentieren würde. Der Text würde man mit gegenwärtigen sowie zeitgemäßen Fotografien, Plänen, Stichen und weiterem Bildmaterial ergänzen. 

Objevme znovu Böhmweg - Světelská stezka a její začlenění do turistických cílů Šumavy 

Výstupem projektu je studie, která se zabývá možností pokračování na bavorské starně již vybudované stezky Böhmweg na českém území. Böhmweg byla jednou z historických stezek spojující Bavorsko s českými zeměmi. Nositelem projektu na české straně je Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. Německým partnerem projektu je Bayerische Wald - Verein.

Studie "Objevme znovu Böhmweg" si klade za cíl popsat a v rámci možností zadání zmapovat trasu Světelské stezky, která vedla ve středověku z bavorského Zwieselu přes Železnou Rudu a Dešenicko do Klatov a to v úseku Železná Ruda – Klatovy. Zároveň se snaží alespoň ve stručnosti popsat její historii a význam. Z vlastního průzkumu provedeného v oblasti v červnu – září 2009 se pokoušíme posoudit reálnost obnovení stezky na českém území, tedy v úseku od Železné Rudy po Klatovy, a její možné využití pro cestovní ruch. Trasa Světelské stezky: Světelská cesta představovala důležitou dopravní tepnu mezi Bavorskem a českou kotlinou.

V raném novověku propojovala Klatovy s městem Vilshofen na Dunaji, důležitým centrem solního obchodu. Procházela přitom Zwieslem (česky Světlá, odtud název cesty), přes který vedla od severovýchodu další cesta do Čech, známá obecně jako tzv. Vintířova stezka zprostředkovávající spojení s Hartmanicemi a Sušicí. Využití pro příhraniční cestovní ruch: Obnovení Světelské stezky v celé délce není v současné době již možné. Naskýtá se však využití dobře dochovaného úseku zhruba 1 km na svahu vrchu Prenet.

Zde navrhujeme vybudovat naučnou stezku, která by popularizovala život starých formanů, popisovala celou trasu Světelské stezky, prezentovala zajímavé nálezy i archivní dokumenty. Text by byl doplněn současnými i dobovými fotografiemi, plánky, rytinami a dalším obrazovým materiálem. 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
Rendert Time: 0,062 Sek. | Speicherverbrauch: 3,63 MB / 3,91 MB