Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 
  •  
  • Na Sadech 26-27 
  • 370 59 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj
Die Publikation entsteht seit Beginn der 90er Jahre. Im Jahr 2000 wurde mit der Zuwendung des Kultusministerium der ČR ihre Übertragung in die elektronische Form und die Freischaltung im Internet umgesetzt. Die Ergänzung und weiterer Ausbau wird jedoch ständig fortgesetzt.
Publikace vzniká od počátku 90. let. V roce 2000 bylo realizováno s přispěním grantu Ministerstva kultury ČR její převedení do elektronické podoby a vystavení na internetu. Doplňování a rozšiřování probíhá ovšem neustále.

Info • Info

Kohoutí kříž / ´S Hohnakreiz (Hahnenkreuz) - elektronisches Buch 

Träger des Projektes "Elektronisches Buch ´S Hohnakreiz (Hahnenkreuz)" ist die Südböhmische wissenschaftliche Bibliothek in Budweis. Dieses Internet-Projekt ist der deutschen Literatur des Böhmerwalds gewidmet. Jeder vertretene Autor wird durch Auszüge aus seinem Werk, bei der Poesie auch in Originalfassung, durch ein kurzes Medaillon und Bilderbeilage vorgestellt. Bestandteil der Publikation ist auch eine Studie in tschechischer und deutscher Sprache.

Die seit 1990 entstehende Arbeit umfasst Autoren, die aus dem Böhmerwald in ihrer breiteren grenzüberschreitenden Abgrenzung stammen und weiterer Autoren, die sich mit der gegebenen Thematik seit dem Mittelalter bis heute befassen. Die Arbeit wurde durch das Kultusministerium der Tschechischen Republik gefördert. Im Jahr 2003 wurde die Arbeit durch den Minister der ČR mit dem Diplom in der Kategorie Bedeutende Handlung im Bereich der Gewährung von öffentlichen und Informationsdienstleistungen gewürdigt. Die Datenbank beinhaltet gegenwärtig über 1000 Autoren, deutsche Originale und tschechische Übersetzungen der Werke, Tausende von Fotos und Illustrationen, digitalisierte Karten und Volltextsuche.

Der Autorenkreis, den das Hahnenkreuz beinhaltet, ist sehr breit gefächert. Er reicht von allgemein bekannten und Böhmerwald-Literatur symbolisierenden Autoren (Stifter, Klostermann, Watzlik, Urzidil), bis zu den Autoren, die nur eine einzige Erinnerung oder ein Gedicht in der Landsmann-Zeitschrift veröffentlicht haben. 

Kohoutí kříž - elektronická kniha 

Nositelem projektu "elektronická kniha Kohoutí kříž" je Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Tento internetový projekt je věnován šumavské německé literatuře. Každý zastoupený autor je představen ukázkami z díla v překladech, v případě poezie i v originálním znění, krátkým medailonem a obrazovou přílohou, součástí publikace je rovněž studie v českém i německém jazyce.

Práce vznikající od roku 1990 zahrnuje autory pocházející ze Šumavy v jejím širším přeshraničním vymezení a další autory zabývající se danou tématikou od středověku až po současnost a byla realizována v rámci grantu Ministerstva kultury České republiky. V roce 2003 byla práce oceněna ministrem kultury ČR (diplom v kategorii Významný počin v oblasti poskytování veřejných a informačních služeb). Databanka v současné době obsahuje více než 1000 autorů, německé originály a české překlady děl, tisíce fotografií a ilustrací, digitalizované mapy a fulltextové vyhledávání. Okruh autorů, které Kohoutí kříž zahrnuje, je velmi široký.

Od autorů všeobecně známých a symbolizujících šumavskou literaturu (Stifter, Klostermann, Watzlik, Urzidil), přes slavné autory, u nichž může být šumavská tématika pro někoho překvapující (Kafka, Nietzsche, Rilke, Brecht), až po autory, kteří otiskli pouze jedinou vzpomínku či báseň v krajanském časopise. 
Rendert Time: 0,054 Sek. | Speicherverbrauch: 3,62 MB / 3,90 MB