Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

Info • Info

Klostergarten der Franziskaner in Neukirchen beim Heiligen Blut 

Franziskus – Franziskaner – Franziskanisch bedeuten recht vielerlei: Poetische Nuancen von Schönheit kommen einem da in Erinnerung: Naivität, Phantasie, Einfachheit, Freude, und zu allererst: Gottinnigkeit. Mit dem Franziskanischen werden Werte verbunden wie Rechtschaffenheit, Wohlwollen, Anspruchslosigkeit, Offenheit, Liebe zur Natur. Niemand zweifelt daran, dass das Gewicht, das die Franziskaner heute haben, immer noch von ihrem Ordensgründer Franziskus herkommt und vor allen Dingen geistlicher Natur ist. Im Jahre 1656 kamen die Brüder des heiligen Franziskus nach Neukirchen beim Heiligen Blut.

Das Kloster bekam einen nördlichen Erweiterungsbau, in dem 1723 – 1744 der eigene Ordensnachwuchs Philosophie studierte. Seit dieser Zeit sind hiesige Brüder ununterbrochen präsent und haben hier auch die Säkularisation von 1802 überstanden, der das Kloster zum Opfer fallen sollte. Heute leben in dem 1992 – 1996 vollständig renovierten Kloster drei Ordensbrüder (Patres). 2000-2003 wurde der Jahrzehnte lang nicht mehr genutzte Nordbau, der einstmals den Studienraum beherbergte, zum "Grenzüberschreitenden Wallfahrts- und Begegnungs- und Umweltbildungszentrum mit dem Tittel "Haus zur Aussaat" umgebaut. Das "Haus zur Aussaat" ist gut ausgestattet.

Der Katarinensaal mit 150 Sitzplätzen und drei Seminarräumen eignet sich gut für Tagungen. Durch die Verfügbarkeit von Zimmern für Gäste und Gruppenleiter (insgesamt 20 Betten), einem Gemeinschaftsraum mit Kochmöglichkeit und einem Meditationsraum ist es möglich, hier auch mehrtägige Veranstaltungen zu organisieren. Das "Haus zur Aussaat" steht offen für: - kirchliche Gruppen - alle gesellschaftliche Gruppen - für Verbände und Vereine, die sich der grenzübertschreitenden Friedensarbeit und dem Umweltschutz verpflichtet haben - Vorträge, Ausstellungen und Konzerte - Wallfahrer beiderseits der Grenze

Klostergarten: Der Klostergarten mit einer Fläche von 1,6 Hektar liegt neben dem "Haus zur Aussaat". Der Klostergarten der Franziskaner in der Pilgerstadt Neukirchen beim Heiligen Blut ist bereits über 350 Jahre lang Zufluchtsort der Gartenkultur und ein lebendiges Beispiel für einen ökologischen und respektvollen Umgang mit dem Land, das den Menschen anvertraut wurde. Die Franziskaner pflegten ihren Garten über Jahrhunderte lang in aller Bescheidenheit. Aus Tradition begegnen die Patres, die dem hl. Franziskus von Assisi folgen, der Natur mit allen ihren Geschöpfen und Gütern mit Achtung und Liebe. Die Ausbildung im Bereich der Umwelt mit theologischer Orientierung basiert auf dem Grundgedanken der Bewahrung von Gottesgeschöpfen. Geführte Besichtigungen: Der Klostergarten ist für theologische und spezielle fachliche Besichtigungen nach Reservierung zugänglich. Es werden Führungen je nach Bedarf zu folgenden thematischen Bereichen angeboten: Theologie, Erziehung zum Umweltschutz, Ökologie, Naturheilkunde und Gartenwirtschaft. 

Klášterní zahrada františkánů v Neukirchenu beim Heiligen Blut 

František - františkáni - františkánský znamená opravdu mnohé: jednoduchost, radost a boží vroucnost. S frantikánstvím se spojují hodnoty jako poctivost, laskavost, nekladení nároků, otevřenost a láska k přírodě. Nikdo nepochybuje o tom, že váha, kterou dnes františkáni mají, stále ještě pochází od zakladatele jejich řádu a je především duchovní povahy. V roce 1656 přišli bratři svatého Františka do Neukirchenu beim Heiligen Blut.

Klášter byl na severní straně rozšířen stavbou, v níž mezi roky 1723 až 1744 studoval vlastní řádový dorost filozofii. Od té doby jsou zdejší bratři nepřetržitě zde a přestáli na místě i sekularizaci z roku 1802, protože jejich klášter byl stanoven jako klášter určený k vymření. Dnes žijí v klášteře, který byl v letech 1992 až 1996 kompletně zrenovován, tři řádoví bratři (páteři). V letech 2000 až 2003 byla severní stavba, který kdysi poskytovala přístřeší studiu a už desítky let se nepoužívala, přebudována na přeshraniční středisko poutní, setkávací a pro životní prostředí s názvem "Dům pro setbu". "

Dům pro setbu" je dobře vybaven prostory. Kateřinský sál se 150 místy a třemi místnostmi pro semináře se dobře hodí pro zasedání. S pokoji pro hosty a vedoucí skupin (celkem 20 lůžek), společenskou místností s možností vaření pro nocležníky a místností pro meditace je zde možné pořádat i několikadenní akce. "Dům pro setbu" je otevřený pro: - církevní skupiny, - pro všechny skupiny společnosti, - pro svazy a spolky, které za svou povinnost považují přeshraniční práci pro životní prostředí, - pro přednášky, výstavy a koncerty, - pro poutníky z obou stran hranice.

Klášterní zahrada: Klášterní zahrada o ploše 1,6 hektaru přiléhá k "Domu pro setbu". Klášterní zahrada františkánů v poutním místě Neukirchen beim heiligen Blut je už více než 350 let útočištěm zahradní kultury a živým příkladem ekologického a uctivého zacházení se zemí, která nám byla svěřena. Františkáni po staletí pečovali o svou zahradu ve skromnosti. Z tradice se páteři následující sv. Františka z Assisi setkávají s přírodou se všemi jejími stvořeními a statky s úctou a láskou. Vzdělávací přístup v oblasti životního prostředí s teologickým zaměřením se zakládá na základní myšlence uchování božího výtvoru. Prohlídky s průvodcem: Klášterní zahrada je přístupná pro teologické a specificky odborné prohlídky na objednávku. Jsou nabízeny prohlídky podle potřeby k těmto tématickým oblastem: teologie, výchova v oblasti životního prostředí, ekologie, léčitelství a zahradnictví. 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
Rendert Time: 0,076 Sek. | Speicherverbrauch: 3,63 MB / 3,91 MB