Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Brücke-Institut gGmbH der Brücke Most-Stiftung 
  •  
  • Reinhold-Becker-Str. 5 
  • 01277 Dresden 
  •  
  • Sonstige / ostatní
"Ich wünsche mir Tschechen und Deutsche als gute Nachbarn in Europa. Mit ihrer kulturellen Arbeit leistet die Brücke/Most-Stiftung hierzu einen wichtigen Beitrag."
Peter Härtling bei einer Lesung im Rahmen der 2. Tschechischen Kulturtage am 29.10.2000.

1999 führte die Brücke/Most-Stiftung gemeinsam mit dem Tschechischen Zentrum in Dresden und dem Kulturamt / Veranstaltungsbüro der Landeshauptstadt Dresden erstmals die sogenannten "Tschechischen Kulturtage" in Dresden und der Euroregion Elbe/Labe durch. Daraus ist eine echte Erfolgsgeschichte entstanden: Von Festival zu Festival ist das Interesse diesseits und jenseits der gemeinsamen Grenze gestiegen, dank der großen Resonanz haben die Tschechischen Kulturtage im sechsten Jahr ihres Bestehens einen festen Platz im Kulturleben in und um Dresden eingenommen. Über 12.000 Besucher und eine durchschnittliche Auslastung der Spielstätten von über 80% im Jahr 2004 belegen das Interesse an der Kultur des Nachbarlands.

Der bisherige Erfolg hat uns ermutigt, in 2005 auch in unserem Stiftungsstandort Freiburg im Breisgau erstmals Tschechische Kulturtage durchzuführen. Diese fanden vom 2. Juni bis 12. Juni 2005 in Freiburg im Breisgau und der sogenannten Regio statt. Es ist das Ziel, weitere Mitveranstalter einzubinden, um den organisatorischen und finanziellen Aufwand auf mehrere Partner zu verteilen. Damit können möglicherweise auch Strukturen und Angebote außerhalb der Tschechischen Kulturtage geschaffen werden, die das "kulturelle Osteuropaangebot" im Breisgau nachhaltig stärkt. Wir sind davon überzeugt, dass die Tschechischen Kulturtage das hochwertige kulturelle Leben Freiburgs bereichern werden.
"Přeji si Čechy a Němce jako dobré sousedy v Evropě. Nadace Brücke/Most svou kulturní prací k tomu významně přispívá."
Peter Härtling při čtení v rámci 2. Českých dnů kultury dne 29.10.2000.

V roce 1999 realizovala nadace Brücke/Most společně s Českým centrem v Drážďanech a pořadatelskou kanceláří Kulturního úřadu zemského hlavního města Drážďany poprvé tzv. "České dny kultury" v Drážďanech a Euroregionu Elbe/Labe. Z toho vznikla opravdová tradice: Od festivalu k festivalu stoupal zájem o akci na této i oné straně hranice, díky velké odezvě zaujaly České dny kultury v šestém roce své existence pevné místo v kulturním životě v Drážďanech a jejich okolí. Přes 12.000 návštěvníků a průměrné využití míst pro jednotlivá vystoupení, přesahující 80% v roce 2004 dokládají zájem o kulturu sousední země.

Dosavadní úspěch nás povzbudil, abychom v roce 2005 uspořádali České dny kultury také v sídelním městě naší nadace Freiburgu im Breisgau. Tyto se konaly od 2. června do 12. června 2005 ve Freiburgu im Breisgau a tzv. Regiu. Je cílem, zapojit do akce další spolupořadatele, aby se organizační a finanční náklady rozdělily na více partnerů. Tím mohou být pravděpodobně vytvořeny také struktury a nabídky mimo Českých dnů kultury, které posílí v Breisgau následně "kulturní nabídku Východní Evropy". Jsme o tom přesvědčeni, že České dny kultury obohatí hodnotný kulturní život Freiburgu.

Info • Info

Tschechisch-Deutsche Kulturtage 

Die Tschechischen Kulturtage werden von der Brücke/Most-Stiftung, dem Tschechischen Zentrum Dresden sowie der Stadt Dresden veranstaltet.

Die Tschechischen Kulturtage gehen über eine reine Präsentation tschechischer Kunst und Kultur weit hinaus. Sie initiieren Synergieeffekte, indem sie die Zusammenarbeit und Kooperation zwischen kulturellen Institutionen, Organisationen und Initiativen mit grenzüberschreitendem Interesse fördert. Zusammengefaßt sind die Tschechischen Kulturtage ein gemeinnütziges Kulturprojekt zum Aufbau eines Netzwerkes grenzüberschreitender Kooperationen. Sie dienen als Plattform, die das Interesse an grenzüberschreitender Zusammenarbeit in einer Region über eine aktive Mitarbeit von Kooperationspartnern sichtbar macht. Die Tschechischen Kulturtage setzen dabei bewusst auf eine Mischung des Angebots von hoch- und semiprofessionellen Künstlern.

In ihrem Programm befinden sich Angebote aus den Genres Theater, Film, Literatur, Musik ebenso wie Symposien, Workshops und Präsentationen tschechischer Firmen, Diskussionen, Ausstellungen sowie Vorträge zu den tschechisch-deutschen Beziehungen. Jede Veranstaltung ist zugleich Aufforderung zum offenen, vorurteilsfreien Dialog und dient damit dem angestrebten Ziel der Tschechische Kulturtage: der Vertiefung der bestehenden Beziehungen und der Knüpfung neuer Kontakte zwischen Tschechien und Deutschland – zwei Ländern, die wirtschaftlich, kulturell, historisch und touristisch verbunden sind und in den nächsten Jahren und Jahrzehnten enger zusammenrücken werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage! 

Česko-německé dny kultury 

České dny kultury jsou pořádány Nadací Brücke/Most, Českým centrem Drážďany jakož i Městem Drážďany.

České dny kultury jdou daleko za rámec čisté prezentace českého umění a kultury. Vyvolávají synergické efekty tím, že podporují spolupráci a kooperaci mezi kulturními institucemi, organizacemi a iniciativami se zájmem přes hranice země. Celkem shrnuto - České dny kultury jsou obecně prospěšným kulturním projektem k vybudování sítě kooperací, přesahujících hranice. Slouží jako platforma, která zviditelňuje zájem na přeshraniční spolupráci v regionu přes aktivní spolupráci kooperačních partnerů. České dny kultury sází přitom vědomě na směs nabídek vysoce profesionálních a poloprofesionálních umělců.

V jejich programu se nacházejí nabídky z žánrů divadla, filmu, literatury, hudby právě tak jako symposia, workshops a prezentace českých firem, diskuze, výstavy jakož i přednášky k česko-německým vztahům. Každá akce je zároveň výzvou k otevřenému dialogu bez předsudků a slouží tím vytyčenému cílu Českých dnů kultury - prohloubení stávajících vztahů a navázání nových kontaktů mezi Českem a Německem - dvěma zeměmi, které jsou spojeny hospodářsky, kulturně, historicky a turisticky a v příštích letech a desetiletích se budou dále sbližovat.

Další informace najdete na domovské stránce! 

Aktuelles • Aktuálně

12. Tschechische Kulturtage in Dresden und der Euroregion Elbe/Labe, 29.10.10 - 14.11.10

Vom 29.10.10 bis zum 14.11.2010 finden die 12. Tschechisch-Deutschen Kulturtage in Dresden/Ústí nad Labem und der Euroregion Elbe/Labe statt. Das Festival trägt zum lebhaften Kulturaustausch zwischen Kulturschaffenden und allen Interessierten entlang der deutsch-tschechischen Grenze bei. In diesem Jahr finden rund 90 Veranstaltungen in 18 Städten und Gemeinden in Sachsen und Nordböhmen statt. Seit 12 Jahren bietet das Festival Vielfarbigkeit und ein breites Angebot von Klassik, Jazz, Rock und Pop über Theater, Film, Literatur bis zu Ausstellungen im Bereich Malerei, Architektur sowie Literatur. Zudem werden auch verschiedene Workshops, Diskussionsforen und Präsentationen angeboten.
 
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.tschechische-kulturtage.de

12. České dny kultury v Drážďanech a Euroregionu Elbe/Labe, 29.10.10 - 14.11.10

Od 29.10.10 do 14.11.2010 se koná 12. ročník Česko-německých dnů kultury v Drážďanech/Ústí nad Labem a Euroregionu Elbe/Labe. Festival umožňuje čilou kulturní výměnu mezi zástupci kultury a všemi zájemci podél německo-české hranice. V letošním roce se koná kolem 90 akcí ve 18 městech a obcích v Sasku a v severních Čechách. Již dvanáct let nabízí festival rozmanitost a širokou nabídku od klasiky, jazzu, rocku a popu přes divadlo, film, literaturu až po výstavy v oblasti malířství, architektury a literatury. V nabídce jsou navíc ještě také různé workshopy, diskusní fóra a prezentace.
 
Další informace naleznete na internetových stránkách:
www.tschechische-kulturtage.de
Rendert Time: 0,108 Sek. | Speicherverbrauch: 3,63 MB / 3,91 MB