Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Město Cheb - turistické infocentrum 
 •  
 • nám.Krále Jiřího z Poděbrad 
 • 350 02 Cheb (Eger) 
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj
Die Ausgabe von Besucherplaketten von touristischen Zielen kann auf tschechischer Seite auf eine bereits sechzigjährige Tradition zurückblicken.
Vyrábí se i výroční a putovní turistické známky.
 • Stadt Waldsassen - Tourist Information 
 •  
 • Johannisplatz 11 
 • 95652 Waldsassen 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Touristische Plakette Cheb / Waldsassen 

DIE ERSTE "TOURISTISCHE PLAKETTE" IN DEUTSCHLAND Bestandteil einer Reihe von Prospekten, die TIC Cheb/Eger mit Hilfe des Phare Fonds herausgibt, ist auch die "Einladung zum Ausflug" - ein farbiger Flyer mit Karte und Beschreibung von zehn Wanderungen von Eger in die Umgebung. Eine dieser Wanderungen führt ins benachbarte Waldsassen, wo heuer das 300. Gründungs-Jubiläum der größten und bekanntesten Basilika in Deutschland - der Stiftsbasilika Waldsassen, gefeiert wird. Für die Außenstehenden - die touristischen Plaketten sind kleine runde Holzscheiben mit eingebranntem Motiv. Sie sind Souvenir und Bestätigung über den Besuch eines touristisch attraktiven Ortes zugleich - anderenorts sind sie nicht zu bekommen. Sie dienen, zusammen mit den laufend aktualisierten Karten, als Reiseführer durch die Burgen, Schlösser, Natur- und technischen Denkmäler und viele Sehenswürdigkeiten auf tschechischer Seite. Das gesamte System wird fortwährend ergänzt, mit den Plaketten sind auch ein beliebtes Sammlerspiel. Es werden auch als touristische Jahres- und Wanderplaketten hergestellt. Die Ausgabe von Besucherplaketten von touristischen Zielen kann auf tschechischer Seite auf eine bereits sechzigjährige Tradition zurückblicken. Die Tourismusverantwortlichen in Cheb/Eger hoffen, dass es gelingen wird, die Plaketten auf der deutschem Seite zumindest in der gleichen Menge wie in der Tschechischen Republik auszubreiten (ca. 970 bezeichneter Wanderziele). Dadurch würde das Angebot neue Dimension erhalten und wäre für Touristen aus beiden Seiten der Grenze noch attraktiver. Die Initiatoren freuen sich auf das Ergebnis dieser ausgezeichneter Zusammenarbeit von zwei benachbarten Städten. Die Tourismusvon Cheb/Eger und Waldsassen hoffen, dass die tschechischen Touristen mit den Plaketten einen triftigen Grund mehr zum Besuch Deutschlands haben werden und umgekehrt, dass die Nachbarn aus Deutschland, die als sehr reisefreudig bekannt sind, eine Sammelleidenschaft von touristischen Plaketten entwickeln und das Nachbarland erkungen, um die Sammlung von tourisitischen Plaketten anwachsen zu lassen. Marcela Brabačová, TIC Cheb. 

Turistická známka Cheb / Waldsassen 

PRVNÍ "TURISTICKÁ ZNÁMKA" V NĚMECKU Součástí řady prospektů, které za pomoci fondu Phare vydává TIC CHeb, je i "Pozvánka na výlet" – oboustranný barevný leták s mapou a popisem deseti procházek z Chebu do okolí. Jeden z těchto výletů vede do sousedního německého Waldsassenu, kde letos slaví 300 let od založení největší a nejznámější baziliky v Německu – Stiftsbasiliky Waldsassen. K této příležitosti TIC Cheb vyjednalo s firmou Turistické známky s.r.o. vydání první přeshraniční turistické známky s logem baziliky. Pro nezasvěcené – turistické známky jsou kulaté, dřevěné, vypalované plakety, které jsou suvenýrem a zároveň potvrzením o dosažení turisticky atraktivního místa – jinde je nelze získat. Slouží, spolu s průběžně aktualizovanými mapami, jako průvodce po hradech, zámcích, přírodních i technických památkách a dalších zajímavostech naší vlasti. Celý systém je neustále rozšiřován, se známkami se hraje i sběratelská hra. Vyrábí se i výroční a putovní turistické známky. Celý projekt už má šestiletou tradici a doufáme, že se nám podaří rozšířit známky po území Německa alespoň v takovém množství, v jakém je rozšířena v České republice (cca 970 označených turistických cílů). Tím by celá nabídka dostala nové rozměry a nabyla by na atraktivitě pro turisty z obou stran hranice. Všichni se těšíme na výsledek této akce vzešlé z vynikající spolupráce dvou přeshraničních měst. Doufáme, že čeští turisté teď budou mít pádný důvod k návštěvě Waldsassenu a naopak, že se naši sousedé z Německa, pověstní svou láskou k turistice, zapojí do sbírání turistických známek a budou putovat naší zemí za dalšími přírůstky do své sbírky. Marcela Brabačová, TIC Cheb Informace o turistické známce a možnosti jejího získání pro váš turistický cíl (muzeum, památku, město) lze získat v IC Waldsassen inge.frank@waldsassen.de či v TIC Cheb brabacova@mestocheb.cz 

Aktuelles • Aktuálně

Zusammenarbeit zwischen den Städten Eger und Waldsassen -Touristische Plakette hat die Grenze überschritten.

Die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit der touristischen Info-Zentren bei Zuwendungen aus dem Programm PHARE hat in diesem Jahr weiteren Erfolg erbracht. Dem Infozentrum von Cheb/Eger wurde eine Unterstützung in Höhe von 3.420 € für den Prospekt "Einladung zum Ausflug" - Ausflüge aus Cheb/Eger in die Umgebung, einschließlich Waldsassen auf der deutschen Seite, zugeteilt. Die Herausgabe dieses Prospekts wurde auf die Unterstützung der Tourismusentwicklung in Cheb/Eger und der angrenzenden Umgebung zugeschnitten. Der Prospekt hat grenzüberschreitende Bedeutung und bringt ausführliche Informationen über die interessantesten touristischen Ziele in der Umgebung der Städte Cheb/Eger und Waldsassen. Bestandteil einer der beschriebenen Wanderungen zur Basilika in Waldsassen ist auch eine in einer Auflage von 200 Stück gefertigte touristische Plakette, herausgegeben zum Jubiläum der Waldsassener Basilika (1704 - 2004). Diese Plakette wurde am 25.05.2004 in Anwesenheit von Journalisten beiderseits der Grenze den Repräsentanten der Stadt - Herrn Bürgermeister Hahn und Frau Rustler übergeben.

Spolupráce mezi městy Cheb a Waldsassen - Turistická známka překročila hranice.

Dloholetá a úspěšná spolupráce turistických infocenter při získávání dotací z programu PHARE přinesla v letošním roce další úspěch. Grant ve výši 3.420 EUR byl chebskému infocentru na prospekt "Pozvánka na výlet" – výlety z města Chebu do jeho okolí, včetně německého Waldsassenu. Vydání tohoto prospektu bylo zaměřeno na podporu cestovního ruchu v Chebu a návazném okolí. Prospekt má přeshraniční dosah a přináší podrobné informace o nejzajímavějších turistických cílech v okolí města Chebu a ve Waldsassenu. Součástí jedné z popsaných vycházek směřující k bazilice do Waldsassenu je i turistická známka, vyrobená v množství 200 ks, vydaná ku příležitosti výročí waldsassenské baziliky (1704 – 2004). Tato známka byla dne 25.05.2004 za přítomnosti novinářů z obou stran hranice předána představitelům města - panu starostovi Hahnovi a paní Rustler.
Rendert Time: 0,059 Sek. | Speicherverbrauch: 3,63 MB / 3,91 MB