Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Občanské sdružení Památník Hartmanice 
  •  
  • Na dubině 5 
  • 147 00 Praha 
  •  
  • Sonstige / ostatní
In der Stadt Hartmanice, 10 km von Sušice entfernt in Richtung zur deutschen Grenze, steht eine der letzten erhaltenen Synagogen von mehr als 60, die es früher im Böhmerwald gab. Die Synagoge wurde um das Jahr 1880 gebaut, als hier mehr als 100 Juden lebten, die im Jahre 1890 13 % der Bewohner von Hartmanice bildeten. Die Synagoge überlebte den Nationalsozialismus und auch den Kommunismus. Nach der Vertreibung von Juden errichteten die Nazis darin eine Schreinerwerkstatt. Nach dem Krieg diente sie dem gleichen Zweck als Bestandteil des komunalen Diensleistungssektors. Später benutzte sie die Tschechoslowakische Volksarmee als Reifenlager für Armeefahrzeuge. In den achtziger Jahren sollte sie niedergerissen werden. Gelingt es, sie zu retten? Damit sie daran erinnert, dass im Böhmerwald noch vor ein paar Jahrzehnten außer der tschechischen und der deutschen Besiedlung auch eine starke jüdische Bevölkerung war?
V městě Hartmanice 10 km od Sušice směrem k německým hranicím stojí jedna z posledních zachovaných synagog z více než šedesáti, které na Šumavě dříve existovaly. Synagoga byla postavena okolo roku 1880, kdy zde žilo více než sto židů, kteří v roce 1890 tvořili 13 % obyvatel Hartmanic. Přežila nacismus i komunismus. Po vyhnání Židů v ní nacisté zřídili truhlářskou dílnu. Po válce sloužila stejnému účelu pod hlavičkou komunálního podniku služeb. Později ji Československá lidová armáda používala jako sklad pneumatik pro vojenská vozidla. V osmdesátých letech měla být zbořena. Podaří se ji zachránit, aby připomínala, že na Šumavě ještě před několika desítkami let kromě českého a německého bylo i početné židovské osídlení?

Info • Info

Bürgerinitiative "Denkmal Hartmanice" 

Im Oktober 2002 entstand die Bürgerinitiative Denkmal Hartmanice, die die Synagoge in Hartmanice retten und rekonstruieren will um dort ein Denkmal zu eröffnen, das an das Zusammenleben der tschechischen, deutschen und jüdischen Einwohner in diesem Gebiet erinnert. Die Initiative arbeitet aktiv mit der Gemeinde und dem Jüdischen Museum in Prag zusammen. Die geplante Dauerausstellung wird an die Historie der Böhmerwalder Region und der Stadt Hartmanice erinnern. Die ausgestellten Exponate sollen vor allem die Zeit des 19. und 20. Jahrhunderts dokumentieren, wo es zu großen Änderungen in der Besiedlung der Region im Kontext der historischen Ereignisse in Mitteleuropa kam. Man will hier das Zusammenleben dreier Kulturen belegen, die sich hier getroffen haben: der tschechischen, der deutschen und der jüdischen. Die Exposition wird schriftliche Dokumente oder ihre Faksimilien, Fotografien, Pläne, erhaltene Gegenstände vom kirchlichen und bürgerlichen Leben enthalten. Ein wichtiges Exponat ist das Gebäude der ehemaligen Synagoge selbst, in dem sich das Denkmal befinden wird. Deshalb wird die Exposition auch eine fotografische und architektonische Dokumentation zur Historie und Rekonstruktion des Gebäudes enthalten. Die Exposition möchte an das Kapitel der gemeinsamen Geschichte erinnern, an das die gegenwärtigen tschechisch-deutschen Beziehungen anknüpfen sollten, die sich zur Zeit der Eröffnung des Denkmals schon im Rahmen der Europäischen Union entwickeln. Das Denkmal erinnert an die Katastrophe, die durch Hass, Xenophobie und Intoleranz ausgelöst wurde. Es zeigt, wie die Juden, Deutschen und Tschechen in verschiedenen Etappen der neuzeitlichen Geschichte vieles teuer bezahlten. Dies läßt sich an den Schicksalen der örtlichen Einwohner belegen. Das Denkmal knüpft mit seiner Exposition an das nahe Museum von Dr. Šimon Adler in Dobrá Voda (Zweigstelle des Westböhmischen Staatsmuseums) an, das die jüdische Besiedlung in der Region dokumentiert. Die Existenz der ethnographischen Exposition, die den Lebensstil und die Lebensbedingungen der örtlichen Juden dokumentiert, ermöglicht dem Denkmal, sich auf das Hauptziel zu konzentrieren, und zwar auf die Dokumentation der Beziehungen zwischen den tschechischen, deutschen und jüdischen Bewohnern. 

Občanské sdružení "Památník Hartmanice" 

V říjnu 2002 vzniklo Občanské sdružení Památník Hartmanice, které chce otevřít památník připomínající soužití českých, německých a židovských obyvatel v této oblasti. Sdružení aktivně spolupracuje s místní radnicí a s Židovským muzeem v Praze. Stálá expozice bude připomínat historii šumavského regionu a města Hartmanice. Vystavené exponáty budou dokumentovat především období 19. a 20. století, kdy došlo k velkým změnám v osidlování regionu v kontextu historických událostí ve střední Evropě. Bude dokumentováno vzájemné soužití tří kultur, které se zde setkaly: české, německé a židovské. Expozice bude obsahovat písemné dokumenty nebo jejich faksimile, fotografie, plány, dochované předměty ze života náboženského i občanského. Důležitým exponátem je samotná budova bývalé synagogy, v níž bude Památník umístěn. Proto bude expozice obsahovat i fotografickou a architektonickou dokumentaci k historii a rekonstrukci budovy. Expozice chce připomenout kapitolu společné historie, na níž by měly navázat současné česko - německé vztahy, které se v době, kdy bude Památník otevřen, zřejmě už budou rozvíjet v rámci Evropské unie. Památník připomene katastrofu vyvolanou nenávistí, xenofobií a netolerancí. Ukáže, jak na ní v různých obdobích novodobé historie doplatili Židé, Němci i Češi. Bude to dokumentovat také na osudech místních obyvatel. Památník svou expozicí naváže na blízké Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě (pobočka Západočeského státního muzea), které dokumentuje židovské osídlení v regionu. Existence národopisné expozice dokumentující životní zvyky a podmínky místních židů umožňuje Památníku soustředit se na hlavní cíl, tedy dokumentaci vztahů mezi českým, německým a židovským etnikem. 

Aktuelles • Aktuálně

Im Mai 2006 wurde die Synagoge feirlich eröffnet

Wollen Sie sich an der Rettung der Synagoge von Hartmanice beteiligen? Die Bürgerinitiative Denkmal Harmanice freut sich über jede Hilfe. Am wichtigsten sind natürlich die Sponsorenbeiträge. Das Objekt ist im verwahrlosten Zustand und seine Renovierung wird nicht billig sein. Die Spenden können auf das Konto 180986187/0300 einbezahlt werden. Jedem Spender, der darum per e-Mail ersucht, senden wir die Bestätigung für die Steuererklärung. Die Bürgerinitiative Denkmal Hartmanice eröffnete am 16.06.06 um 10:00 Uhr feierlich die neu instand gesetzte Synagoge. In der Synagoge wird die Exposition des Denkmals vom Zusammenleben der Tschechen, Deutschen und Juden im Böhmerwald geöffnet. Die Besucher finden hier auch die Ausstellung Böhmerwald in alten Bildern aus der Sammlung von Pavel Scheufler, Fotos der Böhmerwälder Dörfer, die während des Kommunismus vernichtet wurden und die Dokumentation zur Geschichte der Bergsynagoge Hartmanice. Die Hauptexposition auf der Frauengalerie in der Synagoge ist dem Zusammenleben von Tschechen, Deutschen und Juden im Böhmerwald gewidmet. Die Besucher lernen hier Fakten über das Leben der Menschen im Böhmerwald kennen. Die Exposition entzieht sich nicht auch der Themen, die in anderen Museen außer acht gelassen werden - wie z.B. die Beziehungen zwischen den Tschechen, Deutschen und Juden bis zum Zweiten Weltkrieg, Schoa und der Zwangsaussiedlung der deutschen Bürger aus dem Böhmerwald. Synagoge in Hartmanice - Öffnungszeit: Dienstag-Sonntag: 9.00 - 18.00 Uhr

v květnu 2006 byla synagoga slavnostně otevřena

Chcete se podílet na záchraně hartmanické synagogy? Občanské sdružení Památník Hartmanice uvítá jakoukoliv pomoc. Nejdůležitější jsou samozřejmě sponzorské příspěvky. Objekt je v značně zchátralém stavu a jeho obnova nebude levná. Své příspěvky můžete posílat na konto 180986187/0300. Každému dárci, který o to požádá, stačí e-mailem, zašleme potvrzení pro potřeby daňového přiznání. Občanské sdružení Památník Hartmanice slavnostně otevřelo zrekonstruovanou synagogu 16.06.06 v 10.00 hodin. V synagoze je otevřena expozice Památníku spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě. Návštěvníci tu najdou dále výstavu Šumava na starých fotografiích ze sbírky Pavla Scheuflera, dvojfotografie šumavských vesnic zlikvidovaných komunistickým režimem a dokumentaci k historii Horské synagogy Hartmanice. Hlavní expozice na ženské galerii synagogy je věnována spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě. Návštěvníci se tu seznámí s fakty o životě Šumavanů. Expozice se nevyhýbá tématům, která jsou v jiných muzeích opomíjena - jako jsou vztahy mezi Čechy, Němci a Židy až po Druhou světovou válku, šoa a nucené vystěhování německých obyvatel ze Šumavy. Synagoga v Hartmanicích - otevírací doba: Út-Ne: 9.00 - 18.00 hodin
Rendert Time: 0,055 Sek. | Speicherverbrauch: 3,64 MB / 3,91 MB