Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Bild-Werk Frauenau e.V. 
 •  
 • Postfach 105 
 • 94258 Frauenau 
 •  
 • Niederbayern / Dolní Bavorsko
Bild-Werk-Frauenau vermittelt seit 1987 einem breiten internationalen Publikum den neuesten Stand der Glaskunst.
"Bild-Werk-Frauenau" zprostředkovává již od roku 1987 širokému mezinárodnímu publiku nejnovější stav umění skla.

Info • Info

Bild-Werk Frauenau - freie Kunstakademie 

 • Projekt Finanzierung:
 • Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
 • Sonstige geförderte Projekte
 •  
 • Projekt Thema:
 • Kultur
 •  
Das Bild-Werk Frauenau ist eine freie Kunstakademie nach dem Vorbild amerikanischer "summer schools". Ausgehend von den Impulsen, die die Studioglasbewegung mit ihrem deutschen Gründervater, Erwin Eisch, der Glasgestaltung gegeben hat, vermittelt Bild-Werk-Frauenau seit 1987 einem breiten internationalen Publikum den neuesten Stand der Glaskunst.

Die Internationalen Frühjahrs- und Sommerakademien von Bild-Werk bringen jährlich über 200 Künstler, Kunstsstudenten und ambitionierte Laien aus Bayern, Tschechien und dem Rest der Welt nach Frauenau. Bild-Werk ist damit europaweit eine der wenigen freien Kunstakademien, die die für die Region Bayerwald-Böhmerwald wichtige Tradition der Glaskunst mit neuem Leben erfüllt und die aktuellsten Strömungen der Glas- und Kunstszene für den Grenzraum zugänglich macht.

Bereits seit 1988 arbeitet Bild-Werk im Akademieprogramm eng mit tschechischen Partnern zusammen (Teilnahme tschechischer Stipendiaten an den Akademieprogrammen, Einsatz renommierter tschechischer Künstler als Lehrkräfte, organisatorische Zusammenarbeit). Die Veranstaltungsreihen "Gespräche über die Grenze" und "Gespräche über Kunst" dienen zusätzlich dem Dialog zwischen Kulturschaffenden, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft über Geschichte und Zukunft der bayerisch-tschechischen Beziehungen. Bild-Werk Frauenau ist Träger des "Preises der Hoffnung und Verständigung" 2003. 

Bild-Werk Frauenau - svobodná umělecká akademie 

 • Financování projektu:
 • Česko-německý fond budoucnosti
 • Ostatní financované projekty
 •  
 • Téma projektu:
 • Kultura
 •  
"Das Bild-Werk Frauenau" je svobodná umělecká akademie podle vzoru amerických "summer schools". Vycházejíc z impulzů, které "Studioglasbewegung" se svým německých zakladatelem Erwinem Eischem poskytlo pro tvorbu ze skla, zprostředkovává "Bild-Werk-Frauenau" od roku 1987 nejnovější stav umění skla širokému mezinárodnímu publiku.

Mezinárodní jarní a letní akademie Bild-Werk přilákají jaždoročně do Frauenau více než 200 umělců, studentů umění a zájemců z řad amatérů z Bavorska, Čech i z jiných zemí. Bild-Werk je tak v rámci celé Evropy jednou z mála svobodných akademií umění, která pro region Bavorský les - Šumava naplňuje tradici umění skla novým životem a zpřístupňuje nejnovější proudy ze scény skla a umění pro celý příhraniční prostor.

Již od roku 1988 spolupracuje Bild-Werk ve svém programu akademie úzce s českými partnery (účast českých stipendistů na programech akademie, využití renomovaných českých umělců jako pedagogů, organizátorská spolupráce). Programové řady "Rozhovory přes hranici" a "Rozhovory o umění" slouží navíc k dialogu mezi umělci, vědou, politikou a společností o dějinách a budoucnosti bavorsko-českých vztahů. Bild-Werk Frauenau je nositelem "Ceny naděje a porozumění" za rok 2003. 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,053 Sek. | Speicherverbrauch: 3,64 MB / 3,90 MB