Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Komunikační centrum Kulturního mostu 
 •  
 • Česká 66 (Solnice - 1. patro) 
 • 370 01 České Budějovice 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Dieses Projekt wurde im Oktober 2008 nach dem Vorbild der Kultur-Datenbank Kulturvernetzung in Niederösterreich (Kulturvernetzung Niederösterreich) gegründet.
Tento projekt vznikl v říjnu 2008 po vzoru Dolnorakouské kulturní sítě (Kulturvernetzung Niederösterreich).
 • Kulturvernetzung Niederösterreich 
 •  
 • Wiedenstraße 2 
 • 2130 Mistelbach 
 •  
 • Sonstige / ostatní

Info • Info

"Kultur-Brücke" - Kultur-Datenbank der Regionen Südböhmen und Niederösterreich (www.kulturni-most.cz) 

Die Grenze zwischen zwei Nachbarländern zu überbrücken und ihre Eigenheiten im kulturellen und künstlerischen Bereich zu verbinden - dazu entschloss sich ein internationales Projekt mit dem Titel Kultur-Brücke (KM).

Dieses Projekt wurde im Oktober 2008 nach dem Vorbild der Kultur-Datenbank Niederösterreich (Kulturvernetzung Niederösterreich) gegründet. Eine der Aufgaben der Kultur-Brücke ist es, eine detaillierte Datenbank über alle kulturellen Organisationen in der Region Südböhmen zu schaffen - Künstler, kulturelle Veranstaltungen, kulturelle Räume und Organisatoren, die auf der Website www.kulturni-most.cz veröffentlicht werden. Vorbild dieser Datenbank ist die niederösterreichische Kultur-Datenbank Kulturvernetzung (www.kulturvernetzung.at).

Die Kultur-Brücke ermöglicht außerdem Bürgern, Touristen, kulturellen Organisationen und der Regierung sich besser im kulturellen Bereich zu orientieren und das Potential der Kultur in Verbindung mit dem Tourismus zu nutzen, sich an der Organisation kultureller Veranstaltungen, an den Kosten für Auftritte von Interpreten und an ihrem gegenseitigen Austausch zu beteiligen. Sie wird zum Mittel für die Kommunikation zwischen Einzelpersonen und für die Beratung für Multi-Source-Finanzierung, Projektentwicklung und gemeinsame Werbung. Es wurde ein neues Logo für die Kultur-Brücke sowie ein ganzheitliches grafisches Konzept des Projektes eingeführt.

Die Öffentlichkeit kann nun die komplette Version des Internetauftrittes www.kulturni-most.cz nutzen, der durch einen detaillierten Filter und eine Suchmaschine ergänzt wird. Zur Zeit geht der Kulturkalender Südböhmen der Kultur-Brücke an den Start, der sich zum Ziel gesetzt hat, zum gemeinsamen Kalender für Südböhmen zu werden und den Zuschauern sowie den Organisatoren kultureller Veranstaltungen und Künstlern zu dienen.

Die Kultur-Brücke ist ein Non-Investment-Projekt, das im Rahmen der "Europäische territoriale Zusammenarbeit Österreich - Tschechische Republik 2007 - 2013" ausgewählt wurde und aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert wird. Südböhmen ist Leader und Hauptkoordinator des Projekts und stellt auch die Vorfinanzierung und Kofinanzierung. Die Hauptpartner auf der tschechischen Seite ist die Gemeinnützige Gesellschaft Basilika und auf der österreichischen Seite die Kulturvernetzung NÖ. 

"Kulturní most" - kulturní databanka regionů Jižní Čechy a Dolní Rakousy (www.kulturni-most.cz) 

Překlenout hranice dvou sousedských zemí a propojit jejich osobité kulturní a umělecké oblasti se rozhodl mezinárodní projekt nazvaný Kulturní most.

Tento projekt vznikl v říjnu 2008 po vzoru Dolnorakouské kulturní sítě (Kulturvernetzung Niederösterreich). Jedním z úkolů Kulturního mostu je vytvořit podrobnou databázi všech kulturních subjektů na území Jihočeského kraje – umělců, kulturních akcí, kulturních prostor a pořadatelů, které jsou zveřejňovány na webových stránkách www.kulturni-most.cz. Tato databáze má svůj předobraz v dolnorakouské kulturní databázi Kulturvernetzung (www.kulturvernetzung.at).

Kulturní most tak umožňuje občanům, turistům, kulturním subjektům a veřejné správě lépe se v oblasti kultury orientovat a využívat potenciál kultury ve spojení s cestovním ruchem, podílet se na organizaci kulturních akcí, nákladech spojených s uváděním interpretů a jejich vzájemné výměně. Stane se prostředkem pro komunikaci mezi jednotlivými subjekty a nástrojem poradenství v oblasti vícezdrojového financování, vypracování projektů a společné propagace. Je uvedeno do oběhu nové logo Kulturního mostu a celková grafická podoba projektu.

Veřejnost se může seznámit s plnou verzí internetových stránek obohacenou hlavně o podrobné filtry a vyhledávače. Současně startuje jihočeský kulturní kalendář Kulturního mostu, který si klade za cíl stát se jihočeským kolizním kalendářem, jenž bude sloužit divákům i pořadatelům kulturních akcí a umělcům.

Kulturní most je neinvestiční projekt, který byl vybrán v rámci programu "Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013" a je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF). Jihočeský kraj je leaderem a hlavním koordinátorem projektu a současně zajišťuje předfinancování a spolufinancování. Hlavním partnerem na české straně je obecně prospěšná společnost Bazilika a na straně rakouské Kulturvernetzung NÖ. 

Aktuelles • Aktuálně

Tage geöffnete Ateliers: 24.10. - 25.10.2009

Die bildende Kunst hat im Unterschied zur Musik oder dem Theater den Nachteil, das der Zuschauer nicht so häufig in Kontakt mit dem Künstler kommt, Ausstellungsräume wünschen sich nicht immer Gespräche. Und gerade deshalb hat die Region Südböhmen, der Verein Basilika und Kulturvernetzung Niederösterreich im Rahmen des österreichisch-tschechischen Projektes Kultur-Brücke die Aktion "Tage des offenen Ateliers" ins Leben gerufen. Künstler und Handwerker machen Interessierte nicht nur mit ihrem künstlerischen Umfeld und ihrer Arbeit bekannt, sondern auch mit sich selbst und zwar durch einen etwas anderes Zusammentreffen mit der Kunst. Die Besucher können Techniken und Praktiken selbst ausprobieren. Zur Teilnahme waren Künstler aus der Region Südböhmen eingeladen, es nehmen Amateure sowie auch anerkannte professionelle Künstler teil.

Dny otevřených ateliérů: 24.10. - 25.10.2009

Výtvarné umění má nevýhodu oproti hudbě nebo divadlu v tom, že divák nepřijde tak často do kontaktu s tvůrcem, galerijní prostory ne vždy přejí rozhovoru. I právě proto organizuje Jihočeský kraj, Bazilika o.p.s. a Kulturvernetzung Dolní Rakousko v rámci česko-rakouského projektu Kulturní most akci "Dny otevřených ateliérů". Výtvarníci a umělečtí řemeslníci zpřístupní svá tvůrčí zázemí a nabídnou své práce, ale i sebe k trochu jinému setkání s uměním. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet některé techniky i prakticky. K účasti byli vyzváni umělci působící na území jižních Čech, účastní se amatéři i uznávaní profesionálové.
Rendert Time: 0,102 Sek. | Speicherverbrauch: 3,63 MB / 3,91 MB