Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Regierung der Oberpfalz 
 •  
 • Emmeramsplatz 8 
 • 93039 Regensburg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
Im Rahmen des EU-Programms "Europa gegen AIDS" startete im Januar 1997 das bayrisch-tschechische Projekt, ein Präventionsprojekt gegen HIV/AIDS und sexuell übertragbare Krankheiten (STD´s). Träger dieses Projekts ist die Regierung der Oberpfalz (im Auftrag des Freistaates Bayern). Die Grenzöffnung, der ehemals hinter dem "eisernen Vorhang" liegenden Länder, brachte – neben der Freiheit und einem demokratischen Rechtsstaat für die dort lebenden Menschen – auch eine Reihe von sozialen Veränderungen. Das Wohlstandsgefälle zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik ließ entlang der bayerisch-tschechischen Grenze einen neuen Markt entstehen: Männer aus Deutschland nehmen die "Dienste" von Prostituierten in Anspruch, die in den auf tschechischer Seite liegenden "Clubs" arbeiten. Diese Situation entlang der bayerisch-tschechischen Grenze und die damit einhergehende Gefahr der Ausbreitung sexuell übertragbarer Krankheiten war für das Bayerische Gesundheitsministerium Anlass, sich an dem EU-Projekt zu beteiligen. Seit 2001 wird das Projekt ausschließlich durch den Freistaat Bayern gefördert. Das tschechische Gesundheitsministerium beteiligt sich an den Laborkosten.
V rámci programu EU "Evropa proti AIDS" odstartoval v lednu 1997 bavorsko-český projekt, jedná se o prevenci proti HIV/AIDS a sexuálně přenosným chorobám. Garantem tohoto projektu je hornofalcká vláda ( v pověření od spolkového státu Bavorsko). Otevření hranic se zeměmi, které dříve ležely za "železnou oponou", přineslo pro tyto státy vedle svobody a demokracie také celou řadu sociálních změn. Rozdíly v životní úrovni mezi Německou spolkovou republikou a Českou republikou daly vzniknou novému, zcela specifickému obchodu podél hranic: muži z Německa vyhledávají služby prostitutek, které pracují v klubech na české straně.Tato situace podél česko-bavorské hranice a s ní spojené nebezpečí rozšíření sexuálně přenosných nemocí se stala podnětem pro bavorské ministerstvo zdravotnictví, aby se zapojilo do projektu EU. Od roku 2001 je projekt výhradně podporován spolkovým státem Bavorsko. České ministerstvo zahraničí se podílí na nákladech pro laboratoře.
 • JANA-Centrum pro prevenci HIV/AIDS 
 •  
 • U Nemocnice 148 
 • 344 01 Domažlice 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

AIDS-Präventionsprojekt JANA 

Ziele des Projekts: Das Hauptanliegen des AIDS-Präventionsprojekts ist es, der Ausbreitung sexuell übertragbarer Krankheiten - insbesondere die Übertragung der Immunschwächekrankheit AIDS – vorzubeugen. Das Projekt befasst sich besonders mit der Situation von Frauen in der Prostitution. Vorbeugung, Erkennung und Behandlung sexuell übertragbarer Krankheiten (insbesondere HIV/AIDS) in der neu entstandenen Prostitutionsszene entlang der Grenze. Verbesserung der medizinischen, sozialen und psychischen Situation der Frauen in der Prostitution. Zielgruppen: Frauen in der Prostitutionsszene auf tschechischem Gebiet, Prostitutionskunden aus Deutschland, Clubbetreiber, Öffentlichkeit. Aufgaben und Leistungen: Aufsuchende Präventions- und Aufklärungsarbeit in der Prostitutionsszene entlang der ca. 300 km langen bayerisch-tschechischen Grenze. Weitergabe von Kondomen und Gleitmitteln zur Prävention von HIV/AIDS und sexuell übertragbaren Krankheiten. Entwicklung und Weitergabe zielgruppenspezifischer Informationsmaterialien über Gesundheitsrisiken (HIV/AIDS & STD) und Safer-Sex-Regeln. Psychosoziale Beratung und Begleitung in der Beratungsstelle in Domažlice. Medizinische Beratung und Betreuung. Grenzüberschreitende AIDS-Präventionsmaßnahmen für Schulen und öffentliche Einrichtungen, die in enger Kooperation mit den grenznahen Gesundheitsämtern und Beratungsstellen durchgeführt werden. Der Förderkreis JANA e.V. Auf deutscher Seite besteht seit April 1998 der Förderkreises JANA e.V.. Der Verein stellt zum einen zusätzliche finanzielle Mittel für das Projekt bereit, unterstützt aber auch, durch gezielte praktische Hilfen einzelne Frauen. Die gesundheitspräventiven Ziele und Aufgaben des AIDS-Präventionsprojektes sollen einer interessierten Öffentlichkeit vorgestellt werden, um Verständnis für die schwierige Lebenssituation vieler Frauen in den neu entstandenen Prostitutionsszenen zu wecken. Sie können die Arbeit des Förderkreises JANA e.V. unterstützen durch Mitgliedschaft und Spenden auf folgendes Konto: Volksbank Straubing eG, BLZ 742 900 00, Kto.Nr. 511 9600 Anschrift: Förderkreis JANA e.V., Burgstr. 1 93437 Furth i.W. Seit August 1999 existiert auf tschechischer Seite der Bürgerverein "Network", der ähnliche Ziele verfolgt, wie sein deutsches Pendant. 

 

Cíle projektu: hlavním cílem prevenčního projektu AIDS je předcházet rozšíření sexuálně přenosných nemocí, obzvláště se pak jedná o nemoc imunitního systému AIDS. Tento projekt je zaměřen obzvláště na ženy, které se živí prostitucí. Prevence, rozpoznání a léčba sexuálně přenosných nemocí (obzvláště HIV/AIDS) v oblastech podél hranice, které jsou zasaženy prostitucí. Zlepšení lékařské, sociální a psychické situace u žen, které se živí prostitucí. Cílové skupiny: prostitutky na českém území, zákazníci z Německa, provozovatelé klubů, veřejnost Úkoly a výkony: cílená prevence a osvěta v oblasti zhruba 300 km dlouhé česko-bavorské hranice. Rozdávání kondomů a zvlhčovacích prostředků v rámci prevence proti AIDS a sexuálně přenosných nemocí. Vypracování a rozdávání informačních materiálů určených specifickým skupinám čtenářů o zdravotních rizicích (HIV/AIDS a sexuálně přenosných chorobách) a pravidlech bezpečného sexu. Psychosociální poradenství a doprovod do poradny v Domažlicích. Lékařská péče a poradenství. Prevenční opatření po obou stranách hranice, hlavně ve školách a veřejných zařízeních, které spolupracují se zdravotními středisky a poradnami. Projekt JANA Na německé straně existuje od dubna 1998 dotovaný projekt JANA. Tento spolek zajišťuje finanční prostředky pro projekt a podporuje také cílenou, praktickou pomocí jednotlivé ženy. Cíle a úkoly toho projektu mají být představeny zainteresované veřejnosti, aby vzbudily porozumění pro ženy, které se nachází v obtížné životní situaci. Pokud byste měli zájem můžete tento projekt podpořit, buď tím,že se sami stanete našimi členy, nebo projekt finančně podpoříte. Adresa našeho konta je: Volksbank Straubing eG, BLZ 742 900 00, Kto. Nr. 511 9600 Adresa: Förderkreis JANA e.V. Burgrstr. 1 93437 Furth im Wald Od srpna 1999 existuje na české straně spolek "Network", který má podobné cíle jako tento německý. 

Aktuelles • Aktuálně

Die deutsch – tschechische Zusammenarbeit in der AIDS-Prävention

Zu den Zielen gehört der strukturelle Aufbau eines multinationalen Netzwerkes zwischen den auf unterschiedlichen Ebenen mit der Problematik befassten staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen und Organisationen. Langfristig soll hier ein Verbundangebot vielfältiger Hilfen entstehen, das sowohl psychosoziale wie medizinische Angebote umfasst. Nur so ist es möglich, qualifizierte Präventionsarbeit zu leisten. Von Jana werden binationale Workshops zum Erfahrungsaustausch und zur Entwicklung von Präventionsangeboten für deutsche und tschechische Präventionsfachkräfte durchgeführt. Zur Zeit entwickeln die Mitarbeiterinnen von Jana gemeinsam mit denen der anerkannten Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen der Oberpfalz einen Jugendkalender zur Aids-Prävention und Sexualaufklärung. Dieser wird in den Oberpfälzer Schulen und in Schulen der Region Pilsen in den 7. und 8. Jahrgangsstufen für das Schuljahr 2003/2004 verteilt.

Německo-česká spolupráce při projektu zaměřeném na prevenci proti AIDS

K cílům patří strukturální výstavba multinacionální sítě, která bude spojovat státní i nestátní organizace, a ty budou tímto způsobem schopny efektivně spolupracovat na této problematice.Dlouhodobě by měl zde vzniknout jakýsi svazek různých center pomoci, který by nabízel komletní péči o klienta, a to jak zdravotní, tak i psychosociální. Pouze takto je možné zajistit kvalifikované a účinné prevenční stanice.Projekt Jana také provozuje obounárodní Workshops pro odborníky na tomto poli, kde si mohou zúčastnění vyměňovat svoje zkušenosti a dále rozvíjet prevenční činnost. V současné době připravují pracovníci projektu Jana společně s těhotenskými poradnami v Horní Falci kalendář, který je určen pro prevenci proti AIDS a sexuální osvětu. Tento kalendář pro školní rok 2003/2004 se bude rozdávat na základních školách (v 7. a 8. třídách) regionu Horní Falc a Plzeň.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
Rendert Time: 0,064 Sek. | Speicherverbrauch: 3,64 MB / 3,91 MB