Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Tiefenbach 
 •  
 • Hauptstraße 33 
 • 93464 Tiefenbach 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Cham

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 45,82 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 2.235 (28.08.2002)

Tiefenbach

Inmitten einer reizvollen, waldreichen Landschaft im Dreiwäldereck Bayerischer-, Böhmischer- und Oberpfälzer Wald liegt der Erholungsort Tiefenbach i.d.OPf. (527 m NN) im nördlichen Landkreis Cham. Neben Ruhe und Erholung wird ein ausreichendes Freizeitangebot geboten, allen voran der nahegelegene Silbersee mit Bademöglichkeiten, Segeln, Windsurfen und Angeln. Sehenswert ist das Museum "Ehemalige-Klöppelschule-Tiefenbach" sowie das "Ludwig-Gebhard-Museum", das zeitgenössische Linolschnittarbeiten des im Tiefenbach geborenen und im März 2007 gestorbenen Künstlers zeigt. Bereits seit einigen Jahren pflegt die Volksschule Tiefenbach guten Kontakt zur Partnerschule in Stenovice, Krs. Pilsen.

Tiefenbach

Uprostřed půvabné a lesnaté krajiny v koutě tří lesů - Bavorského lesa, Šumavy a Hornofalckého lesa - leží rekreační středisko Tiefenbach v Horním Falcku (527m.n.m.) v severním okresu Cham. Vedle ticha a odpočinku je zde nabízena dostačující nabídka pro volný čas, zejména blízké Stříbrné jezero (Silbersee) s možností koupání, plachtění, surfování a rybolovu. Pozoruhodné je jak muzeum „Bývalá škola paličkování v Tiefenbachu“, tak i „Muzeum Ludvíka Gebharda“, které představuje současné linořezebné práce v Tiefenbachu narozeného a v březnu 2007 zemřelého umělce. Již několik let udržuje Lidová škola v Tiefenbachu dobré kontakty s partnerskou školou ve Štěnovicích v okresu Plzeň.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Tiefenbach

Der Ort Tiefenbach wurde erstmals in einer Urkunde im Jahre 1180 erwähnt. Im Besitztum der Herrschaft Haus Murach gehörte Tiefenbach laut Eintrag im herzoglich-niederbayerischen Salbuch von 1270 zum Amt Schneeberg (Altenschneeberg). Mit der Teilung Niederbayerns kam die Burg Altenschneeberg und auch die in der Nähe liegende Burg Frauenstein an Herzog XV. und 1340 an Kaiser Ludwig von Bayern. Von den beiden Burgen sind heute nur noch Ruinenreste zu sehen. Schon im 13. und 14. Jahrhundert prägte industrielles Leben den Ort an der Schwarzach.

Der „Schienenhammer Tiefenbach“ erzeugte Werkzeuge, Waffen und Geräte. Zusammen mit den weiteren Hammerwerken, Mühlen, Sägewerken und Glasschleifen erlebte die Gegend wirtschaftlichen Aufschwung. Der 1538 bestandene „Markt“ zeugte von einem regen Wirtschaftleben, das auch die landwirtschaftlich erzeugten Produkte einschloss. Große Bedeutung erlangte schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts das Handwerk der Leinweber. Bis in die Gegenwart galt das Klöppeln als besonderer Erwerbszweig, der durch die von 1912 bis 1970 bestandene Staatliche Spitzenklöppelschule für weltweites Ansehen sorgte.

Die Entwicklung Tiefenbachs und seiner Ortsteile wurde im 20. Jahrhundert durch die beiden Weltkriege unterbrochen und nahm dann aber ihren stetigen, positiven Fortgang im wirtschaftlichen, kommunalen und kulturellen Bereich. Die Erstellung von zahlreichen Gemeinschaftseinrichtungen und ein reges Vereinsleben zeugen vom Engagement der Bürger und der Gemeindeverwaltung für ihre Gemeinde. Im Rahmen der Gebietsreform wurden 1972 die Ortschaften Breitenried mit Kleinsteinlohe, Altenschneeberg mit Hoffeld, Hannesried mit Kagern, Irlach mit Plößhöfe sowie Steinlohe, 1974 Schönau und 1978 Katzelsried mit Stein und Grubhof nach Tiefenbach eingegliedert.

Tiefenbach

Obec Tiefenbach byla poprvé zmíňována v listině z roku 1180. Ve vlastnictví dynastie Murachů patřil Tiefenbach podle záznamu ve vévodsko-dolnobavorské knize z roku 1270 k úřadu Schneeberg (Altenschneeberg). S rozdělením Dolního Bavorska přešel hrad Altenschneeberg a také nedaleko ležící hrad Frauenstein do vlastnictví vévody XV. a v roce 1340 císaře Ludvíka Bavorského. Z obou hradů jsou dnes k vidění jen zříceniny.

Už ve 13. a 14. století byla obec na řece Schwarzach ovlivňována průmyslovým životem. „Kovárna na výrobu kolejnic Tiefenbach“ vyráběla nářadí, zbraně a nástroje. Spolu s dalšími kovárnami, mlýny, pilami a sklárnami zažilo okolí ekonomický rozmach. „Trh“ v roce 1538 svědčí o čilém ekonomickém ruchu, které zahrnovalo také zemědělské výrobky. Velkého významu dosáhlo už na začátku 17. století řemeslo tkadleců lnu. Až do současnosti se považovalo paličkování za zvláštní hospodářské odvětví, které se díky Státní škole krajkového paličkování, která existovala od roku 1912 až do roku 1970, těší celosvětové vážnosti.

Vývoj Tiefenbachu a jeho městských čtvrtí byl ve 20. století kvůli oběma světovým válkám přerušen. Poté se však nadále plynule vyvíjel v ekonomických, komunálních a kulturních oblastech. Zřízení mnohých společenských zařízení a čilý život spolků svědčí o nasazení občanů a obecní správy pro jejich obec. V rámci územní reformy se roku 1972 přičlenily k Tiefenbachu obce Breitenried s Kleinsteinlohem, Altenschneeberg s Hoffeldem, Hannesried s Kagernem, Irlach s Plößhöfem a Steinlohe, roku 1974 Schönau a roku 1978 Katzelsried se Steinem a Grubhofem.

Wirtschaft • Hospodářství

Tiefenbach

Im Gemeindebereich Tiefenbach sind verschiedene Gewerbebetriebe ansässig. Auskunft hierüber erhalten Sie über die Homepage der Gemeinde Tiefenbach (http://www.tiefenbach-opf.de/tiefenbach/wirtschaft/wirtschaft.html). Das ausgewiesene Gewerbegebiet der Gemeinde Tiefenbach schließt unmittelbar an das südliche Dorfgebiet bzw. an das bereits bestehende Gewerbegebiet an. Es hat eine Größe von 2,115 ha. Die verkehrsrechtliche Erschließung erfolgt über die Staatsstraße 2400 und 2160. Die Zubringerstraßen sind öffentliche Verkehrsflächen. Die Wasserversorgung ist durch den Anschluss an die zentrale Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Tiefenbach gesichert. Die Abwässer können in das bestehende Kanalnetz der Gemeinde Tiefenbach eingeleitet werden.

Tiefenbach

V obecním obvodu Tiefenbach se usadily různé živnostenské podniky. Více informací získáte přes domovskou stránku obce Tiefenbach (http://www.tiefenbach-opf.de/tiefenbach/wirtschaft/wirtschaft.html) Průmyslová zóna obce Tiefenbach navazuje přímo na jižní oblast obce, resp. na již existující průmyslovou zónu. Její velikost je 2,115 ha. Dopravní zpřístupnění je zajištěno po státní silnici 2400 a 2160. Přivaděče jsou veřejné dopravní plochy. Zásobování vodou je zajištěno díky napojení na centrální zásobovací zařízení obce Tiefenbach. Odpadní voda se dá svádět do stávající kanalizační sítě obce Tiefenbach.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Tiefenbach 
 •  
 • Hauptstraße 33 
 • 93464  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo-Fr: 07.30 - 12:00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  po-pá: 07.30-12.00 hodin a 13.00-17.00 hodin
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,67 MB