Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Schwandorf 
 •  
 • Kirchengasse 1 
 • 92421 Schwandorf 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Schwandorf

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 123,75 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 28.000 (17.04.2003)

Schwandorf

Schwandorf ist eine Stadt, in der sich Tradition mit modernem Zeitgeist verbindet und die das ganze Jahr über ein vielfältiges Angebot für ihre Gäste bereithält. Der Marktplatz mit Glockenspiel und Mönchsbrunnen ist der Mittelpunkt der Stadt. Markant sind die Häuser, die mit den Giebelseiten den Marktplatz staffelförmig einrahmen. An der Nordseite befindet sich die um 1400 errichtete sehenswerte Pfarrkirche St. Jakob. Im Blasturm, einem ehemaligen Wehrturm und Wahrzeichen Schwandorfs, wurde Konrad Max Kunz (1812-1875), der Komponist der Bayernhymne, geboren.

Carl Spitzweg verewigte den Turm bei einem Aufenthalt in seinem Bild "Schwandorfer Stadtturm im Mondlicht" (1860). Stadtmuseum und Oberpfälzer Künstlerhaus erfreuen sich mit ihren Ausstellungen und Veranstaltungen überregional großer Beliebtheit. Das Künstlerhaus II widmet sich vor allem dem internationalem Künstleraustausch. Die historischen Felsenkeller im Holz- und Weinberg (Führungen) rufen wie kaum ein anderes Baudenkmal in der Stadt großes öffentliches Interesse hervor. Regelmäßige Stadtführungen werden sehr gut angenommen, wobei sich die Führungen Schwandorf bei Nacht besonderer Beliebtheit erfreuen.

Schwandorf

Schwandorf je městem, v němž se spojuje tradice s moderním duchem doby a které má po celý rok přichystanou pestrou nabídku pro své hosty. Náměstí se zvonkovou hrou a mnišská studna jsou středobodem města. Markantní jsou domy, které se svými štítovými stranami stupňovitě rámují náměstí. Na severní straně se nachází pozoruhodný farní kostel sv. Jakuba, postavený kolem roku 1400. V bývalé obranné věži Blasturm, která je symbolem města, se narodil Konrad Max Kunz (1812-1875), skladatel bavorské hymny.

Carl Spitzweg zvěčnil tuto věž při svém pobytu ve městě ve svém obraze "Schwandorfská městská věž v měsíčním světle" (1860). Městské muzeum a Hornofalcký dům umělců se teší se svými výstavami a akcemi velké oblibě i nad rámec regionu. Dům umělců II. se věnuje především mezinárodní výměně umělců. Historické sklepy ve skále v Holzbergu a Weinbergu (organizované prohlídky) vyvolávají velký veřejný zájem tak jako žádná jiná stavební památka ve městě. Pravidelné prohlídky města jsou přijímány velmi dobře, přičemž prohlídky nočního Schwandorfu se těší zvláštní oblibě.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Schwandorf

1006: Erste Erwähnung als „Suainicondorf“ in den Büchern des Klosters St. Emmeram 1234: Mittelpunkt eines herzoglichen Amtes 1285: Schwandorf wird Markt 1299: Der Ort erhält die Privilegien einer „Bürgerlichen Rechtsgemeinde" 1505: Bestandteil des neuen Herzogtums Pfalz-Neuburg 15./16. Jhd.: 1.Bauepoche der Felsenkeller 29.4.1812: Konrad Max Kunz, Komponist der Bayernhymne, wird im Blasturm geboren. 1859: Eröffnung der 1. Eisenbahnlinie durch Schwandorf 1895: Schwandorf erhält als erste Stadt der Oberpfalz elektrisches Licht 1906: Gründung der Bayerischen Braunkohlenindustrie 1927: Oskar von Miller initiiert einen Großversuch „elektrisches Kochen" in Schwandorf 17.4.1945: schwerer Bombenangriff auf Schwandorf mit mehr als 1200 Toten 1.7.1972: Gemeindegebietsreform, bisherige kreisfreie Stadt wird zur „Großen Kreisstadt“ und Sitz des Landratsamtes des neu gegründeten Großlandkreises Schwandorf 1978: Abschluss der Gemeindegebietsreform, zwölf ehemals eigenständige Gemeinden kommen zur „Großen Kreisstadt“.

Schwandorf

1006: První zmínka jako "Suainicondorf" v knihách kláštera St. Emmeram 1234: Středisko knížecího úřadu 1285: Schwandorf získává statut městysu (Markt=tržiště) 1299: Místo získává privilegia "měšťanské právní obce" 1505: Součást nového knížectví Pfalz-Neuburg 15./16. století: 1. stavební etapa skalních sklepů 29.4.1812: Konrad Max Kunz, skladatel bavorské hymny se narodil ve věži Blasturm 1859: Otevření 1. železniční trati přes Schwandorf 1895: Schwandorf dostává jako první město Horní Falce elektrické osvětlení. 1906: Založení bavorského hnědouhelného průmyslu 1927: Oskar von Miller podněcuje velký pokus "elektrické vaření" ve Schwandorfu. 17.4.1945: Těžký bombový útik na Schwandorf s více než 1200 mrtvými. 1.7.1972: Reforma územní správy, ze Schwandorfu se stává "velké krajské město" a sídlo úřadu zemské rady nově založeného "zemského velkokraje" 1978: Ukončení reformy územní správy, 12 dříve samostatných obcí spadají pod "krajské velkoměsto".

Wirtschaft • Hospodářství

Schwandorf

In der Großen Kreisstadt Schwandorf werden rund 11.700 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gezählt. Es gibt ein beachtliches Arbeitskräftepotential an mobilen, hochqualifizierten Arbeitnehmern, die täglich oder wöchentlich auspendeln und einen wohnortnahen Arbeitsplatz bevorzugen würden. Im Bereich des produzierenden Gewerbes stellt das verarbeitende Gewerbe einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar.

Hier sind die wichtigsten Arbeitgeber insbesondere in der Drucktechnik und in der Automobilzulieferung zu finden. Zahlreiche gesunde Handwerksbetriebe bilden einen stabilen Faktor in der Schwandorfer Wirtschaft. Auch der Dienstleistungssektor ist in Schwandorf stark ausgeprägt. Dieser Bereich verfügt jedoch noch über ein beachtliches Entwicklungspotential. Schwandorf ist das wichtigste Einzelhandelszentrum im Landkreis Schwandorf. Schwandorf kann eine positive Bevölkerungsentwicklung verzeichnen. Arbeitsplatzangebot und attraktive Wohnbauflächen bilden dafür stabile Faktoren.

Schwandorf

Ve velkém krajském městě je napočítáno zhruba 11.700 zaměstnanců s povinným sociálním pojištěním. Ve městě existuje pozoruhodný potenciál velmi mobilní, vysoce kvalifikované pracovních síly, která může denně, nebo týdně dojíždět a dát přednost pracovnímu místu, blízkému bydlišti. V oblasti výroby představuje zpracovávající průmysl důležitý hospodářský faktor.

Zde nalezneme nejdůležitější zaměstnavatele, zejména v tlakové technice, a subdodavatele automobilového průmyslu. Četné podniky řemesel tvoří stabilní faktor v hospodářství Schwandorfu. Velmi ýrazný je ve Schwandorfu také sektor služeb. Tato oblast ovšem disponuje ještě významným rozvojovým potenciálem. Schwandorf je v zemském kraji nejdůležitějším centrem maloobchodu. Schwandorf může vykázat pozitivní vývoj obyvatelstva. Nabídka pracovních míst a atraktivních ploch pro bytovou výstavbu jsou pro tento vývoj stabilními faktory.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Schwandorf 
 •  
 • Spitalgarten 1 
 • 92421  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo-Do: 08:00 - 11:45 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
  Fr: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po-čt: 08:00 - 11:45 hod. a 14:00 - 16:00 hod.
  Pá: 08:00 hod. - 12:00 hod.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,28 MB / 4,81 MB