Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Radomyšl 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Strakonice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 25,20 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 1.195 (01.01.2012)
 • Partnergemeinde / Partnerská obec:
  Montoggio

Radomyšl

Der malerische historische Marktflecken mit 1195 EinwohnerInnen befindet sich 7 km von Strakonice in Richtung Blatná entfernt. Zu Radomyšl gehören die Dörfer Domanice, Leskovice, Láz, Podolí und Rojice. Das Stadtwappen erhielt Radomyšl bereits 1605 von dem Großprior Matouš Děpolt von Lobkovice.

Die Geschichte des Ortes reicht zurück bis in die Urzeit. Archäologische Untersuchungen haben eine Besiedlung bis ins fünfte Jahrhundert nachgewiesen. Direkt im Ortszentrum wurde eine ausgedehnte Begräbnisstätte entdeckt, die aus der Zeit der ersten slawischen Siedlungen im 12. Jahrhundert stammt. Dabei wurde auch ein sogenanntes Vampirgrab gefunden, in dem der Verstorbene so begraben wurde, dass er nach seinem Tode niemandem mehr schaden konnte. Seit dem 14. Jahrhundert war die Geschichte des Ortes untrennbar mit dem Malteser Ritterorden verbunden. Die erste schriftliche Erwähnung des Ortes stammt aus dem Jahr 1284, als Radomyšl als Besitz des Herrschergeschlechts der Bavor von Strakonice ausgewiesen wurde.

Radomyšl

Malebný historický městys s 1195 obyvateli se nachází 7 kilometrů od Strakonic směrem na Blatnou. Součástí Radomyšle jsou osady Domanice, Leskovice, Láz, Podolí a Rojice. Městský znak Radomyšl obdržela již roku 1605 za vlády velkopřevora Matouše Děpolta z Lobkovic.

Bohatá historie sahá až do pravěku. Archeologický výzkum prokázal osídlení sahající do V. století našeho letopočtu. V samém centru obce bylo odkryto rozsáhlé pohřebiště, pocházející z dob osídlení prvními Slovany ve 12. století. Zde byl nalezen také hrob vampýra, který byl pohřben tak, aby nemohl po smrti škodit jiným. Od 14. století byla bohatá historie obce neodmyslitelně spjata s řádem Maltézských rytířů. První písemná zmínka o Radomyšli je z roku 1284, kdy byla obec zmiňována jako majetek panského rodu Bavorů ze Strakonic.

Geschichte • Historie

Radomyšl

Dr. Bohumír Lifka schreibt in seinem Buch Radomyšl - Dějiny jihočeského městečka a jeho okolí ("Radomyšl - Die Geschichte eines südböhmischen Städtchens und seiner Umgebung"): Die ersten Menschen, die in der späten Bronzezeit in die Region kamen, gehörten zur Hügelgräberkultur.

Erst im 6. und 7. Jahrhundert, in der Burgenzeit, beginnt eine neue und dauerhafte Besiedlung und zwar bereits durch slawische Völker, die die übriggebliebenen germanischen Stämme vertreiben. Urslawische Grabhügel wurden bei Tisovník, Domanice, in der Ortslage V Limuzích bei Rovná und Řepice, sowie im Tal des Leskovický-Baches entdeckt.

Ende des 9. und Anfang des 10. Jahrhunderts verschwanden die Siedlungen bei Domanice, Černíkov, Třebohostice, Únice und Malá Turná. Der Ursprung der heutigen Dörfer liegt in der Zeit der Festigung des christlichen Glaubens. Dies belegen Funde von Scherben aus der jüngeren Burgenzeit in Siedlungen in Klínovice a Droužetice.

Radomyšl

Dr. Bohumír Lifka ve své knize Radomyšl - Dějiny jihočeského městečka a jeho okolí píše: První lidstvo přišlo do krajiny až v mladší fázi bronzové doby jako pokolení mohylové.

Teprve v 6. a 7. století našeho letopočtu v době zvané hradištní začíná se nové a trvalé zalidnění a sice už lidem slovanským, vytlačujícím zbylé germánské kmeny. Staroslovanské mohyly odkryty byly pod Tisovníkem, u Domanic, v Limuzích u Rovné a Řepice a v údolí potoka Leskovického. Ve střední době hradištní opevněn byl Hradec u Řepice.

Koncem 9. a počátkem 10. století zanikly osady u Domanic, Černíkova, Třebohostic, Únic, Malé Turné. Původ nynějších osad nutno klásti do doby utvrzení křesťanství mezi lidem. Vrstvy mladších hradištních střepů v osadách v Klínovicích a Droužeticích to dokládají.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Radomyšl 
 •  
 • Maltézské nám. 82 
 • 387 31  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,24 MB / 4,77 MB