Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Rudolfov 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: České Budějovice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 3,20 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 2.445 (31.12.2007)

Rudolfov

Die ehemalige Bergmannstadt Rudolfov liegt etwa 5 km nordöstlich vom Zentrum der Stadt České Budějovice, am Abhang des Bergrückens Lišovský práh, auf 480 m ü.NN. Zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten gehört die protestantische Renaissancekirche St. Veit aus der 2. Hälfte des 16. Jh. Sie wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jh. im Barockstil hergerichtet.

Ein historisch bedeutender Bau ist das Gebäude, das ursprünglich als Sitz des königlichen Bergbauamtes am Ende des 16. Jh. gebaut wurde. Seit 1690 dient es als Rathaus. Es wurde im Renaissancestil mit vielen dekorativen Elementen (an der Fassade gibt es drei Sonnenuhren) gebaut.

Eine andere Sehenswürdigkeit ist das Gebäude des ehemaligen Renaissanceschlosses vom Ende des 16. Jh. Seine ursprüngliche Gestalt blieb nicht erhalten, weil es nach dem Brand (1619) nur schroff renoviert wurde. In der Stadt finden Sie folgende Institutionen vor: Stadtbibliothek, Bergbaumuseum, Grundschule, Postamt und Ärztezentrum. Durch die Stadt und ihre Umgebung führt der Lehrpfad "Rudolfovo město" (Rudolfstadt).

Rudolfov

Bývalé hornické město Rudolfov leží asi 5 km severovýchodně od centra Českých Budějovic na úbočí Lišovského prahu v nadmořské výšce 480 m. Z místních památek patří mezi nejvýznamnější renesanční protestantský kostel svatého Víta z druhé poloviny 16. století. Barokně byl upraven ve druhé polovině 18. století.

Historicky významnou stavbou je budova postavená původně jako sídlo královského báňského úřadu koncem 16. století. Od roku 1690 slouží jako radnice. Je postavena v renesančním slohu s řadou zdobných prvků (na fasádě jsou troje sluneční hodiny).

Z dalších památek připomeňme ještě budovu bývalého renesančního zámečku z konce 16. století. Jeho původní podoba se nedochovala, po vypálení v roce 1619 byl obnoven jen stroze. Ve městě najdete tyto instituce: Městská knihovna, Hornické muzeum, základní školu, poštu a zdravotnické zařízení. Městem a jeho okolím prochází trasa naučné stezky Rudolfovo město.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Rudolfov

Die Stadtgeschichte ist mit der Silberförderung verbunden, deren Beginn zum ersten Mal 1385 schriftlich erwähnt wurde. Die wirkliche Entwicklung des Bergbaus begann erst in der 2. Hälfte des 16. Jh. Die Gemeinde wurde zum Zentrum des Bergbaus. Kaiser Rudolf II. erteilte ihr in einer Urkunde aus dem Jahr 1585 das Statut der Freibergstadt mit vielen Privilegien.

Seit dieser Zeit hatte die Gemeinde den Namen Kayser Rudolfstadt, später Rudolfov. Das Ende der Förderung ist mit der Zerstörung von Rudolfov im Jahr 1619 verbunden, als die Stadt bei der Belagerung von České Budějovice ausgeplündert wurde. Die erteilten Privilegien wurden ihr 1620 von Ferdinand II. entzogen. Nach der Teilerneuerung im 17. Jh. kam es erst in der zweiten Hälfte des 19. Jh zur weiteren wirtschaftlichen Belebung der Stadt. Damals entwickelten sich hier die Tradition der Spitzenklöppelkunst und das Brennen von vergorenen Obstmaischen, die bis zur Gegenwart erhalten blieben.

Rudolfov

Historie města je spojena s dolováním stříbra, jehož počátek je datován první písemnou zmínkou do roku 1385. Skutečný rozvoj hornictví začal až ve druhé polovině 16. století. Obec zvaná Velké Hory se stala střediskem hornictví a císař Rudolf II. jí výsadní listinou z roku 1585 udělil statut svobodného horního města s řadou privilegií.

Od té doby měla obec jméno Město Císaře Rudolfa (Kayser Rudolffstadt), později Rudolfov. Konec dolování je spojen se zničením Rudolfova v roce 1619, kdy byl při obléhání Českých Budějovic vypleněn a udělená privilegia byla v roce 1620 městu Ferdinandem II. odebrána. Po částečné obnově v 17. století došlo k dalšímu hospodářskému oživení města až ve druhé polovině 19. století. Tehdy se zde rozvinula tradice paličkování krajek a pálení ovocných kvasů, která se udržela až do současnosti.

Wirtschaft • Hospodářství

Rudolfov

In der Stadt sind folgende Firmen tätig: Doprastav - CB - Verkehrs- und Ingenieurbauten, ekoIZOL,s.r.o. - Wärme- und Schallisolierung (Dächer, Decken, Wände), Freylach spol. s r.o. - Binnen- und Ausland-Autotransporte und Spedition, Mrazírny Tipa a.s., Gefrieranlagen, Tiskárna - typografisches Design - Druckerei.

Rudolfov

Ve městě působí tyto firmy: Doprastav - CB - dopravní a inženýrské stavby, ekoIZOL,s.r.o. - tepelné a zvukové izolace (střech, stropů, stěn), Freylach spol. s r.o. - vnitrostátní a mezinárodní autodoprava a spedice, Mrazírny Tipa a.s., Tiskárna - Typodesign - tiskařské práce.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Rudolfov 
 •  
 • Hornická 11/1 
 • 373 71  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 1,004 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,67 MB