Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Planá nad Lužnicí 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Tábor

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 21,43 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 3.841 (01.01.2012)

Planá nad Lužnicí

Das Städchen Planá nad Lužnicí ist Bestandteil der Industrieregion Tábor. Es liegt 7 km südlich von Tábor, in dem gleichnamigen früheren Landkreis am Fluss Lužnice. Die Stadt wird durch drei Ortschaften gebildet: Lhota Samoty, Planá nad Lužnicí, Strkov. Die leicht gewellte Landschaft des Hügellandes in der Region Tábor ist der ideale Ort für einen angenehmen Urlaub. Hier befindet sich eine Reihe von Sehenswürdigkeiten: Der Aussichtsturm Kotnov in Tábor, die Burgruine Kozí Hrádek, das Alte Schloss bei Borotín, die Burgruine Šemberk, die Burgruine Choustník, das Schloss Bechyně und andere Denkmäler. Ein einzigartiges technisches Denkmal ist die Kettenbrücke in Stádlec. In der Stadt befindet sich die ursprüngliche gotische Kirche des hl. Wenzel, die an der durch die Gemeinde führenden Strasse steht.

Sie stammt aus dem Jahre 1357, in späteren Zeiten wurde sie aber mehrmals umgebaut. Am südostlichen Gemeinderand befindet sich das Schlösschen Strkov, eingebetet in den englischen Park. Es wurde im Jahre 1903 als Sommersitz der Familie Harrach errichtet. Die Natur um Planá nad Lužnicí bietet gute Bedingungen für Wanderungen, Radfahren oder Reiten. Zum Besuch locken weitere Sehenswürdigkeiten, so die Chýnov-Höhle, der Botanische Garten in Tábor oder der Lehrpfad Borkovic-Marschland. Der Fluss Lužnice, der durch die ganze Region fliesst, ist geeignet zum Kanuausflug oder zum Angeln.

Planá nad Lužnicí

Městečko Planá nad Lužnicí tvoří součást táborské průmyslové aglomerace. Leží 7 km jižně od Tábora ve stejnojmenném okrese na toku řeky Lužnice. Město tvoří celkem tři místní části: Lhota Samoty, Planá nad Lužnicí, Strkov. Mírně zvlněný kraj Táborské pahorkatiny je ideálním místem pro strávení příjemné dovolené. Nachází se zde řada pamětihodností: Vyhlídková věž Kotnov v Táboře, zřícenina hradu Kozí hrádek, Starý zámek u Borotína, zřícenina hradu Šelmberk, zřícenina hradu Choustník, zámek Bechyně a další památky. Unikátní technickou památkou je Stádlecký řetězový most. Ve městě se nachází původně gotický kostel svatého Václava, který stojí při silnici procházející obcí. Pochází z roku 1357, v pozdějších dobách však byl ještě několikrát upravován.

Na jihovýchodním okraji obce je zámeček Strkov, obklopený anglickým parkem. Byl postaven v roce 1903 jako letní sídlo rodiny Harrachů. Příroda kolem Plané nad Lužnicí skýtá dobré podmínky pro pěší turistiku, cyklistiku nebo projížďku na koni. K návštěvě lákají i přírodní zajímavosti – Chýnovská jeskyně, Botanická zahrada v Táboře nebo naučná stezka Borkovická blata. Řeka Lužnice, která se proplétá celým regionem, přímo vybízí k výletu na kánoi či rybaření.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 3 von 3

Geschichte • Historie

Planá nad Lužnicí

Die erste schriftliche Erwähnung von Planá stammt aus einem Brief des Prager Bischofs Tobias von Bechin aus dem Jahre 1288, der den Ort als Besitz des Prager Bistums erwähnt. An der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert wurden die Witigonen von Ústí Besitzer von Planá. Jan von Ústí war ein eifriger Anhänger der Lehren von Jan Hus. Nach dem Antritt des katholisch orientierten Oldřich wurde jedoch die Stadt durch die Hussiten niedergebrannt und so wurde auch Planá zum Besitz der neu gegründeten Hussiten-Stadt Tábor. Planá blieb dann 127 Jahre lang ununterbrochen Bestandteil der Herrschaft Tábor bis 1547. In der Mitte des 16. Jahrhunderts bestrafte der Kaiser Ferdinand die aufständischen tschechischen Städte und verkaufte ihren Besitz. Das betraf auch Tábor und Planá. Sie werden durch Wilhelm von Rosenberg gekauft. Er ließ hier 1553 eine Holzbrücke über den Fluss Lainsitz erbauen.

1565 übernimmt die Herrschaft Petr Vok. Auf sein Ersuchen erteilte der Kaiser Rudolf II. Planá das Recht, Maut und Zoll auf der Hauptstraße zu erheben. Wegen der großen Schulden von Petr Vok ist jedoch die Gemeinde erneut an die Stadt Tábor verkauft worden. Im Dreißigjährigen Krieg wurde Planá verwüstet, was die erste Bestandsaufnahme der Bevölkerung aus dem Jahre 1654 bezeugt. Planá zählte damals nur noch sechs Bauernhöfe, einen Beisassen und fünf Häusler. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts wird Planá von den Sternbergs und später von den Herren von Lobkowicz erworben. Diese bleiben die Besitzer beinahe zweihundert Jahre lang. Das Revolutionsjahr 1848 brachte umwälzende Änderungen für Planá. Sie wird zur selbstverwalteten Gemeinde mit den Ortschaften Strkov und Lhota Samoty. Ein weiterer Meilenstein für die Entwicklung der Gemeinde war der Bau der Eisenbahn nach Prag 1869. Für den örtlichen Verkehr ist jedoch auch die Holzflosserei über den Fluss Lainsitz wichtig. Diese wurde bis 1946 betrieben.

Planá nad Lužnicí

První písemná historická zmínka je patrně v dopise biskupa Tobiáše z Bechyně z roku 1288. V té době byla Planá součástí pražského biskupství. Ovšem již na přelomu století 13. a 14. patřila k panství Vítkovců z nedalekého Ústí. Jan z Ústí byl horlivým přívržencem Mistra Jana Husa. Po nástupu katolicky orientovaného Oldřicha je však město husity vypáleno, a tak i Planá se stává državou nově založeného husitského Tábora. Součástí táborského panství je pak Planá nepřetržitě 127 let až do r. 1547. V pol. 16. stol. potrestal císař Ferdinand odbojná česká města a rozprodal jejich majetek. To se týkalo i Tábora, a tak Planou kupuje Vilém z Rožmberka. Ten zde r. 1553 nechal zbudovat dřevěný most přes Lužnici.

Roku 1565 panství přebírá Petr Vok. Na jeho žádost udělil císař Rudolf II. Plané právo vybírat mýtné a clo na hlavní cestě. Pro velké dluhy Petra Voka je však obec znovu podstoupena Táboru. Během třicetileté války byla obec velmi zpustošena, což dokazuje první soupis obyvatelstva z r. 1654. Planá čítá pouze 6 dvorů, 1 chalupníka a 5 domkařů. Koncem 17. století získávají Planou Šternberkové a později páni z Lobkovic. Ti se stávají jejími majiteli po dobu téměř dvou set let. Revoluční rok 1848 přinesl převratné změny i do Plané. Stala se samosprávnou obcí s osadami Strkov a Lhota Samoty. Dalším mezníkem pro rozvoj obce je stavba železnice do Prahy v r. 1869. Pro místní dopravu je však důležitá i prováděná voroplavba po řece Lužnici. Ta se provozovala až do roku 1946.

Wirtschaft • Hospodářství

Planá nad Lužnicí

In der Stadt sind folgende Firmen ansässig: - Hochtief CZ, a.s. Planá nad Lužnicí - Betonwerk, - Regionalzentrum G-TERM - Beratung im Bereich von Wärmepumpen, - Maso Planá, a.s. - Fleischindustrie, - Silon, s.r.o. - Produktion von Polyesterfasern und Komponenten.

Planá nad Lužnicí

Ve městě působí tyto firmy: - Hochtief CZ, a.s. Planá nad Lužnicí - betonárna, - Regionální centrum G-TERM - poradenství v oblasti tepelných čerpadel, - Maso Planá, a.s. - masný průmysl, - Silon, s.r.o. - výroba polyesterových vláken a kompaundů.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Planá nad Lužnicí 
 •  
 • Zákostelní 720 
 • 391 11  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,980 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,67 MB