Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Písek 
 •  
 • Heydukova 97 
 • 397 01 Písek 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Písek

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 63,22 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 29.801 (13.09.2006)

Písek

Die malerische südböhmische Kreisstadt Pisek liegt am Fuße des Pisek- Gebirges am Fluss Otava, etwa 45 km nordwestlich von České Budějovice. Die Stadt ist ein bedeutendes Kultur-, Verwaltungs-, Verkehrs- und Touristenzentrum. Den Stadtkern bildet der Große Stadtplatz, der durch einen Gebäudekomplex in zwei ungefähr gleich große Teile geteilt wird.

Im westlichen Teil des Stadtplatzes befindet sich die Burg von Pisek, ein bedeutendes Denkmal der ausgehenden tschechischen gotischen Baukunst. In der Burg ist das Prácheňské Museum mit reichen Expositionen über die Stadtgeschichte und Goldgewinnung in Region von Pisek untergebracht. Die frühgotische, gegen Ende des 13. Jahrhunderts über den Fluss Otava gebaute Steinbrücke, ist eine der ältesten erhaltenen Brücken in Europa.

Historisch wertvoll ist ebenfalls das Tor Putimská brána. Unweit vom Stadtplatz befindet sich das seit 1902 geöffnete Stadttheater, heute das Theater Fráňa Šrámek. die Dominante der Stadt bildet die Dechanatskirche der Geburt der Jungfrau Maria. In der Südwestecke des Grossen Platzes steht das Kloster mit der Kirche der Erhebung des hl. Kreuzes. In der ehemaligen Podskalsky- Mühle, unweit von Otava steht das alte städtische Kraftwerk, wo sich jetzt das technische Museum befindet.

Das Kulturleben in der Stadt ist sehr abwechslungsreich. Ende Mai findet das Festival Šrámkův Písek statt, gefolgt im Juni durch das Stadtfest Dotkni se Písku, das Europäische Jugendfestival und Flößerfest. Im August veranstaltet das Folkloreensemble Písečan das Internationale Folklorefestival Pisek. Durch die Stadt und ihre nähere Umgebung führen die Lehrpfade Edelsteinweg, Teufelsweg und der Forstlernpfad.

Písek

Malebné jihočeské okresní město Písek leží na úpatí Píseckých hor na řece Otavě asi 45 km severozápadně od Českých Budějovic. Město je významným kulturním, administrativním, dopravním a turistickým centrem oblasti. Jádrem města je Velké náměstí rozdělené blokem domů na dvě přibližně stejně velké části.

V západní části náměstí se nachází Písecký hrad, který je významnou památkou začínajícího českého gotického stavitelství. V hradu je umístěno Prácheňské muzeum s bohatými expozicemi o historii města a těžbě zlata na Písecku. Raně gotický kamenný most postavený koncem 13. století přes řeku Otavu je jedním z nejstarších dochovaných mostů v Evropě.

Historicky cenná je také Putimská brána. Nedaleko náměstí je od roku 1902 otevřeno městské divadlo, dnes Divadlo Fráni Šrámka. Dominantou města je děkanský kostel Narození Panny Marie. V jihozápadním rohu Velkého náměstí stojí klášter s kostelem Povýšení svatého Kříže. V bývalém Podskalském mlýně nedaleko Otavy je umístěna stará městská elektrárna, kde je v současnosti technické muzeum.

Kulturní život města je velmi pestrý. Koncem května se koná divadelní festival Šrámkův Písek, následovaný v červnu městskou slavností Dotkni se Písku, Evropským festivalem mládeže a Vorařskými slavnostmi. V srpnu pořádá folklorní soubor Písečan Mezinárodní folklorní festival Písek. Městem a jeho blízkým okolím vedou trasy naučných stezek Cestou drahokamů, Čertovy stezky a Lesnické naučné stezky.

Veranstaltungen • Akce

Datensatz 1 bis 1 von 1

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Písek

Die Geschichte der Stadt reicht bis in die erste Hälfte des 13.Jahrhunderts. Sie entstand als Siedlung in der Nähe der Goldsandwäsche auf dem linken Ufer von Otava. Daher kommt auch der Name der Stadt (Písek = tschechisch Sand). Später war hier ein Marktdorf mit dem Königshof. Im Jahre 1254 gründete hier Przemysl Otakar der II. die Königsstadt. Unter seiner Herrschaft gewann Pisek an Größe und auch an Bedeutung. Oberhalb der Furt über Otava wurde die Burg erbaut, das Kloster gegründet, die Dechantskirche und die Steinbrücke über den Fluss gebaut. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts entstand hier das Münzhaus, später nach Kutná hora (Kuttenberg) umgezogen. Seit dem Jahre 1308 war Pisek freie königliche Stadt und in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts wurde die Stadt zum Sitz der Region Prácheňsko erhoben. Unter der Herrschaft von Karl dem IV. wurden in Pisek Salzkammer und Getreidelager, damals die größten in Böhmen, gegründet.

In der Zeit der Hussitenkriege plünderten Hussiten das Kloster von Pisek und kurz danach eroberten sie die Stadt. Pisek wurde dann zum wichtigen Zentrum der Hussitenbewegung. Der Anfang des Dreißigjährigen Krieges bedeutete für Pisek eine Katastrophe. Die Stadt wurde dreimal umlagert und immer erobert, zuletzt im Jahre 1621, als sie von kaiserlichen Soldaten ganz zerstört wurde und die Bevölkerung zum großen Teil umgekommen ist. Im 19. Jahrhundert kam es zur regen Entwicklung des mittleren Schulwesens. Seit dem 19. Jahrhundert hat die Stadt ihr Aussehen ganz verändert - sie ist aus den Stadtmauern hervorgetreten, in Vorstädten wuchsen ganze Straßen von Mietshäusern auf, im Rathaus setzte sich tschechische Sprache durch und es entstanden Kulturinstitutionen und Vereine.

Písek

Historie města sahá do poloviny 13. století, kdy vzniklo jako osada u rýžovišť zlatého písku na levém břehu Otavy. Odtud také pochází jeho jméno. Později zde bývala trhová ves s královským dvorem. V roce 1254 tu založil Přemysl Otakar II. královské město. Za jeho vlády Písek nabyl na velikosti i na významu. Nad brodem přes Otavu byl vybudován hrad, byl založen klášter, postaven děkanský kostel a kamenný most přes řeku. Koncem 13. století zde vznikla mincovna, později přestěhovaná do Kutné Hory. Od roku 1308 byl Písek svobodným královským městem a v polovině 14. století byl povýšen na sídlo Prácheňského kraje. Za vlády Karla IV. byla v Písku založena solnice a sklad obilí, tehdy největší v Čechách.

V období husitských válek husité vyplenili písecký klášter a krátce nato město dobyli. Písek se pak stal důležitým centrem husitského hnutí. Počátek třicetileté války znamenal pro Písek katastrofu. Město bylo třikrát dobýváno a pokaždé dobyto, naposledy v roce 1620, kdy ho císařští vojáci zcela zničili a obyvatelstvo z velké části zahynulo. V 19. století dochází k prudkému rozvoji zdejšího středního školství. Od 19. století město zcela změnilo svou tvář - vystoupilo z hradeb, na předměstích vyrostli celé ulice nájemních domů, na radnici zvítězila čeština a vznikly zde kulturní instituce a spolky.

Wirtschaft • Hospodářství

Písek

In der Industriestruktur der Stadt überwiegt die elektrotechnische und Textilindustrie. Vertreten ist auch die Lebensmittelindustrie. Weitere Unternehmen entstanden in der in den 90-er Jahren gegründeten Industriezone. Außerhalb der Stadt, in Richtung Smrkovice befindet sich ein großes Wärmekraftwerk.

Heutzutage bemüht sich die Stadt um eine Umorientierung in Richtung Tourismus. Zu den bedeutendsten Industrieunternehmen gehören: Schneider Electric, s.r.o. - elektrotechnische Industrie, Jitex,a.s. - Produktion der Strickbekleidung, Aisin Europe Manufacturing Czech, s.r.o. - Produktion von Aluminium-Gußteilen für Automobilindustrie, ZŘUD - Masokombinát Písek CZ, a.s. - Fleischindustrie.

Písek

V průmyslové struktuře města převažuje průmysl s elektrotechnickými a textilními obory. Zastoupení má i potravinářský průmysl. Další podniky vznikly v průmyslové zóně založené na konci 90. let. Za městem směrem na Smrkovice je velká teplárna.

V současnosti se snaží město více přeorientovat na turistický ruch. Mezi nejvýznamnější průmyslové podniky patří: Schneider Electric, s.r.o. - elektrotechnický průmysl, Jitex,a.s. - výroba pleteného oblečení, Aisin Europe Manufacturing Czech, s.r.o. - výroba hliníkových odlitků pro automobilový průmysl, ZŘUD - Masokombinát Písek CZ, a.s. - masný průmysl.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Písek 
 •  
 • Velké náměstí 114 
 • 397 19  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Oktober - April: Mo-Fr: 09.00-17.00 Uhr
  Mai - September: Mo-So: 09.00-18.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • říjen - duben: po-pá: 09.00-17.00 h
  květen - září: po-ne: 09.00-18.00 h
Rendert Time: 0,959 Sek. | Speicherverbrauch: 4,34 MB / 4,90 MB