Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Nová Bystřice 
 •  
 • Mírové nám. 54 
 • 378 33 Nová Bystřice 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Jindřichův Hradec

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 81,74 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 3.341 (01.01.2012)

Nová Bystřice

Nová Bystřice (Neu Bistritz) liegt auf dem historischen Gebiet Vitorazsko (Weitraer Gebiet), das das Gebiet Südostböhmens und die angrenzenden Regionen des heutigen Österreich umfasst. Noch vor der Besiedlung Nová Bystřices führten alte Handelswege durch das Gebiet.

Nová Bystřice

Novobystřicko leží na území historického Vitorazska, které zaujímalo oblast jihovýchodních Čech a přilehlé části dnešního Rakouska. Ještě před osidlováním novobystřicka vedly touto oblastí staré obchodní stezky.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Nová Bystřice

Die erste Erwähnung des Gebiets stammt aus dem Jahr 871 in den Fuldaer Chroniken. Eine böhmische Gesandtschaft, die die Tochter eines böhmischen Fürsten mit einer großen Mitgift zum großmährischen Herrscher Sventopluk I. geleitete, wurde vermutlich beim heutigen Landstein überfallen und kam nur mit dem nackten Leben davon.

Vor der deutschen Besiedlung des Neubistritzer Gebiets ist auch eine spärliche slawische Besiedlung des Territoriums im 11. und 12. Jahrhundert belegt, was unter anderem Untersuchungen von Begräbnisstätten an der Mündung des Neumühlbachs (Kostěnický potok) dokumentieren. Der Name Bystřice selbst ist slawischen Ursprungs und weist darauf hin, dass das Flüsschen und seine Umgebung zuerst von slawischen SiedlerInnen benannt worden ist.

Die Kolonisierung dieser bis dahin fast unbevölkerten Landschaft geht vor allem auf das Konto von SiedlerInnen aus Niderösterreich, die über Waidhofen und Zwettl zuwanderten, was durch das Auftreten der Ortsnamen -Artholz (Artoleč), Bernschlag (Peršlák) Gebharz (Gebharec), Guttenbrunn (Dobrá voda), Reichers (Rajchéřov) illustriert wird. Nahe Gross Siegharts trifft man auf das österreichische Dorf Fistritz. Daneben kamen auch Bauernfamilien aus Thüringen mit Unterstützung des Deutschritterordens.

Um das Jahr 1175 erreichte die Siedlungswelle auch das Gebiet des heutigen Nová Bystřice. Die Johanniter begannen früh mit der Rodung der örtlichen Wälder und errichteten eine Mönchszelle, um die sich das Dorf Mnich entwickelte. Aus der Mönchszelle wurde später eine Kirche, die erste Pfarrkirche von Nová Bystřice. (Diese älteste romanische Kirche der Region wurde nach 1945 abgerissen.)

Zumeist wird angeführt, dass Bystřice irgendwo im Raum Malá Obora unweit des Ortes, wo sich heute der Mnišský rybník (Mönchsweiher) befindet, entstanden ist. Darob kamen aber auch ernste Zweifel auf. In jedem Fall befand sich an dieser Stelle bereits um das Jahr 1175 ein Dorf, das nach dem durchfließenden Bach Vistricz (Bistricz), also Bystřice benannt wurde.

Nová Bystřice

První zmínka o tomto území je z roku 871 ve fuldenských letopisech. České poselstvo tehdy vezlo velkomoravskému Svatoplukovi dceru českého knížete s bohatým věnem, bylo zřejmě pod dnešním Landštejnem přepadeno a zachránilo jen holé životy.

Před německou kolonizací novobystřicka, bývá zmiňováno též sporé slovanské osídlení tohoto teritoria v 11.-12. století, což dokládá mj. průzkum mohylového pohřebiště v ústí Kostěnického potoka. Samotný název Bystřice je slovanský a ukazuje na to, že říčku a její okolí museli poprvé pojmenovat slovanští osadníci.

Na kolonizaci této dosud téměř neobydlené krajiny se podíleli především osídlenci původem z Dolního Rakouska, kteří k nám přešli z okolí Waidhofenu a Zwettlu, což ilustruje i výskyt týž místních názvů -Artholz (Artoleč), Bernschlag (Peršlák) Gebharz (Gebharec), Guttenbrunn (Dobrá voda), Reichers (Rajchéřov), setkáme se s rakouskou obcí Fistritz nedaleko Gross Siegharts. Kromě nich sem přicházeli také zemědělci z německého Duryňska za přispění Řádu německých rytířů.

Kolem roku 1175 dospěla vlna osidlování až do okolí dnešního novobystřicka. Johanité brzy začali s mýcením zdejších lesů a vystavěli si mnišskou celu, kolem níž vznikla obec Mnich. Z mnišské cely se později stal kostel, který býval prvním farním kostelem Bystřice. (Tento nejstarší románský kostel v kraji byl po roce 1945 zbourán.)

Většinou bývá uváděno, že Bystřice stávala někde v prostoru Malé Obory přibližně v místech, kde se dnes nachází Mnišský rybník, i o tom však vznikly určité pochybnosti. Každopádně se v této lokalitě kolem roku 1175 již nacházela vesnice, která byla podle protékajícího potoka pojmenována Vistricz (Bistricz), tedy Bystřice.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Nová Bystřice 
 •  
 • Mírové náměstí 58 
 •  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,79 MB