Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Netolice 
 •  
 • Mírové náměstí 248 
 • 384 11 Netolice 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Prachatice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 0,02 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 2.725 (03.09.2007)

Netolice

Die altertümliche Stadt Netolice ist eine der ältesten Städte Südböhmens und liegt im Kreis Prachatice etwa 25 km nordwestlich von České Budějovice. Der historische Stadtkern ist seit dem Jahre 1994 als städtische Denkmalensemble erklärt. Dominante des viereckigen Stadtplatzes ist das Neurenaissance-Rathaus, gebaut nach den Plänen jekt von Josef Niklas im Jahre 1869. Der Brunnen in der Mitte des Stadtplatzes stammt aus dem Jahre 1677.

Im sog. Rosenbergshaus ist das Museum Judr. Otakar Kudrna mit einer umfangreichen volkskundlichen Exposition untergebracht. Die Exposition enthält reichhaltige Sammlungen von Waffen, Bauernmöbeln, Glas, Porzellan und Zinn. Auch die Sammlung von Ansichtskarten und Volksstickereien aus der ethnografischen Subregion Blatsko ist interessant. Am Ostrand des Stadtkernes wurde gegen Ende des 13. Jahrhunderts die frühgotische Kirche Maria Himmelfahrt gebaut. Diese wurde dann im Jahre 1648 im Barockstil umgebaut. Die frühgotische Kirche des hl. Wenzel stammt aus der Zeit vor dem Jahre 1300. Sie wurde an der Stelle eines älteren romanischen Tempels gegründet, im 14. und 18. Jahrhundert umgestaltet und umgebaut.

Durch Netolice führt eine Wandertour Historische Landschaft von Netolice, die auf bedeutende kulturelle und historische Sehenswürdigkeiten der Stadt gerichtet wird. Auf dem Berg Svatý Ján (Heiliger Johannes) entsteht seit dem Jahre 2004 der Archeopark Netolice, der sich auf die weniger bekannte Zeit des Entstehens vom tschechischen Staat im frühen Mittelalter im 10.-13. Jahrhundert orientiert. Zu den bedeutenden touristischen Zielen in der Stadtumgebung gehört das Schloss Kratochvile, das sich etwa 2 km nordwestlich von Netolice befindet.

Netolice

Starobylé Netolice jsou jedním z nejstarších jihočeských měst a leží v okrese Prachatice asi 25 km severoseverozápadně od Českých Budějovic. Historické jádro města je vyhlášeno od roku 1994 městskou památkovou zónou. Dominantou čtvercového náměstí je novorenesanční radnice postavená podle projektu Josefa Niklase v roce 1869. Kašna uprostřed náměstí je z roku 1677.

V tzv. Rožmberském domě je umístěno Muzeum Judr. Otakara Kudrny s rozsáhlou národopisnou expozicí. Expozice obsahuje bohatou sbírku zbraní, lidového nábytku, skla, porcelánu a cínu. Zajímavá je také sbírka pohlednic a sbírka blatských lidových výšivek. Na východním okraji městského jádra byl koncem 13. století postaven raně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ten byl v roce 1648 barokně přestavěn. Raně gotický kostel svatého Václava pochází z doby před rokem 1300. Byl založen na místě staršího románského chrámu, upravován a přestavován byl ve 14. a v 18. století.

Netolicemi prochází pěší okruh Historická krajina Netolicka, zaměřený na významné kulturní a historické zajímavosti města. Na vrchu Svatý Ján vzniká od roku 2004 archeopark Netolice, který je zaměřený na málo známé období vzniku českého státu v raném středověku v 10.-13. století. Mezi významné turistické cíle v okolí města patří zámek Kratochvíle, který leží asi 2 km severozápadně od Netolic.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Netolice

Über die Altertümlichkeit der Besiedlung von Netolice zeugt eine Menge von Grabhügel und Grabstätten in der Umgebung noch aus der Bronzezeit. Die Slawen besiedelten das Land von Netolice offenbar bereits im 8. Jahrhundert. Der Stamm Netolici wird überhaupt unter den ersten auf dem Territorium Böhmens erwähnt. Bereits gegen Ende des 10. Jahrhunderts soll hier laut Kosmas Chronik die Randburg von Slavniks, die den wichtigen Handelsweg von Böhmen nach Österreich überwachte, gestanden haben.

Die Stadt ließ der König Przemysl Otakar II. in drittem Viertel des 13. Jahrhunderts gründen und stiftete sie dem Kloster in Zlatá Koruna (Goldene Krone). Zu Beginn des 16. Jahrhunderts kam Netolice in Besitz des Hauses Rosenbergs, die sich etwa zwei km nordwestlich von der Stadt das Jagdschloss Kratochvile haben bauen lassen. Bei dem Aufstand der tschechischen Stande im Jahr 1619 wurde Netolice erobert und niedergebrannt. Eine neue Entwicklung der Stadt begann erst im 18. Jahrhundert, als hier die Tradition der Pferde- und Viehzucht und deren Märkte entstanden ist.

Netolice

O starobylosti osídlení Netolicka svědčí množství mohyl a pohřebišť v okolí, pocházejících ještě z doby bronzové. Slované se na Netolicku usadili zřejmě již v 8. století, kmen obyvatel Netolici je uváděn mezi vůbec prvními na území Čech. Již koncem 10. století tu podle Kosmovy kroniky stával pomezní hrad Slavníkovců, který střežil důležitou obchodní stezku z Čech do Rakouska.

Město nechal založit král Přemysl Otakar II. ve třetí čtvrtině 13. století a věnoval jej klášteru ve Zlaté Koruně. Začátkem 16. století přešly Netolice do majetku rodu Rožmberků, kteří si nechali asi 2 km severozápadně od města postavit lovecký zámeček Kratochvíle. Při stavovském povstání v roce 1619 byly Netolice dobyty a vypáleny. Nový rozvoj města začal až v 18. století, kdy zde vznikla tradice chovu a trhů koní a dobytka.

Wirtschaft • Hospodářství

Netolice

Im Netolicer Land überwiegt hauptsächlich die landwirtschaftliche Produktion, bes. Obstbau und Pferdezucht. Größere landwirtschaftliche Unternehmen sind in Němčice, Hracholusky und Rabin. Industrie ist vor allem in der Stadt Netolice konzentriert.

Unternehmen: LARM a.s. - Produktion und Verkauf von optisch-elektronischen Fühlern, Servo-Antrieben, Leiterplatinen, KOH-I-NOOR Grafit, s.r.o. - Erzaufbereitungsanlage, STS Prachatice - Produktion von Maschinen für Land- und Forstwirtschaft, Mühle Beata und Bäckerei Netolice - Produktion von Mühlprodukten aus Qualitätsweizen, Produktion und Verkauf von Bäckereierzeugnissen.

Netolice

Na Netolicku převažuje hlavně zemědělská výroba, specificky ovocnářství a chov koní. Větší zemědělské podniky se nacházejí v Němčicích, Hracholuskách a Rabíně. Průmysl je soustředěn hlavně v městě Netolice.

Podniky: LARM a.s. - výroba a prodej optoelektronických snímačů, servopohonů, desek plošných spojů, KOH-I-NOOR Grafit, s.r.o. - úpravna a zpracovna rud, STS Prachatice - kovovýroba zemědělských a lesnických strojů, Mlýn Beáta a Pekárna Netolice - výroba mlynářských výrobků z kvalitních pšenic, výroba a prodej pekařských výrobků.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Netolice 
 •  
 • Mírové Náměstí 208 
 • 384 11  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,80 MB