Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Nittenau 
 •  
 • Hauptstraße 14 
 • 93149 Nittenau 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Schwandorf

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 91,00 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 9.000 (28.08.2002)
 • Partnergemeinde / Partnerská obec:
  Přeštice (Pschestitz)

Nittenau

Im Regionalplan für die Region Oberpfalz-Nord ist die Stadt Nittenau als ein Unterzentrum ausgewiesen. Die angebotenen Güter und Dienstleistungen des qualifizierten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Grundbedarfs versorgen die Bevölkerung des größeren Nahbereichs. Das Einzugsgebiet der Stadt umfasst nahezu 15.000 Einwohner.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt begann mit den ersten Betriebsansiedlungen der Holz- und Textilverarbeitung um 1960. Zu dieser Zeit wurde in der bis dahin vorwiegend handwerklich und landwirtschaftlich geprägten Stadt das "Industriezeitalter" eingeläutet. Mit Aufstellung des Bebauungsplanes Hirschenbleschen im Jahre 1970 wurden die Voraussetzungen für die Ansiedlung des Weltmarktführers zur Herstellung von Getränkeabfüllmaschinen geschaffen. Heute ist dieser Betrieb mit ca. 900 Beschäftigten der größte Arbeitgeber am Ort. Daneben haben sich im Industriegebiet Betriebe und Dienstleister vor allem des Malerhandwerks, der Metallverarbeitung und der Feuerverzinkerei angesiedelt.

Die Beschäftigtenstruktur zeigt, dass von den ca. 2.500 Beschäftigten rund 60 % im produzierenden Gewerbe und 40 % im tertiären Sektor tätig sind. Die Pendlerquote ergibt, dass die Zahl der Auspendler höher ist als die Zahl der Einpendler. Die Mehrheit der Auspendler hat im ca. 30 km entfernten Oberzentrum Regensburg seinen Arbeitsplatz.

Dass Nittenau ein Gewerbestandort ist beweisen auch die Gewerbeanmeldungen. So sind derzeit rund 660 Gewerbe der verschiedensten Branchen angemeldet. Mit der Bundesstraße 16 (neu) ist erstmals der Anschluss an das überregionale Straßenverkehrsnetz erreicht worden. Durch die Anbindung der B 16 an die B 85 liegt Nittenau nunmehr auch an einer sehr wichtigen Ost-West-Handelsachse die von Tschechien vor allem in den süddeutschen Raum führt. Diesen Standortfaktor gilt es in der Zukunft stärker zu nutzen um so nicht nur eine Wiedergewinnung von verlorengegangenen Arbeitsplätzen zu erreichen sondern auch auf die Sicherung der bereits vorhandenen Arbeitsplätze hinzuwirken.

Nittenau

V regionálním plánu pro oblast Horní Falcko - sever je město Nittenau vykazováno jako menší středisko. Základní hospodářské, sociální i kulturní potřeby obyvatelstva širšího okolí jsou uspokojovány nabízeným zbožím i službami. Aglomerační město čítá téměř 15.000 obyvatel.

Hospodářský rozvoj města začal s usídlováním prvních dřevozpracujících a textilních firem kolem roku 1960. V této době začalo v tomto městě, dříve charakterizovaném převážně řemeslnou výrobou a zemědelstvím, průmyslové období. Vypracováním stavebního plánu Hirschenbleschen v roce 1970 byly vytvořeny předpoklady pro usídlení špičkové firmy na výrobu strojů pro plnění nápojů. Dnes je tento podnik s ca. 900 zaměstnanci největším zaměstnavatelem ve městě. Kromě toho se v průmyslové zóně usadily podniky a provozovny služeb především malířského řemesla, zpracování kovů a žárového pozinkování.

Struktura zaměstnanosti ukazuje, že ze zhruba 2.500 zaměstnanců pracuje asi 60 % ve výrobní sféře a 40 % v terciárním sektoru. Z údaje o dojíždějících vyplývá, že počet těch, kteří vyjíždějí za prací, je vyšší než počet přijíždějících. Většina těch, kteří vyjíždějí za prací, má své pracoviště v 30 km vzdáleném Řezně.

To, že je Nittenau průmyslovým centrem, dokazuje přihlášení zhruba 660 firem nejrůznějších oborů. Díky spolkové silnici 16 (nově) bylo poprvé dosaženo připojení na nadregionální silniční síť. Spojením B 16 a B 85 leží nyní Nittenau na velmi důležité obchodní ose Východ - Západ, která vede z Čech především do jihoněmeckého prostoru. Tento faktor polohy má být v budoucnu více využit tak, aby se nejen získala zpět ztracená pracovní místa, ale také aby se ovlivnila jistota již stávajících pracovních míst.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 7 von 7

Geschichte • Historie

Nittenau

Erstmals erwähnt wurde der Ort in einer Kaiserurkunde. Im Hausvertrag von Pavia (1329) teilte Ludwig der Bayer das Land mit dem Nachkommen seines Brudes Rudolf. Große Teile des Nordgaus, später "Obere Pfalz" genannt, wurden der pfälzischen Linie zugeschlagen. Im Jahr 1345 verlieh Pfalzgraf Rupert II. einen Wochenmarkt. Dies beweist, dass Nittenau eine bedeutende wirtschaftliche Stellung eingenommen hatte.

Im Jahr 1628 wurde die Oberpfalz und damit auch Nittenau bayerisch. Von dieser Zeit bis in die Mitte des 19.Jahrhunderts hatte Nittenau wieder an Bedeutung verloren. Aus dem "Dornröschenschlaf" wurde Nittenau erweckt, als es zur Distriktsgemeinde erhoben wurde. Distriktsgemeinden gelten als Vorläufer der heutigen Landkreise. Mit Wirkung vom 1. Januar 1920 werden die beiden Distriktsgemeinden Roding und Nittenau zum Bezirk (ab 1. Januar 1939 Landkreis) Roding vereinigt.

Der Zweite Weltkrieg ist an Nittenau nicht spurlos vorübergegangen. Am 28. Dezember 1944 wurde der Ort von amerikanischen Bomberverbänden angegriffen. 28 Tote und ca. 100 Verwundete und ein Sachschaden von einer halben Million Reichsmark waren zu beklagen. Auf Grund seiner Bedeutung im mittleren Regental wurde dem Markt Nittenau 1953 die Bezeichnung Stadt verliehen. Die Zugehörigkeit zu Roding wurde mit Umgliederung in den neuen Landkreis Schwandorf 1972 beendet. Im Rahmen der Gebietsreform erfuhr die Stadt einen enormen Gebietszuwachs, als sieben kleine Gemeinden in die Stadt eingegliedert wurden.

Nittenau

Místo bylo poprvé zmíněno v jedné císařské listině. V domovní smlouvě z Pavie (1329) se dělil o území Ludvík Bavorský s potomky svého bratra Rudolfa. Velké části severního Gausu, později nazývaný "Horní Falcko", byly přiřčeny falcké linii. V roce 1345 propůjčil falcký hrabě Rupert II. místu týdenní trh. To dokazuje, že Nittenau zaujímalo významné hospodářské postavení.

V roce 1628 se stalo Horní Falcko a tím i Nittenau součástí Bavorska. Od té doby až do poloviny 19. století Nittenau opět ztrácelo na významu. Ze "spánku Šípkové Růženky" se Nittenau probudilo, když bylo povýšeno na spádovou obec. Spádové obce platí za předchůdce dnešních zemských okresů. S účinkem od 1. ledna 1920 byly obě spádové obce Roding a Nittenau spojeny v jeden okres (od 1. ledna 1939 zemský okres).

Druhá světová válka neprošla kolem Nittenau beze stopy. 28. prosince 1944 bylo místo bombardováno americkými jednotkami. Výsledkem bylo 28 mrtvých a přibližně 100 zraněných a věcná škoda půl milionu říšských marek. Na základě svého významu v údolí střední části Řezné bylo Nittenau v roce 1953 uděleno označení město. Příslušnost k Rodingu byla ukončena začleněním do nového zemského okresu Schwandorf v roce 1972. V rámci reformy oblastní správy doznalo město enormního nárůstu celé oblasti, když bylo do města začleněno sedm malých obcí.

Wirtschaft • Hospodářství

Nittenau

Mit den ersten Betriebsansiedlungen der Holz- und Textiverarbeitung um 1960 wurde in der Stadt Nittenau, die bis dahin handwerklich und landwirtschaftlich strukturiert war, das "Industriezeitalter" eingeleitet. Um weitere Gewerbebetriebe ansiedeln zu können, wurden Industriegebiete ausgewiesen. Heute werden in verschiedensten Gewerbezweigen viele Facharbeitsplätze angeboten. Den ca. 2000 Einpendlern stehen jedoch nach wie vor ca. 2500 Auspendler gegenüber. Die Mehrheit der Auspendler sind im Oberzentrum Regensburg beschäftigt.

Nittenau

Průmyslová epocha byla ve městě Nittenau zahájena kolem roku 1960 s usídlováním prvních dřevozpracujících a textilních podniků. Až do té doby bylo místo zaměřeno na řemeslnou výrobu a zemědělství. Aby se zde mohly usazovat další průmyslové firmy, byly vyčleněny průmyslové zóny. Dnes se v nejrůznějších průmyslových oborech nabízí mnoho kvalifikovaných pracovních míst. Proti zhruba 2000 osobám, které za prací přijíždí, však stále ještě stojí přibližně 2500 těch, kteří za prací ochází mimo město. Většina z nich je zaměstnána v Řezně.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Nittenau 
 •  
 • Gerichtsstr. 13 
 • 93149  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo-Do: 08.00 - 12.00 Uhr
  Mo, Di: 13.30 -16.00 Uhr
  Do: 13.30 - 17.30 Uhr
  Fr: 08.00 - 13.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po-Čt: 08.00 - 12.00 hodin
  Po, Út: 13.30 - 16.00 hodin
  Čt: 13.30 - 17.30 hodin
  Pá: 08.00 - 13.00 hodin
Rendert Time: 1,222 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,80 MB