Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Lhenice 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Prachatice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 39,14 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 1.841 (01.01.2012)

Lhenice

Lhenice (Elhenitz) befindet sich an den Ausläufern des Böhmerwaldes im Okres (Bezirk) Prachatice, 7 Kilometer südwestlich von Netolice unter dem Berg Stráže. Es ist bereits 700 Jahre alt. Seit jeher wird hier Obst angebaut, weshalb sich für die Umgebung Lhenices die Bezeichnung "Zahrada jižních Čech" (Garten Südböhmens) eingebürgert hat.

Die Gemeinde umfasst folgende Ortschaften: Lhenice, Horní Chrášťany, Dolní Chrášťany, Vodice, Třešňový Újezdec, Vadkov, Hradce, Třebanice, Hoříkovice, Hrbov und Brusná. Das gesamte Gebiet erfreut sich eines regen Kulturlebens, die Bevölkerung hat Gelegenheit, sich in zahlreichen Vereinen zu verwirklichen.

Lhenice

Lhenice se nacházejí v šumavském podhůří v prachatickém okrese, 7 kilometrů jihozápadně od Netolic pod vrchem Stráže. Existují již sedm století. Odedávna se zde pěstovalo ovoce, proto se pro okolí Lhenic vžilo označení Zahrada jižních Čech.

Lhenicko čítá tyto obce: Lhenice, Horní Chrášťany, Dolní Chrášťany, Vodice, Třešňový Újezdec, Vadkov, Hradce, Třebanice, Hoříkovice, Hrbov a Brusná. Celá oblast žije bohatým kulturním životem, lidé se mohou realizovat v mnoha spolcích.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Lhenice

Lhenice wurde erstmals 1283 als Besitz des Klosters Zlatá Koruna (Goldenkron) erwähnt. Nach den Hussitenkriegen fiel das Dorf unter die Herrschaft Tábor. 1544 wurde Lhenice durch den böhmischen König Ferdinand I. zum Städtchen erhoben. Drei Jahre später endete die Herrschaft Tábors und der gesamte Besitz gelangte in die Hände der Rosenberger und später der Schwanberger. Gemeinsam mit Libějovice fiel es 1622 an die Eggenberger und schließlich 1719 an die Schwarzenberger.

Das Zenrum des Grundrisses von Lhenice ist der kleine, längliche Hauptplatz, über den der Weg von Český Krumlov (Böhmisch Krumau) nach Netolice führt. Auf der nördlichen Seite befindet sich die Kirche. Im Laufe der Zeit wuchs die Siedlung allmählich an und zählte vor dem Dreißigjährigen Krieg etwa 70 Gebäude. Durch den Krieg wurde ein Drittel des Städtchens zerstört. Seit 1713 wuchs die Stadt wieder und ein weiterer Entwicklungsschub setzte in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts ein. Leider führten die Baumaßnahmen der 50er Jahre zu einer Abwertung der bisherigen urbanen Entwicklung und das Städtchen verlor seinen ursprünglichen malerischen Charakter. Denkmalwert behielten lediglich einzelne Gebäude, besonders rings um den Hauptplatz und entlang der Straße nach Český Krumlov.

Das Wahrzeichen ist die Kirche frühgotischen Ursprungs St. Jakob. Der untere Teil des Turmes aus dem ersten Drittel des 13. Jahrhunderts ist erhalten, später wurde er gotisch umgestaltet. Weitere Veränderungen wurden 1560 und zwischen 1734 und 1740 vorgenommen. Das Schiff wurde verlängert und das Presbyterium überwölbt. 1783 wurde der Turm erhöht und 1904 das Presbyterium verlängert und die halbrunde Apsis vollendet. Unterhalb der Kirche befindet sich eine Festung, die gemeinhin "Na zámku" (Auf dem Schloss) genannt wird.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde hier eine Höhle entdeckt, die man damals für eingefallene Kellergewölbe hielt und um das Jahr 1920 wurden hier angeblich auch behauene Quader gefunden. Die Gewölbe sollen angeblich unter ganz Lhenice bis nach Hradec oder sogar bis Grejnarov führen. Die gesamte Sehenswürdigkeit wurde 1950 zerstört. In der älteren historischen Literatur wird angenommen, dass sich hier der Renaissancesitz der Familie Grejnar befand. Nach heutiger Auffassung handelt es sich aber um ein weitaus älteres Objekt. Das Herrenhaus (Nr. 156), entstand im 16. Jahrhundert auf einer erhöhten Terasse nordwestlich der Kirche. Der ursprüngliche Baumeister war wahrscheinlich Martin Grejnar, der Bau wurde dann aber von Peter Wok weitergeführt. Später wurde das Gebäude umgebaut und 1909 wurde die Kassettendecke aus dem ersten Stock in das Schloss Hluboká nad Vltavou (Frauenberg) überführt.

Über die Herkunft des Wappens - Ein Apfelbaum - ranken sich verschiedene Legenden. Eine erzählt davon, dass in České Budějovice eine Pestepidemie ausbrach und die LhenicerInnen die Stadt unerschrocken mit Obst versorgten. Aus diesem Grund erhielten sie ein Wappen mit einem Apfelbaum und der Budweiser Stadtmauer. Nach einer anderen Geschichte durchritt einmal ein Edelmann das Städtchen und die Einheimischen gaben ihm Borsdorfer Äpfel (tschech.: Meißener Äpfel - míšeňská jablka). Was auch immer in Wirklichkeit geschehen ist, das Wappen sieht heute folgendermaßen aus: "Auf einem blauen Schild ist eine silberne Stadtmauer mit Zinnen und Schießscharten. Über der Mauer wächst ein Apfelbaum in natürlichen Farben mit goldroten Äpfeln".

Lhenice

Lhenice se poprvé připomínají r. 1283, kdy patřily Zlatokorunskému klášteru. Od husitských válek byly poddanskou vsí, která se stala součástí panství Tábor. V roce 1544 se dočkaly od českého krále Ferdinanda I. povýšení na městečko. O tři roky později zde táborská vláda končí a celý majetek se dostal do rukou Rožmberkům, později Švamberkům. Spolu s Libějovicemi připadly roku 1622 Eggenbergům a konečně od roku 1719 Schwarzenbergům.

Základem půdorysu Lhenic je nevelké obdélné náměstí, přes které procházela cesta z Č. Krumlova do Netolic. Severní stranu tvoří kostel. Postupně se začalo sídliště rozrůstat a před třicetiletou válkou čítalo na 70 domů. Válka zničila městečko takřka z celé třetiny. Od roku 1713 se dostavil opět růst a další rozvoj nastal ve 20. a 30. letech 20. století. Bohužel, stavební úpravy 50. let dosavadní urbanistický vývoj Lhenic deklasovaly a městečko přišlo o svou dosavadní malebnost. Památkový výraz si zachovaly jen jednotlivé domy, především okolo náměstí a podél cesty do Krumlova.

Dominantou je kostel Sv. Jakuba, který má raně gotický původ. Zachována je spodní část věže z 1. třetiny 13. století, později byl goticky přestavěn. K další změně došlo v roce 1560 a v letech 1734 - 40. Byla prodloužena loď a zaklenut presbytář. V roce 1783 zvýšili stavebníci věž a roku 1904 prodloužili presbytář a zakončili jej půlkruhovou apsidou. Pod kostelem je zemanská tvrz, které se zde říká „Na zámku“.

Na začátku tohoto století zde byla objevena jáma, kterou tehdy považovali za propadlé sklepy a údajně kolem roku 1920 zde byly nalezeny i jakési tesané kvádry. Sklepení prý vede pod celými Lhenicemi až na Hradce, nebo až na Grejnarov. Veškeré památky však byly v roce 1950 zničeny. Starší historická literatura se domnívá, že zde stálo Grejnarovo renesanční sídlo. Podle dnešních názorů však šlo o objekt daleko starší. Panský dům (čp.156), vznikl v 16. století na vyvýšené terase severozápadně pod kostelem. Počátečním stavitelem byl zřejmě Martin Grejnar, ale dále pokračoval Petr Vok. Později byla stavba přebudována a z 1. patra byl roku 1909 přenesen kazetový strop na zámek Hluboká nad Vltavou.

O původu znaku - štěpu s jablky - existují různé pověsti. Jedna vypráví, že v Budějovicích vypukla morová epidemie a Lheničtí neohroženě zásobovali město ovocem. Proto dostali znak, kde je jabloň a budějovické hradby. Jiná pověst vypráví, že městečkem projížděl kdysi vzácný cizinec a místní lidé mu podali míšeňská jablka. Ať už je pravda jakákoliv, vypadá dnes znak takto: „Na modrém štítě je stříbrná hradební zeď s cimbuřím na obloučkovém podklenutí. Ve stínkách jsou střílny. Nad hradbou vyrůstá jabloňový štěp v přirozených barvách se žlutočervenými jablky“.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Lhenice 
 •  
 • Školní 124 
 • 384 02  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,969 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,67 MB