Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Líně 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Plzeň-sever

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 10,22 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 2.400 (08.04.2010)

Líně

Die Gemeinde Líně liegt ca. 11 km südwestlich vom Stadtzentrum Pilsen entfernt, an der Strasse I/26 Pilsen-Domažlice-Folmava. Durch ihr Gebiet verläuft auch die Autobahn D Prag-Pilsen-Rozvadov. Líně ist eine alte Gemeinde, die bereits 1115 als eine Gemeinde von Bauern erwähnt wird. Später war das Leben der Bewohner mit Bergbautätigkeit verbunden, die inzwischen aufgegeben wurde. Den örtlichen Bewohnern dient ein Grundnetz von Läden und Dienstleistungen und auch andere Einrichtungen sind auf gutem Niveau. Im Ort gibt es eine Grundschule und einen Kindergarten, ein Gesundheitszentrum, ein Pflegeheim, eine neu rekonstruierte Turnhalle, zwei Fußballplätze, Tennisplätze und ein Saal für gesellschaftliche Anlässe im Vereinsheim des örtlichen Sportvereins in Sulkov.

Líně

Obec Líně leží 11 km jihozápadně od centra Plzně na silnici I/26 Plzeň-Domažlice-Folmava, jejím katastrálním územím rovněž prochází dálnice D Praha-Plzeň-Rozvadov. Líně jsou starou obcí, připomínající se již roku 1115 jako rolnická osada. Později byl jejich život spjat s hornickou činností, která byla již ukončena. Místním občanům slouží základní síť obchodů a služeb a také další občanská vybavenost je na dobré úrovni. V místě je k dispozici základní i mateřská škola, zdravotní středisko, dům s pečovatelskou službou, nově zrekonstruovaná tělocvična v sokolovně, dvě fotbalová hřiště, tenisové kurty a na Sulkově společenský sál v objektu místní tělovýchovné jednoty.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 1 von 1

Geschichte • Historie

Líně

Die erste schriftliche Erwähnung über Líně stammt aus dem Jahr 1115. Es handelt sich um einen lateinisch geschriebenen Eintrag in der Urkunde des Klosters Kladruby: Branis dedikt monasterio Kladrubensi Vgezd et piscinam in eo loco, qui dicitur LENIH. Es war zu der Zeit der Regierung vom König Vladislav I. Die Gemeinde blieb im Besitz des Klosters Kladruby bis zum Jahr 1239. Die ursprüngliche Beschäftigung der örtlichen Bewohner war vermutlich neben Landwirtschaft auch Teichwirtschaft und Korbflechterei. Auf dem uralten Handelsweg, der durch Líně nach Bayern führte, hat man regen Handel mit Körben und Krätzen betrieben. Bereits Ende des 16. Jahrhunderts wurden hier Steinkohlengruben geöffnet. Erste Anzeichen des Grubenbaus in Sulkov begegnen wir schon in den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts. In diesem Zusammenhang kommt es zur Änderung der Beschäftigung der Einwohner, aber auch das Klima und Charakter der Landschadft ändern sich. Die letzte Mine, in der viele Bergarbeiter aus Líně sowie aus Sulkov arbeiteten, war die im Jahr 1908 in Zbůch abgeteufte Grube, ursprünglich "Austria" genannt.

Líně

První písemná zmínka o Líních pochází z r. 1115. Jedná se o latinsky psaný zápis na listině kladrubského kláštera: Branis dedikt monasterio Kladrubensi Vgezd et piscinam in eo loco, qui dicitur LENIH. Bylo to v době vlády krále Vladislava I. Jměním kladrubského kláštera obec zůstala až do r. 1239. Původním zaměstnáním místních obyvatel zřejmě bylo kromě zemědělství i rybníkářství a košíkářství. Po starodávné obchodní cestě, vedoucí přes Líně do Bavorska, se čile obchodovalo s košíky a nůšemi. Již od konce 16.století jsou otevírány kamenouhelné doly. S prvními náznaky dolování na Sulkově se setkáváme již v 60.letech 18.století. V této souvislosti dochází ke změně zaměstnání obyvatel, mění se ale i klima a ráz krajiny. Posledním dolem, na kterém pracovalo mnoho horníků z Líní i Sulkova, byl v r. 1908 vyhloubený důl ve Zbůchu, původně nazvaný "Austria".

Wirtschaft • Hospodářství

Líně

Die ausgezeichnete geographische und sehr gute Verkehrslage gibt Líně beste Voraussetzungen für die zukünftige ökonomische Entwicklung. Zur Zeit sind die größten lokalen Arbeitgeber die Firmen Gühring, FLOP – Dopravní značení (Verkehrsbeschilderung), Schneider Bohemia und C&C Líně. Auch Dank diesen Unternehmen hält sich die Arbeitslosenquote in der Gemeinde wesentlich unter dem landesweiten Durchschnitt. In Übereinstimmung mit dem verabschiedeten Bebauungsplan der Pilsner Agglomeration ist weitere Entwicklung von Unternehmungstätigkeiten zu erwarten.

Líně

Vynikající geografická i dopravní poloha dává Líním dobré předpoklady pro budoucí ekonomický rozvoj. V současné době jsou největšími místními zaměstnavateli firmy Gühring, FLOP – Dopravní značení, Schneider Bohemia a C&C Líně. Také s jejich přispěním se míra nezaměstnanosti v obci drží výrazně pod celostátním průměrem. V souladu se schváleným územním plánem Plzeňské aglomerace je možno očekávat další rozvoj podnikatelských aktivit.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Líně 
 •  
 • Plzeňská 145 
 • 330 21  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,24 MB / 4,66 MB