Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Landkreis Schwandorf 
 •  
 • Obertor 14 
 • 92507 Nabburg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Schwandorf

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 1.472,88 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 144.564 (26.09.2002)

Landkreis Schwandorf

In der Mitte Europas und im Herzen der Oberpfalz liegt der Landkreis Schwandorf. Ein Herz, das gesund und kräftig schlägt. In den rund 30 Jahren seines Bestehens hat unser Landkreis in vielfacher Hinsicht eine erfreuliche und erfolgreiche Entwicklung genommen, die ihm selbst seine Gründer wohl nicht zugetraut hätten. 33 Städte, Märkte und Gemeinden sorgen mit einem dichten Netz von Infrastruktureinrichtungen für hohe Lebensqualität. Geradezu ein Markenzeichen der Region ist das hohe ehrenamtliche Engagement der Menschen im Sport, für das Sozial- und Rettungswesen, im Kulturbereich und für den Umweltschutz. Die Grenzöffnung nach Osten hat unsere Heimat in die Mitte eines freien Europas und in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. An den europäischen Verkehrsachsen suchen und finden zahlreiche mittelständische Unternehmen ihren Zukunftsstandort. Hohe Wirtschaftskraft, geringe Arbeitslosigkeit und eine stetig steigende Einwohnerzahl bestätigen die nachhaltige Trendwende in der einstigen Problemregion. Zugleich findet der Landkreis Schwandorf mit seinen intakten Naturlandschaften, seiner faszinierenden Geschichte und seiner lebendigen Kultur wachsenden Zuspruch bei Urlaubsgästen und Erholungssuchenden.

Landkreis Schwandorf

Uprostřed Evropy a v srdci Horního Falcka leží zemský okres Schwandorf. Srde, které zdravě a silně bije. Během zhruba 30 let své existence prošel náš zemský okres v mnoha ohledech potěšitelným a úspěšným vývojem, jaký by asi byli neočekávali ani jeho zakladatelé. 33 měst, městysů a obcí se stará hustou sítí infrastruktur o vysokou kvalitu života. Právě znakem regionu je vysoká angažovanost lidí v oblasti sportu, sociální péče, záchranářství, v oblasti kultury a ochrany životního prostředí, bez nároku na odměnu. Otevření hranic směrem na východ posunulo naši vlast do středu svobodné Evropy a do centra zájmu. Na evropských dopravních osách hledají i nacházejí četní střední podnikatelé své budoucí sídlo. Vysoká ekonomická síla, nízká nezaměstnanost a stále rostoucí počet obyvatel potvrzují trvalou změnu trendu v kdysi problematickém regionu. Navíc si zemský okres Schwandorf svojí nedotčenou přírodní krajinou, svými fascinujícími dějinami a živoucí kulturou nachází stále rostoucí oblibu u návštěvníků a těch, kteří hledají zotavení a odpočinek.

Geschichte • Historie

Landkreis Schwandorf

Das Gebiet des heutigen Landkreises Schwandorf ist uraltes Siedlungsgebiet. Wer glaubt, die Region nördlich der Donau sei noch zu Zeiten der Römer Wald und Wildnis gewesen, wird von Wissenschaft und Heimatgeschichtsforschung eines Besseren belehrt. Dies belegen die folgenden Blicke in die Historie einer Region, aus der im Jahr 1972 der Großlandkreis Schwandorf geschmiedet wurde: Vor 150 000 Jahren gab es im heutigen Schwandorfer Kreisgebiet menschliches Leben. Der Faustkeil von Pösing wurde unweit der östlichen Kreisgrenze bei Neukirchen-Balbini gefunden. Vor 100 000 Jahren war auch die Region im Schwarzachtal besiedelt, worauf archäologische Funde nahe Schwarzhofen hindeuten. 805 nach Christus wurde der erste Ort im heutigen Kreisgebiet aktenkundig. In einer Grenzverordnung Karl des Großen tauchte „Premberg an der Naab“ auf. Im Jahre 929 fand erstmals die Naab-Burg in einer Urkunde Heinrich I. Erwähnung. Nabburg erhielt schon 1296 die Stadtrechte verliehen und ist damit älteste Stadt im heutigen Landkreis. Bereits 1017 existierte Neunburg als Ortsbezeichnung. Verwaltungsmittelpunkt war damals die nahegelegene Herrschaft Warburg. Es war um 1110 als die Region um Oberviechtach mit der urkundlichen Erwähnung eines Gerung von Murach erstmals aufschien. Besondere Bedeutung genoss auch Schönsee, das die Stadtrechte in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts zugesprochen bekam. Im Jahre 1283 wird Schwandorf als Markt genannt. 1332 wurde Pfreimd Residenzsitz der Landgrafenschaft. Im Jahre 1329 wurde das Amt Nabburg Bestandteil der Kurpfalz in Bayern. Für sie bürgerte sich die Bezeichnung „Obere Pfalz“ ein. Womit bewiesen ist, dass die Oberpfalz im heutigen Landkreis Schwandorf entstanden ist.

Landkreis Schwandorf

Oblast dnešního zemského okresu Schwandorf je prastará sídelní oblast. Kdo si myslí, že region severně od Dunaje byl ještě v dobách Římanů les a divočina, bude poučen bádáním vědy a vlastivědné historie. To dokládají následující pohledy do historie regionu, z něhož byl v roce 1972 vytvořen velký zemský okres Schwandorf: Před 150 000 lety existoval v oblasti dnešního Schwandorfského okresu lidský život. Pěstní klín z Pösingu byl nalezen nedaleko východní hranice okresu u Neukirchen-Balbini. Před 100 000 lety byl osídlen i region v údolí řeky Schwarzach, což dokládají archeologické nálezy blízko Schwarzhofenu. V roce 805 n. l. byla poprvé v listinách obec z oblasti dnešního okresu. V jednom nařízení o hranici Karla Velikého se objevila obec "Premberg an der Naab". V roce 929 byl v listině Jindřicha I. poprvé zmíněn Naab-Burg. Naabburg obdržel již v roce 1296 městská práva a je tím nejstarším městem dnešního zemského okresu. Již v roce 1017 existovalo jméno Neunburg jako označení obce. Správním střediskem bylo tehdy blízko položené panství Warburg. Bylo to kolem roku 1110, kdy se poprvé objevila oblast kolem Oberviechtachu v listinách ve spojení se zmínkou o jakémsi Gerungovi z Murachu. Zvlášní význam mělo také Schönsee, kterému byla městská práva přidělena ve druhé polovině 14. století. V roce 1283 byl Schwandorf označen jako městys. V roce 1332 se stal Pfreimd rezidenčním sídlem zemského hrabství. V roce 1329 se stal úřad v Nabburgu součástí Kurpfalz v Bavorsku. Pro ně se ujalo označení "Horní Falcko". Tím je i dokázáno, že Horní Falcko vzniklo v dnešním zemském okrese Schwandorf.

Wirtschaft • Hospodářství

Landkreis Schwandorf

Der Landkreis Schwandorf: eine Region mit weit mehr Chancen als Problemen. Ein Landkreis mit einer guten Ausgangslage, wie ein paar Kennzahlen beweisen. Bei 145.000 Einwohnern zählen wir rund 50 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. 12.000 Unternehmen und Unternehmer mit 44.000 Arbeitsplätzen sind bei uns zu Hause. Die Arbeitslosenquote liegt seit Jahren konstant unter dem Bayern- und unter dem Oberpfalzschnitt. Der große Freizeit- und Erholungswert in der Region zwischen Wernberg und Ponholz geht mit einer bemerkenswerten Wirtschaftskraft einher. Schwandorf vorn! Kein anderer Oberpfälzer Landkreis hat so viele Industriebetriebe aufzuweisen, in keinem anderen bayerischen Landkreis schnellte die Zahl der in der Industrie Beschäftigten binnen eines Jahres rasanter nach oben. Was führte zu diesem beispiellosen Aufschwung? Für den Industriellen Erich Sennebogen, Maschinenfabrikant im Industriepark Wackersdorf, ist der Dreiklang von „Gründern, Machern und Gestaltern“ ausschlaggebend dafür, dass aus einer Problemregion ein Aufsteigerlandkreis wurde. Sennebogen lobt damit seine Unternehmerkollegen, die Schwandorf von der Last seiner Monostrukturen befreiten, verteilt aber auch Komplimente an die Politik, ohne deren wirtschaftsfreundliches Handeln so manche Betriebsansiedlung Wunschtraum geblieben wäre.

Landkreis Schwandorf

Zemský okres Schwandorf: region s mnohem více šancemi než problémy. Zemský okres s dobrou výchozí pozicí, což dokazuje pár čísel. Při počtu obyvatel 145.000 platíme zhruba 50 000 sociálně a zdravotně pojištěných pracujících. V našem okrese sídlí 12.000 firem a podnikatelů se 44.000 pracovními místy. Míra nezaměstnanosti již léta trvale leží pod bavorským i hornofalckým průměrem. Velká hodnota pro trávení volného času a dovolené v regionu mezi Wernbergem a Ponholzem kráčí ruku v ruce s pozoruhodnou ekonomickou silou. Schwandorf vpřed ! Žádný jiný hornofalcký okres nevykazuje tolik průmyslových podniků, v žádném jiném bavorském zemském okrese nestoupl počet zaměstnanců v průmyslu během jednoho roku tak razantně. Co vedlo k tomuto bezpříkladnému rozmachu ? Pro průmyslníka Ericha Sennebogena, továrníka v průmyslové zóně Wackerdorf, bylo souznění "zakladatelů, odborníků a tvůrců" rozhodující pro to, že se z problémového regionu stal okres na vzestupu. Sennebogen tím chválí své kolegy podnikatele, kteří Schwandorf osvobodili od zátěže monostruktur, udílí však také komplimenty politice, bez jejíchž hospodářských jednání by usídlení mnohých podniků zůstalo jen přáním.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Landkreis Schwandorf 
 •  
 • Wackersdorfer Str. 80 
 • 92421  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Montag bis Donnerstag: 08.00 - 16.00 Uhr
  Freitag: 08.00 - 13.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Pondělí až čtvrtek: 08.00 - 16.00 hod.
  Pátek: 08.00 - 13.00 hod.
Rendert Time: 1,179 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,79 MB