Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Kovářov 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Písek

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 50,43 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 1.442 (01.11.2008)
 • Partnergemeinde / Partnerská obec:
  Seftigen

Kovářov

Die erste schriftliche Erwähnung des Ortes Kovářov stammt aus dem Jahr 1220. Kovářov ist jedoch, wie die Geschichte zeigt, viel älter. Die Gegend war archäologischen Quellen zufolge bereits im 9. Jahrhundert besiedelt. Die Besiedlung wurde auch durch die Nähe des Flusses Moldau geprägt, dem auch Kovářov seine Entstehung und Entwicklung verdankt. Die Gemeinde Kovářov erhielt im Jahr 2004 den Titel "Dorf der Tschechischen Republik".

Kovářov

První písemná zmínka o Kovářovu je z roku 1220. Kovářov, jak nám ukazuje historie, je však mnohem starší. Zdejší krajina byla dle archeologických poznatků osídlena již v 9. století. Na osídlení měla vliv i blízkost řeky Vltavy, jí i Kovářov může děkovat za svůj vznik a rozvoj. Obec Kovářov získala titul vesnice České republiky roku 2004.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Kovářov

Zu Beginn gehörten zu Kovářov einige Gehöfte oder befestigte Wohnsitze. Es wirtschafteten hier Rittergeschlechter, die ihren Besitz nach und nach an die Herren von Rosenberg und Schwamberg verkauften. Im Jahr 1592 ging Kovářov durch Verkauf in den Besitz der Herren von Zvíkov / Klingenberg und Orlík / Worlik über. Dieser Zusatand, wenn auch in veränderter Form, dauerte bis zum Jahr 1919 an, als eine Grundstücksreform durchgeführt wurde und die Menschen sich den Grund kaufen und selbständig auf ihm wirtschaften konnten.

Aber auch die großen geschichtlichen Ereignisse gingen nicht spurlos an Kovářov vorbei. Die hussitische Zeit beeinflusste die Geschichte des Ortes, besonders jedoch der Dreißigjährige Krieg, der die hiesige Landschaft verwüstet zurückließ. Von dem Städtchen Zahořany blieb beispielsweise nur ein kleines Dorf zurück. Das Örtchen Hostín verschwand bis auf wenige Gebäude. Die ankommende schwedische Armee forderte Schutzgeld von den so armen Einwohnern. Dies war das 17. Jahrhundert.

Im 18. Jahrhundert zogen die französische und die preußische Armee durch das Gebiet. Im Siebenjährigen Krieg (1756 – 1763) erlegte die Regierung der Bevölkerung unerhörte Steuern auf. Die Menschen mussten sich den letzen Bissen vom Munde absparen, um die Steuern bezahlen zu können. Not und Hunger ergriff die hiesige Gegend. In den Jahren 1771 – 72 brach eine Pestepidemie aus, infolge derer 2180 der 3096 Einwohner Kovářovs verstarben. Die Überlebenden ergaben sich diesen Schicksalsschlägen aber nicht, sondern bauten ihr Dorf wieder auf. Es ist interessant, wie viele Häuser und Bauten aus dieser Zeit an Steinen oder Wänden das Jahr ihrer Erbauung tragen.

Im Jahr 1886 wurde eine Landstraße von Milevsko nach Zahořany gebaut, die diese arme Region für die Welt öffnete. Während dieser Zeit suchten sich viele Bürger aus der Pfarrei Kovářov ein neues Zuhause jenseits des Meeres. Ein großer Vorteil für sie war, dass sie lesen und schreiben konnten, was ihnen ihr neues Leben unter den vielen analphabetischen Einwanderern. Die Grundlagen ihrer Schreib- und Lesenfähigkeiten waren ihnen in der Schule vermittelt worden, die es in Kovářov, den erhaltenen schriftlichen Quellen zufolge, bereits im 17. Jahrhundert gab.

Im 19. Jahrhundert wurde in Kovářov eine Poststation eingerichtet. Im Ort begann sich das kulturelle Leben zu entwickeln. Eine freiwillige Feuerwehrmannschaft wurde gegründet, die nicht nur zum Schutz des Eigentums und Lebens ihrer Mitbürger tätig war, sondern auch im Bereich der Kultur und Aufklärung viel bewirkte. Die Vereinigung hatte eine eigene Theatergruppe und Bühne. Nach dem ersten Weltkrieg gab es in der Gemeinde einen Schauspielkreis, aus dem später unter Mitwirkung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr ein Amateurtheater-Verein entstand. Diese sehr aktive Tätigkeit endete im Dezember des Jahres 1957. In Erinnerung an dieses Wirken wurde der erhaltene Theatervorhang restauriert und hängt nun im Sitzungssal der Gemeinde. In Kovářov gab es zu dieser Zeit ein vielfältiges kulturelles und gesellschaftliches Leben. Neben Studenten, Mitgliedern der Feuerwehr und Amateurschauspielern war hier auch die katholische Jugend aktiv, die ebenfalls eine eigene Bühne besaß.

Die rege Aktivität der verschiedenen Vereine und Jugendverbände wurde im Jahr 1948 unterbrochen. Im Jahr 1984 nahm der Folklore-Verein „Kovářovan“ seine Tätigkeit auf, der die "Kosaken"-Tracht der dortigen Gegend, sowie Volkslieder und -tänze der Vorfahren lebendig hält. Das südböhmische Folklore-Festival in Kovářov zählt zu den besonders bedeutenden Volksfesten.


Kovářov

Na počátku měl Kovářov několik dvorců či tvrzí, hospodařily zde rody rytířské, které postupně prodávaly své majetky pánům z Rožmberka a Švamberkům. V roce 1592 připadl Kovářov prodejem do majetku pánů na Zvíkově a Orlíku. Tento stav, i když již v jiné podobě trval až do roku 1919, kdy byla provedena pozemková reforma, lidé si půdu kupovali a samostatně na ní hospodařili.

Kovářovu se však ani světové dění nevyhýbalo. Zapůsobila zde také doba husitská, ale hlavně pak třicetiletá válka, která zdejší kraj velmi zpustošila. Například z městečka Zahořany zůstala jen malá vesnička. Vesnička Hostín až na několik stavení zmizela. Procházející švédské vojsko žádalo na již tak chudých občanech výpalné. Toto bylo 17. století.

V 18. století tudy procházelo francouzské a pruské vojsko. V sedmileté válce (1756 – 1763) ukládala vláda neslýchané daně. Lidé si museli odepřít poslední od úst, aby mohli zaplatit daně. Na zdejší kraj dolehla bída a hlad. V letech 1771 – 72 zde vypukla epidemie moru. V kovářovské osadě jich z 3096 zemřelo 2180. Tyto rány však obyvatele Kovářova nesrazily. Svou vesnici znovu budovali. Je zajímavé kolik domů a staveb z této doby nese na kamenech či zdech rok svého budování.

V roce 1886 byla zřízena silnice z Milevska do Zahořan, což otevřelo tento chudý kraj světu. V této době hledalo mnoho občanů z kovářovské farnosti svůj nový domov za mořem. Bylo pro ně velké plus , že dovedli číst a psát, což jim velmi usnadňovalo nový život mezi mnohými negramotnými přistěhovalci. Základ k jejich gramotnosti jim dala škola, která zde byla, jak se píše v dochovaných písemných zprávách, již v 17. století.

V 19. století byla v Kovářově zřízena pošta. V obci se začal rozvíjet kulturní život. Byl zde založen sbor dobrovolných hasičů, který pracoval nejen k ochraně majetku a života svých spoluobčanů, ale velmi bohatá byla i práce na poli kultury a osvěty. Měl svůj divadelní soubor a vlastní jeviště. Po první světové válce začal v obci pracovat dramatický kroužek, ze kterého později za součinnosti členů hasičského sboru vznikl spolek divadelních ochotníků. Velmi aktivní činnost ukončil v prosinci roku 1957. Jako připomínka této činnosti byla zrestaurována opona, která je vyvěšena v zasedací síni obecního úřadu. V Kovářově byl v té době bohatý kulturní a společenský život. Mimo studentů, hasičů a divadelních ochotníků zde pracovala i katolická mládež, která měla své vlastní jeviště.

Bohatá činnost různých spolků a mládeže byla zastavena po roce 1948. V roce 1984 začal pracovat folklorní soubor „Kovářovan“ , který propaguje kroj zdejšího kraje „kozácký“, národní písně a tance našich předků. Jihočeský folklorní festival v Kovářově je zařazen mezi významné lidové slavnosti.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Kovářov 
 •  
 • Kovářov 63 
 • 398 55  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,79 MB