Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Kaplice 
 •  
 • Linecká 305 
 • 382 41 Kaplice 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Český Krumlov

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 40,87 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 7.277 (01.01.2012)

Kaplice

Die Stadt Kaplitz liegt am Fluss Malše am nordwestlichen Rand des Novohrads-Gebirge. Sie befindet sich etwa 29 km südlich von České Budějovice und etwa 17 km südöstlich von Český Krumlov. Auf dem Kaplitzer Stadtplatz sind einige Renaissance-Gebäude erhalten geblieben, von denen das Rathaus mit prismenförmigem Turm aus dem Jahre 1555, zuletzt im Jahre 1839 umgebaut, am wertvollsten ist. Auf der Stelle der frühgotischen Kirche aus dem 13. Jahrhunderts, die durch Feuer im Jahre 1507 vernichtet wurde, ist die Dekanatkirche Hl. Peter und Paul neu erbaut worden. Der spätgotischer zweischiffige Bau ist über drei Kuppelpfeiler mit Netzgewölbe gewölbt. Die Einrichtung der Kirche ist pseudogotisch.

In unmittelbarer Nähe der Kirche Hl.Peter und Paul steht die sog. Tschechische Kirche, auch St. Florian-Kirche genannt, aus der Zeit um das Jahr 1500. Sie wurde an der Stelle der älteren Kapelle gebaut. Die einschiffige Kirche hat ein pentagonisch geschlossenes Presbyterium und ist durch ein Netzgewölbe gewölbt. Die Kirche ist mit der wertvoller Barockeinrichtung aus der 17. und 18. Jahrhundertswende eingerichtet. Nicht weit vom Bahnhof steht das Denkmal für die Opfer des "Todeszuges", der hier im Januar 1945 mit den Gefangenen aus Konzentrationslagern durchgefahren ist. Den Bürgern stehen folgende Kultureinrichtungen zur Verfügung: Stadtbibliothek, Kulturhaus, Kino und historische Exposition der Kaplitzer Region. In der Stadtumgebung lohnt sich ein Besuch der Burgen Louzek und Pořešín.

Kaplice

Město Kaplice leží na řece Malši při severozápadním okraji Novohradských hor. Nachází se asi 29 km jižně od Českých Budějovic a asi 17 km jihovýchodně od Českého Krumlova. Na kaplickém náměstí zůstalo zachováno několik staveb z období renesance, z nichž nejhodnotnější je radnice s hranolovou věží z roku 1555, naposledy přestavovaná v roce 1839. Na místě staršího raně gotického chrámu ze 13. století, který byl zničen požárem v roce 1507, byl znovu vystavěn děkanský kostel svatého Petra a Pavla. Pozdně gotická dvoulodní stavba je sklenuta na tři střední pilíře síťovou klenbou. Zařízení kostela je pseudogotické.

V těsném sousedství kostela svatého Petra a Pavla stojí tzv. Český kostel, též kostel svatého Floriana, z doby kolem roku 1500. Byl založen na místě starší kaple. Jednolodní kostel má pětiboce uzavřený presbytář a je sklenut síťovou klenbou. Je vybaven hodnotným barokním zařízením z přelomu 17. a 18. století. Nedaleko nádraží je památník obětem "vlaku smrti", který tudy projížděl s vězni z koncentračních táborů v lednu 1945. Z kulturních zařízení mají občané k dispozici: Městskou knihovnu, Kulturní dům, Kino a Historickou expozici Kaplicka. V okolí města stojí za návštěvu hrad Louzek a hrad Pořešín.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Kaplice

Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus dem Jahre 1257. Kaplice erstreckt sich in einer malerischen Landschaft an der Maltsch am Fuß der Gratzener Berge. Kaplice entstand im Mittelalter als eine Marktortschaft auf einem wichtigen Handelsweg, der Oberösterreich mit Südböhmen verbunden hat. Der Weg diente vor allem zum Salztransport und für die Händler wurden darauf zwei wichtige Haltestellen eingerichtet, auf der österreichischen Seite in Freistadt und auf der tschechischen Seite in Kaplice. Der Weg wurde deshalb auch der Freistadter Weg oder der Kaplitzer Weg genannt. Die günstige Lage auf dem Handelsweg beeinflusste die weitere Entwicklung der Stadt.

Der tschechische Name Kaplice wird von einer kleinen Kapelle abgeleitet, die an Stelle der heutigen Floriankirche stand. Die ersten Kenntnisse über Kaplice gibt uns die Urkunde aus dem Jahre 1257. Daraus erfahren wir, dass schon damals in Kaplice eine Pfarrkirche unter dem Patronatsrecht des Klosters in Milevsko existierte. Der Grundriss der entstehenden Stadt zeigt auf ein wohlüberlegtes Kolonisationsprojekt. (Der rechteckige Platz in der Nähe der Kirche, winkelrechtes Straßennetz). Die Regelmäßigkeit begrenzt nur der Fluss im Norden. Das primäre Kolonisationsprogramm aus dem Innenland wurde später durch Außenkolonisation überdeckt. Dadurch lässt sich auch das Durchdringen der tschechischen und deutschen Bevölkerung erklären. In der schriftlichen Quellen von der ersten Hälfte des 14.Jh. wurde Kaplice mehrmals als eine Stadt geführt, aber die städtischen Rechte bekam es erst im Jahre 1382. Kaplice als Untertanenstadt war ein Bestandteil der Herrschaft aus Poreschin, später gehörte es den Herren von Nové Hrady. Im Jahre 1434 hat sich Ulrich II. von Rosenberg Kaplice und Pořešín angeeignet. Nachdem die Rosenberger ausgestorben waren, erbten die Güter die Schwamberger und nach ihnen überging die Gemeinde in den Besitz des Siegers in der Schlacht am Weißen Berge, des kaiserlichen Feldherrn, Karl Bonaventura Buquoy. Kaplice hatte eine Reihe von Vorrechten, die gut die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt beinflussten. Die Entwicklung wurde aber mehrmals unterbrochen.

Es kamen nämlich verschiedene Katastrophen, wie z.B. Großfeuer und Plünderungen in den unruhigen Kriegszeiten, vor allem bei dem hussitischen Krieg und während des Dreißigjährigen Krieges. Die Bevölkerung verstand es aber, die Folgen immer wieder zu überwinden. In den Jahren 1771 - 1775 wirkte in Kaplice der Priester Ferdinand Kindermann, der auf Auferklärung orientierte Pädagoge und später Bischof in Litoměřice. Er errichtete in Kaplice eine Musterschule, deren Ruf die Grenze übergriff. Nach der Auflösung der Untertänigkeit im 19. Jh. wurde die Stadt nach der neuen administrativen Teilung zu Sitz des politischen und gerichtlichen Bezirkes. Das Bezirksamt blieb in Kaplice bis 1960. Kaplice war zwar Zentrum eines großen Gebietes in Südböhmen, aber es blieb eine Provinzstadt ohne ein ökonomisches Hinterland. Im Jahre 1869 hatte Kaplice 2.252 Einwohner und bis zum Jahre 1921 blieb es so.

In demselben Jahr hatte es 361 Häuser. Die Gemeinde wurde zur Stadt erst am 9. Juli 1936. Im Jahre 1953 wurde in Kaplice die elfjährige Mittelschule errichtet (heute das Gymnasium) und drei Jahre später hatte sie die ersten Abiturienten. So wurde der Grundstein des Mittelschulwesens in Kaplice gelegt. Einige Jahre existierte hier auch eine landwirtschaftlich orientierte Mittelschule. Ende der 60er Jahre entstand die Ökonomische Mittelschule, die jetzige Handelsakademie. Gleichzeitig entwickelten sich auch die Fachschulen.

Kaplice

První písemná zmínka o Kaplici je z roku 1257. Město se rozkládá v malebné krajině při říčce Malši na úpatí Novohradských hor. Vzniklo v raném středověku jako trhová ves na důležité obchodní stezce, která spojovala Horní Rakousko s jižními Čechami. Stezka, po níž se hlavně dopravovala sůl, měla pro kupce důležitá zastávková místa v rakouském Cáhlově (Freistadtu) a Kaplici, a proto byla nazývána cáhlovskou nebo též kaplickou. Z výhodné polohy na stezce Kaplice těžila a záhy se z malé osady začala měnit v cílevědomě budované městečko.

Český název města je obvykle spojován s mariánskou kaplí, která stávala v místech dnešního kostela sv. Floriána. První písemná zpráva o Kaplici pochází z roku 1257 a z ní se dozvídáme o existenci farního kostela pod patronátním právem milevského kláštera. Půdorys vznikajícího městečka na vyvýšenině nad levým břehem Malše ukazuje na promyšlený kolonizační projekt. Od obdélníkového náměstí v blízkosti kostela se odvíjí pravoúhlá obvodová uliční síť, jejíž pravidelnost je omezena pouze na severní straně tokem řeky. Prvotní kolonizační proud z vnitrozemí byl později překryt vnější kolonizací, a tím se vysvětluje i prolnutí českého a německého živlu ve městě.

V písemných pramenech z 1. poloviny 14. století se Kaplice několikrát uvádí jako městečko, avšak městské právo jí bylo propůjčeno až v roce 1382. V pozdějších dobách bylo několikrát obnovováno novými vrchnostmi. Kaplice jako poddanské město byla součástí panství pořešínského, později přešla pod panství novohradské. Roku 1434 si přivlastnil Pořešín i Kaplici Oldřich II. z Rožmberka. Po vymření Rožmberků zdědili statky Švamberkové, po nich přešel majetek do rukou vítěze bělohorského, císařského vojevůdce Karla Bonaventury Buquoye. Město získalo řadu výsad, které příznivě ovlivňovaly jeho hospodářský rozvoj. Ten však byl v minulosti mnohokrát vážně narušen. Kaplice se nevyhnula takovým katastrofám, jako byly časté požáry a plenění v neklidných válečných dobách, zejména za husitských nepokojů a během třicetileté války. O životaschopnosti města svědčí to, že jeho obyvatelé dovedli vždy následky katastrof překonat. V letech 1771 až 1775 působil v Kaplici farář Ferdinand Kindermann, osvícenecky orientovaný pedagog a později litoměřický biskup, který zde vybudoval vzornou školu, jejíž pověst záhy přesáhla hranice Čech. Po zrušení poddanství a odstranění vrchnostenského systému v polovině 19. stol. se město stalo podle nového administrativního členění sídlem politického i soudního okresu. Přes mnohé následující reorganizace a politické zvraty zůstalo okresním městem až do roku 1960. Ačkoliv byla Kaplice správním střediskem rozsáhlého územního celku na jihu Čech, k němuž patřilo Vyšebrodsko a Novohradsko, zůstávala nadále městem venkovského charakteru bez většího ekonomického zázemí. V roce 1869 měla 2.252 obyvatel a do roku 1921 se tento stav takřka nezměnil. Tehdy jich bylo ve městě napočítáno jen o osm více.

V témže roce měla Kaplice 361 domů. Vzhledem k delší stagnaci a malému počtu obyvatel byla vedena po určitou dobu jako městys. Statut města jí byl udělen teprve 9. července 1936. V roce 1953 byla ve městě zřízena jedenáctiletá střední škola (dnešní gymnázium) a o tři roky později z ní odcházeli první maturanti. Tak byl položen základ střednímu školství v Kaplici. Po přechodné existenci střední zemědělské technické školy přibyla koncem šedesátých let střední ekonomická škola, nynější obchodní akademie. Zároveň ve městě zakotvilo učňovské školství.

Wirtschaft • Hospodářství

Kaplice

In der Stadt sind folgende Firmen aktiv: Lesostavby Třeboň, a.s. - ein Unternehmen der Forstwirtschaft, ENGEL Maschinenbau GmbH - Montagen von Verteilerkästen für Einspritzmaschinen, Industrieautomatisation und Transporttechnik, Herstellung der Stahlkonstruktionen für Einspritzmaschinen, AGROSLUŽBY KAPLICE, AG - Agroservices: Lagerung von Getreide und Raps, Erntearbeiten, Pressen von Raps, chemische Pflanzenschutz- und Ernährung, Hähnchenmast- und Verkauf, Schlosserei František Sysel - Drechsler- und Schlosserarbeiten. Stanislav Dvořák - Tischlerei - Möbel-Einzelfertigung.

Kaplice

Ve městě působí tyto firmy: Lesostavby Třeboň, a.s. - stavební firma. ENGEL strojírenská spol.s.r.o. - montáž rozvodových skříní pro vstřikovací stroje, průmyslová automatizace a transportní technika, výroba ocelových konstrukcí pro vstřikovací stroje. AGROSLUŽBY KAPLICE, a.s. - skladování obilovin a řepky, sklizňové práce, lisování řepky, chemická ochrana a výživa rostlin, výkrm a prodej brojlerových kuřat. Zámečnictví František Sysel - soustružnická výroba, zámečnické práce. Stanislav Dvořák - Truhlářství - zakázková výroba nábytku.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Kaplice 
 •  
 • Náměstí 70 
 • 382 41  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo-Fr: 08.00–17.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • po-pá: 08.00 – 17.00 h
Rendert Time: 0,938 Sek. | Speicherverbrauch: 4,29 MB / 4,82 MB