Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Halže 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Tachov

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 35,56 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 978 (01.01.2010)

Halže

Die Gemeinde Halže liegt 6 km nordwestlich von Tachov am Fuße des Český les in 596 m ü. NN. Der überwiegende Teil des Gemeindegebietes ist Bestandteil des Naturschutzgebietes Český les. Eine Dominante des durch die Mischung von alter und neuer Bebauung geprägten Standorts bildet die St. Peter und Paul-Kirche. Zur Gemeinde gehören folgende Ortsteile: Branka, Halže, Horní Výšina, Svobodka und noch das Katastergebiet von Pavlův Studenec III ohne jegliche Besiedlung. In Halže befinden sich Gemeindeamt, Grundschule (1. Stufe), Mutterschule, Kulturhaus, Gemeindebibliothek, Praxis von praktischen und Kinderarzt, drei Geschäfte, zwei Gaststätten, Sportareal und Strandbad. In der Umgebung befinden sich eine Reihe von sumpfigen, um einige Weiher und Bachquellgebiete bereicherte Standorte. Südwestlich der Gemeinde, im ehemaligen Gemeindegebiet von Lučina, wurde ein Trinkwasserturm erbaut. Im südlichen Teil von Halže entstanden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts neue Unternehmen: Betrieb für pflanzliche Produktion, Bauhof von Technický rozvoj Tachov, neues zentrales Kesselhaus und neuer Viehstall. Im westlichen Gemeindeteil befand sich eine Kaserne für Grenzsoldaten. Alle diese Objekte dienen heutzutage einem neuen Verwendungszweck. Denkmäler: - St. Peter- und Paul-Kirche aus dem Jahr 1800, - Kapelle von hl. Johann Nepomuk aus dem Jahr 1855, - Statue von hl. Johann Nepomuk aus dem Jahr 1830 (Svobodka).

Halže

Obec Halže leží 6 km severozápadně od Tachova na úpatí Českého lesa v průměrné nadmořské výšce 596 m n.m. Převážná část území obce je součástí chráněné krajinné oblasti Český les. Lokalitě tvořené směsicí staré a nové zástavby vévodí kostel sv. Petra a Pavla. Pod správu obce spadají tyto místní části: Branka, Halže, Horní Výšina, Svobodka a dále katastrální území Pavlův Studenec III bez jakéhokoli osídlení. V Halži je obecní úřad, základní škola (1.stupeň), mateřská škola, kulturní dům, obecní knihovna, ordinace dětského a praktického lékaře, tři obchody, dvě restaurace, sportovní areál a přírodní koupaliště. V okolí obce se nachází řada mokřadních lokalit, soustředěných kolem některých rybníčků a pramenišť potoků. Jihozápadně od obce byla na území bývalé obce Lučina vybudována vodárenská nádrž na pitnou vodu. V jižní části Halže byly ve druhé polovině 20.století postaveny nové provozy: provoz rostlinné výroby, stavební středisko závodu Technický rozvoj Tachov, nová centrální kotelna a nová stáj pro skot. V západní části obce byla kasárna pohraničníků. Všechny tyto areály mají dnes nové využití. Památky: - kostel sv. Petra a Pavla z roku 1800, - kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1855, - socha sv.Jana Nepomuckého z r.1830 (Svobodka).

Geschichte • Historie

Halže

Die erste Erwähnung von Halže ist auf das Jahr 1479 datiert, aber die hiesige Besiedlung ist offenbar älter. Im Dorf stand eine zum ersten Mal im Jahr 1529 schriftlich erwähnte Festung. Im Jahr 1644 stiftete J.F. Husmann, Besitzer der Tachauer Herrschaft, das Dorf dem neu erbauten Paulanerkloster in Světce. Nach der Klosterauflösung im Jahr 1787 wird Halže ein selbstständiges Landgut, dessen Besitz bald mehrmals gewechselt wurde. Im Jahr 1887 erwerben das Landgut von Halže die von Wehrheim, die es bis zur Zwangsaussiedlung der deutschen Bevölkerung im Jahr 1945 im Besitz hatten. Im Jahr 1939 hatte das Dorf 159 Häuser, in den insgesamt 730 Einwohner gelebt haben. Davon waren 8 Tschechen, 3 Juden und 4 Ausländer, die übrigen Deutsche. Das bedeutendste Gemeindegebäude war das Schloss mit der Kapelle der hl. Familie, das im Jahr 1873 im Pseudorenaissancen Stil umgebaut und im Jahr 1906 noch weiter ausgebaut wurde. Dem Schloss schloss sich ein gepflegter Park mit Altane an. Im Jahr 1955 brannte das Schloss aus, im Jahr 1959 wurde es demoliert und die Schlossreste im Jahr 1966 beseitigt.

Halže

První zmínky o Halži pocházejí z r. 1479, ale zdejší osídlení je zřejmě starší. Ve vsi stávala tvrz uváděná prvně v r. 1529. V r. 1644 věnoval J.F. Husmann, majitel tachovského panství, ves nově vybudovanému klášteru pavlánů ve Světcích. Po zrušení kláštera r. 1787 se z Halže stává samostatný statek, na němž se záhy vystřídalo několik majitelů. V r. 1887 získávaji halžský statek Landewehrové z Wehrheimu, kteří jej vlastnili až do odsunu německého obyvatelstva v r. 1945. Roku 1939 měla ves 159 popisných čísel, v nichž žilo celkem 730 obyvatel, z toho 8 Čechů, 3 Židé a 4 cizinci, ostatní Němci. Nejvýraznější budovou obce býval zámek s kaplí sv.Rodiny, který byl v r.1873 přestavěn v pseudorenesančním stylu a r.1906 rozšířen. K zámku přiléhal úpravný park s altánem. V r.1955 zámek vyhořel, r.1959 byl rozbořen a r.1966 byly zbytky zámku odstraněny.

Wirtschaft • Hospodářství

Halže

In der Gemeinde sind folgende Firmen tätig: - Preos West, Holzverarbeitung, speziell Produktion von Euro-Fenster, - SELI Halže GmbH - Produzent von Salzgebäck (Salzstangen), - Dirnsieg GmbH - Hersteller von kleinen Metallelementen für Bauwesen, - Autoservis Planeta & Kovář.

Halže

V obci působí tyto firmy: – dřevozávod Preos West zaměřený na výrobu eurooken, - SELI Halže s.r.o., výrobce slaných tyčinek, - Dirnsieg s.r.o. - firma vyrábějící drobné kovové prvky pro stavebnictví, - Autoservis Planeta & Kovář.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Halže 
 •  
 • Žďárská 187 
 • 348 16  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo, Mi: 07.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr Di, Do: 07.00-12.00 und 13.00-15.00 Uhr Fr: 07.00-13.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po, St: 07.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin Út, Čt: 07.00-12.00 a 13.00-15.00 hodin Pá: 07.00-13.00 hodin
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,66 MB