Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Fuchsmühl 
 •  
 • Rathausstr. 14 
 • 95689 Fuchsmühl 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Tirschenreuth

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 14,84 km²

Fuchsmühl

Die etwa 1.800 Einwohner zählende Marktgemeinde Fuchsmühl liegt am Ostrand des Steinwalds. Umgeben von den Wäldern des Steinwalds und des Teichelbergs erstreckt sich beiderseits der Staatsstraße nach Marktredwitz eine Straßensiedlung, deren Erscheinungsbild von der weithin sichtbaren Wallfahrtskirche "Maria Hilf" geprägt wird. Geografie: Fuchsmühl liegt in der nördlichen Oberpfalz zwischen Marktredwitz und Weiden am Südostrand des Naturparks Steinwald in der hügeligen Landschaft des Stiftlandes. Nördlich grenzen Waldershof und Mitterteich an. Friedenfels und Wiesau liegen südlich von Fuchsmühl. Kultur und Sehenswürdigkeiten: Sehenswert ist die imposante barocke Wallfahrtskirche Maria Hilf mit dem Marienaltar. Sie wurde 1712 bis 1725 an der Stelle einer 1688 von dem Lehensgutsbesitzer von Fuchsmühl, Freiherr von Froschheim gestifteten Kapelle erbaut. Die beiden Türme waren früher höher, sie wurden aber mehrmals durch Stürme abgedeckt und deshalb im 19. Jahrhundert zum Teil abgetragen. Im Inneren konnte der Chor aus Geldmangel nicht ausgebaut werden. Der Hochaltar stammt aus der Zeit um 1700 und zeigt die Beweinung Christi. Er wurde erst 1885 gekauft und stand vorher in der Deutschherrenkirche St. Ägidius in Regensburg. Das Gnadenbild befindet sich in der Wallfahrtskapelle unter einem geschnitzten Baldachin von 1726.

Fuchsmühl

Středisková obec Fuchsmühl, čítající asi 1.800 obyvatel, leží na východním okraji Steinwaldu. Obklopeno lesy Steinwaldu a Teichelbergu, po obou stranách státní silnice do Marktredwitz se rozprostírá silniční sídliště, jehož vzhled je utvářen zdaleka viditelným poutním kostelem "Maria Hilf". Geografie: Fuchsmühl leží v severní části Horní Falce mezi Marktredwutz a Weidenem na jižním okraji přírodního parku Steinwald (Kamenný les) v pahorkaté krajině regionu, který se nazývá Stiftland. Severně k němu přiléhají Waldershof a Mitterteich. Friedenfels a Wiesau leží jižně od Fuchsmühlu. Kultura a pamětihodnosti: Za pozornost stojí impozantní barokní poutní kostel Maria Hilf s oltářem Marie. Byl postaven v letech 1712 až 1725 na místě kaple, kterou v roce 1688 věnoval majitel línního panství Fuchsmühl, svobodný pán z Froschheimu. Obě věže byly dříve vyšší, byly vícekrát odkryty bouřemi a v 19. století pak částečně sníženy. Uvnitř nebylo možné postavit pro nedostatek peněz kůr. Vysoký oltář pochází z doby kolem roku 1700 a ukazuje oplakávání Krista. Byl zakoupen teprve v roce 1885 a stál před tím v kostele sv. Jilji rytířského řádu Německých pánů v Řeznu. Obraz milosrdenství se nachází v poutním kostele pod vyřezávaným baldachýnem z roku 1726.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Fuchsmühl

Die erste urkundliche Erwähnung erfolgte im Jahr 1259. Aus alten Aufzeichnungen geht hervor, dass zur damaligen Zeit die "Edlen von Vossenhof" in der Gegend von Fuchsmühl ansässig waren. Eng verbunden mit der Entwicklung von Fuchsmühl ist seit jeher das Gut Fuchsmühl. Die Besitzer dieses Schlossgutes prägten in erster Linie die Geschichte von Fuchsmühl. Eine Urkunde aus dem Jahr 1363 weist als ersten Besitzer Hans Heckel aus. Da er jedoch kinderlos blieb, verkaufte er im Jahr 1394 das Schlossgut Fuchsmühl an den Landgrafen Johann I. von Leuchtenberg. Im 15. Jahrhundert, der Zeit der Hussitenkriege, wird nur noch ein Pfalzgraf Rupprecht d. Jüngere als Besitzer erwähnt. Es ist anzunehmen, dass auch das Schlossgut Fuchsmühl nicht von den Hussiteneinfällen verschont blieb. Die Besitzer des Lehensgutes Fuchsmühl, die Herren von Trautenberg, vereinigten im Jahr 1587 das Gut Fuchsmühl mit dem böhmischen Landtafelgut Nacketsdörfel. Über die Zeit des 30-jährigen Krieges ist nicht viel bekannt. Im Jahr 1672 wurde in Fuchsmühl eine kurfürstliche Nebenmautstelle der Hauptmaut Kemnath errichtet, da der Handelsverkehr von Leipzig und aus dem Vogtland nach Regensburg und umgekehrt erfolgen sollte. Fuchsmühl gewann damit den Anschluss an eine bedeutsame Fernhandelsstraße. 1889 kam das Gut an Freiherrn Ludwig von Zoller. Unter seiner Herrschaft fand am 29. und 30. Oktober 1894 die berühmt-berüchtigte "Fuchsmühler Holzschlacht" statt. Sein Sohn Alexander Freiherr von Zoller, verkaufte im Jahr 1937 das Rittergut Fuchsmühl mitsamt dem ganzen Besitz für 600.000 RM an die Stadt Augsburg. Vom 24. Juni bis 03. Juli 1950 feierte Fuchsmühl seine Markterhebung. Die Übergabe des Marktwappens, der Höhepunkt der Feier, erfolgte durch Landrat Sproß an Bürgermeister Ulrich. Der Markt Fuchsmühl, der sich nach dem Krieg ständig vergrößerte, ist heute eine aufstrebende Gemeinde im Landkreis Tirschenreuth.

Fuchsmühl

První písemná zmínka pochází z roku 1259. Ze starých záznamů vyplývá, že v té době sídlili v okolí Fuchsmühlu "Šlechtici z Vossenhofu". S vývojem Fuchsmühlu bylo odjakživa úzce spojeno panství Fuchsmühl. Majitelé tohoto zámeckého panství v první řadě utvářeli historii Fuchsmühlu. Jedna listina z roku 1363 vykazuje jako prvního majitele Hanse Heckela. Protože ale ten zůstal bezdětný, prodal zámecký statek Fuchsmühl v roce 1394 hraběti Johannovi I. z Leuchtenbergu. V 15. století, v době husitských válek, je jako majitel zmiňován již jen falcký hrabě Rupprecht mladší. Lze se domnívat, že husitskými válkami nezůstalo ušetřeno ani zámecké panství Fuchsmühl. Majitelé lenního statku Fuchsmühl, pánové z Trautenbergu, spojili v roce 1587 statek Fuchsmühl s českým panstvím (Landtafelgut) Nacketsdörfel. O době 30-leté války není nic známo. V roce 1672 bylo ve Fuchsmühlu zřízeno vedlejší mýtné místo k hlavní mýtnici Kemnath, jelikož se tudy měla realizovat obchodní výměna z Lipska a z oblasti Vogtlandu do Řezna a zpět. Fuchsmühl tak získal napojení na významnou dálkovou obchodní cestu. V roce 1889 přešlo panství na svobodného pána Ludwiga von Zollera Za jeho panování došlo 29. a 30. října 1894 k nechvalně známé "Fuchsmühlské bitvě o dřevařská práva". Jeho syn Alexander svobodný pán von Zoller, prodal v roce 1937 rytířský statek Fuchsmühl včetně veškerého jmění za 600.000 říšských marek městu Augsburg. Od 24. června do 3. července 1950 slavil Fuchmühl své povýšení na městys. Městský znak, jako vyvrcholení oslav, předal zemský radní Spross starostovi Ulrichovi. Městys Fuchsmühl, který se po válce stále rozšiřoval, je dnes obcí v okresu Tirchenreuth, která se významně snačí o svůj rozvoj.

Wirtschaft • Hospodářství

Fuchsmühl

Gewerbe und Handwerksbetriebe: Armin Bauer - Heizung, Sanitär, Solaranlagen, Containerdienst AAM-GmbH-Alfred Wurm - Anlagenbau, Maschinenbau, Auftragsabwicklung Energietechnik Höcht - Heizung, Solar, Sanitär, Bäder, Alternative Energien Nowak Natur - Natürliche Innenraumausstattung Sozialteam - Senioren Servicehaus Bauelemente Sporrer - Bauelemente aller Art

Fuchsmühl

Živnosti a řemesla: Armin Bauer - Topení, sanita, solární zařízení, Containerová služba AAM-GmbH-Alfred Wurm - Stavba zařízení, strojírenství, zakázkové práce Energietechnik Höcht - Topení, sanita, solární zařízení, koupelny, alternativní energie Nowak Natur - Přirozené zařizování interiérů Sozialteam - Servisní dům pro seniory Bauelemente Sporrer - Stavební prvky všeho druhu.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Fuchsmühl 
 •  
 • Rathausstr. 14 
 • 95689  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo - Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr
  Di: 16.00 - 17.00 Uhr
  Do: 16.00 - 18.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po-Pá: 08.00 - 12.00 hod.
  Út: 16.00 - 17.00 hod.
  Čt: 16.00 - 18.00 hod.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,67 MB