Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Drahoňův Újezd 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Landkreis / Kraj: Rokycany

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 13,98 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 140 (30.11.-1)

Drahoňův Újezd

Die Geschichtsschreibung des Ortes Drahoňův Újezd belegt, dass dieser aus zwei Adelssitzen entstand und sich um einen alten Dorfplatz mit einer Kirche und eine Mühle im Tal herum ausbreitete. Und der Ort wächst auch heute noch weiter. Er gehört zu den wenigen Gemeinden in der Tschechischen Republik, die einen Zuwachs junger Bewohner verzeichnen können. Grund dafür ist sicherlich nicht nur die wunderschöne Natur in der ökologisch vollkommen reinen Umgebung, sondern auch die Vitalität aller, die dort leben.

Drahoňův Újezd

Dějiny obce Drahoňův Újezd potvrzují, že vyvstala ze dvou tvrzí a rozvíjela se okolo staré návsi s kostelem i starým mlýnem v údolí pod vsí. A rozvíjí se i nadále. Patří k několika málo obcím v České republice, které zaznamenávají nárůst mladých obyvatel, na čemž má určitě zásluhu nejen překrásná příroda, ekologicky naprosto čisté prostředí, ale také vitalita všech, kteří v ní žijí. 

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 1 von 1

Geschichte • Historie

Drahoňův Újezd

Die hiesige Kirche wird bereits im Jahr 1350 erwähnt. Vom ursprünglichen Kirchenbau ist das gotische Presbyterium und der aus einem einzigen grobkörnigen Sandsteinblock gehauene Taufstein erhalten geblieben. Das Kirchenschiff und der Kirchturm stammen aus dem Jahr 1764. Nach 1549 wurde der Adelssitz nicht mehr bewohnt und verfiel allmählich.

Der zweite Adelssitz befand sich am anderen Ende des Dorfes am Weg nach Chotětín, wo man noch heute sagt, man sei "auf dem Hof". Zu dieser größeren Hofanlage gehörte eine Befestigung, ein Teil des Dorfes, ein Hofplatz, das Patronatsrecht, das Dorf Pliskov, Landstücke in Ječný, in Cekov, Güter in Terešov, Němčovice und Přísečnice und eine Mühle unterhalb von Pliskov. Besitzer des Hofes war Jan Vratislav aus Mitrovice in Dobříš, der hier aber nicht wohnte. Nach dem Jahr 1652 werden die Adelsstitze nicht mehr erwähnt; sie waren schon verfallen. Ein ehemaliges Speichergebäude mit Gewölbehalle ist der einzige Überrest der verfallenen Adelssitze.

Drahoňův Újezd

Chrám zdejší připomíná se již roku 1350. Z původního chrámu se zachoval gotický presbytář a křtitelna, vytesaná z jediného hrubozrného pískovce. Chrámová loď a věž pocházejí z r. 1764. Od roku 1549 se na tvrzi nebydlelo a zašla.

Druhá tvrz stávala na druhém konci vesnice při cestě do Chotětína, kde se dosud říká „ve dvoře“. Tento statek byl větší a náležela k němu tvrz, část vsi, dvůr, hlas podací, ves Pliskov, dědiny v Ječném, v Cekově, statek v Terešově, v Němčovicích a v Přísečnici, mlýn a mlýniště pod Pliskovem. Držitelem statku byl Jan Vratislav z Mitrovic na Dobříši; který zde však nesídlil. Od r. 1652 už tvrze nejsou zmiňovány; byly již zašlé. Bývalá sýpka s klenutými místnostmi je zbytek této zašlé tvrze.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Drahoňův Újezd 
 •  
 • Drahoňův Újezd 20 
 • 33808  
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,24 MB / 4,66 MB