Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Blatná 
 •  
 • J. P. Koubka 4 
 • 388 01 Blatná 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Strakonice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 43,60 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 6.707 (29.10.2007)

Blatná

Die Stadt Blatná befindet sich etwa 25 km nordwestlich der Stadt Písek am Zusammenlauf der Flüsschen Lomnice und Závišský Potok. Im Jahre 1990 wurde der historische Stadtkern zur städtischen Denkmalzone erklärt. Die bedeutendste Sehenswürdigkeit der Stadt ist das Wasserschloss gleichen Namens, das Zdeněk von Rožmitál vor 1400 erbauen ließ.

Ein wertvolles Baudenkmal ist auch die spätgotische Kirche Mariä Himmelfahrt, die in der Nähe des Schlosses steht. Sie entstand an Stelle eines älteren Bauwerkes aus dem 13. Jahrhundert, das als Sakristei in den Neubau einbezogen wurde. Nördlich der Kirche steht die ehemalige Friedhofskapelle des hl. Michael aus dem Jahr 1515. In der Sommersaison ist das Stadtmuseum geöffnet, das eine Ausstellung zur Geschichte der Stadt zeigt. Als örtlicher Kulturverein ist der Fotoclub KAMFO Blatná erwähnenswert, der alljährlich im Oktober das "Blatná-Festival der Dokumentarfotografie" veranstaltet.

Blatná

Město Blatná se nachází asi 25 km severozápadně od Písku na soutoku říčky Lomnice se Závišínským potokem. V roce 1990 bylo historické jádro města vyhlášeno městskou památkovou zónou. Nejvýznamnější památkou města je stejnojmenný vodní zámek, který nechal postavit před rokem 1400 Zdeněk z Rožmitálu.

Cennou památkou je také pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, vystavěný v blízkosti zámku. Vznikl na místě starší stavby ze 13. století, která do něj byla pojata jako sakristie. Severně od kostela stojí bývalá hřbitovní kaple svatého Michaela z roku 1515. V letné sezóně je otevřeno Městské muzeum, kde můžete shlédnout expozici věnovanou historii města. Z kulturních spolků jmenujme např. Fotoklub KAMFO Blatná, který pořádá každoročně v říjnu Blatenský fotofestival dokumentární fotografie.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Blatná

Die erste schriftliche Erwähnung Blatnás stammt aus dem Jahr 1235. Es ist jedoch anzunehmen, dass schon früher eine Festung mit einer Ortschaft bestand. Unter den Besitzern Bavoři von Strakonice kam es im 14. Jahrhundert zu einem Aufschwung des Ortes. Seine Bedeutung wuchs vor allem im 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts, als Blatná das Herrschaftszentrum des bedeutenden böhmischen Adelsgeschlechts von Rozmital wurde.

Das bedeutendste Mitglied der Herren von Rožmitál war Jaroslav Lev, der an die Spitze der tschechischen Gesandtschaftt gestellt wurde, die an den europäischen Herrscherhöfen um Sympathien für die Politik des tschechischen Königs Jiří von Poděbrady werben sollte. Das Ziel der königlichen Politik war die Schaffung einer allgemeinen Friedensunion. Die Gesandtschaft brach am 25.11.1465 von der Burg Blatná aus auf, mit deren umfassendem Umbau Jaroslav Lev in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts begonnen hatte. Die Privilegien, welche die Bürger aus Blatná im 15. und 16. Jahrhundert erhielten - das Marktrecht und das Braurecht - ermöglichten die Entwicklung des Handwerks und das Wachstum der städtischen Wirtschaft. Infolge des ökonomischen Aufschwungs am Ende des 16. Jahrhunderts wurde Blatná im Jahre 1601 zur Stadt erhoben. Der Dreißigjährige Krieg setzte der Stadt schwer zu. Blatná, das an einem wichtigen Verkehrsweg von Südböhmen nach Westböhmen lag, wurde häufig von den militärischen Abteilungen der verschiedenen Kriegsparteien heimgesucht, was stets Plünderungen, Kontributionen und Stadtbrände nach sich zog.

Das nächste bedeutende Kapitel in der Geschichte der Stadt ist die Barockzeit. Im 18. Jahrhundert begann unter der Herrschaft der Serenyi der erneute Aufschwung der Stadt. Aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammt das architektonische Schmuckstück der Region Blatná: die Kirche des hl. Johannes des Täufers im nahe gelegenen Paštiky, ein Werk des berühmten K. I. Dienzenhofer.

Im 19. Jahrhundert entstanden in Blatná kleine Betriebe; die landwirtschaftliche Produktion erhielt sich ihren Kleinproduktionscharakter. In größerem Maße entwickelte sich die handwerkliche Produktion. Eine stärkere Entwicklung der  Industrie scheiterte an einem Mangel an Investitionen, Rohstoffen und an der schlechten Verkehrsanbindung. Dennoch entwickelte sich das kulturelle Leben der Stadt. Beleg dafür ist die Tätigkeit einer Laientheatergruppe, des Chors Úslavan sowie die Entwicklung des Schulwesens. Nach dem 1. Weltkrieg wurde Blatná für seine Rosenzucht berühmt, Die Rose wurde zum Attribut der Stadt.

Blatná

První písemná zpráva o Blatné je z roku 1235 a lze předpokládat, že již dříve zde byla tvrz s osadou. K rozkvětu osady dochází za Bavorů ze Strakonic, majitelů Blatné, ve 14. století. Význam Blatné se stupňuje zejména v 15. a na počátku 16. století, kdy se blatenský hrad stává centrem dominia významného českého rodu pánů z Rožmitálu.

Nejvýznamnějším členem rodu Rožmitálů byl Jaroslav Lev, postavený do čela reprezentativního českého poselstva, jež mělo na evropských panovnických dvorech získávat sympatie pro politiku krále Jiřího z Poděbrad, jejímž cílem byla všeobecná mírová unie. Toto poselstvo vyjelo 25. 11. 1465 z nádvoří blatenského hradu, který Jaroslav Lev začal v 2. polovině 15. století velkoryse přestavovat. Privilegia, která získali blatenští měšťané v 15. a v 16. století, umožnila rozvoj řemeslné výroby a růst městského podnikání - trhy a právo vařit pivo. Důsledkem hospodářské prosperity Blatné bylo povýšení na město v roce 1601 císařem Rudolfem II. Třicetiletá válka přinesla městu řadu pohrom. Blatná, položená na důležité komunikaci z jižních do západních Čech, byla často navstěvována vojenskými oddíly válčících stran. To bylo vždy spojeno s drancováním, kontribucemi a požáry města.

Další významnou kapitolou dějin města je doba barokní, především 18. století, kdy za majitelů panství, Serenyiů, začíná město opět vzkvétat. Z poloviny 18. století pochází architektonický skvost Blatenska, kostel sv. Jana Křtitele v nedalekých Paštikách, dílo K. I. Dienzenhofera.

V 19. století vznikají v Blatné malé podniky, zemědělství si uchovává malovýrobní charakter. Ve větší míře se rozvinula řemeslná výroba pro trh. Podstatnějšímu rozvoji průmyslu bránil nedostatek investic, surovin i spojů. Přesto se rozvíjel kulturní život města. Dokladem je činnost osvětových institucí (ochotnické divadlo, pěvecký spolek Úslavan) a rozvoj školství. Po I. světové válce Blatná proslula pěstováním růží a právě růže se stala atributem města.

Wirtschaft • Hospodářství

Blatná

Nach dem 1. Weltkrieg wurde Blatná für seine Rosenzucht berühmt und so wurde die Rose zum Attribut der Stadt. Bis zur heutigen Zeit besteht die traditionsreiche Fischzucht.

In Blatná sind folgende Firmen tätig: Tesla Blatná, a.s. - Produktion von Bauteilen für Motorfahrzeuge, Elektronikteilen, Maschinenteilen und Einrichtungen, CM security system s.r.o. - Dienstleistungen im Bereich der elektronischen Sicherheitssysteme, Blatenská ryba spol. s r.o. - Fischzucht und -verkauf.

Blatná

Po I. světové válce Blatná proslula pěstováním růží a právě růže se stala atributem města. Do současné doby přetrvává tradiční chov ryb.

V Blatné působí tyto firmy: Tesla Blatná, a.s. - výroba dílů pro motorová vozidla, výroba elektronických součástek, strojních dílů a zařízení, CM security system s.r.o. - služby v oblasti elektronických bezpečnostních systémů, Blatenská ryba spol. s r.o. - chov a prodej ryb.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Blatná 
 •  
 • T.G.Masaryka 322 
 • 388 11  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Mo–Fr: 09.00–12.00 und 12.30–17.00 Uhr Sa: 09.00-12.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Po–Pá: 09.00–12.00 a 12.30–17.00 hod. So: 09.00-12.00 hod.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,28 MB / 4,81 MB