Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Alteglofsheim 
 •  
 • Bahnhofstraße 10 
 • 93087 Alteglofsheim 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Regensburg

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 13,23 km²

Alteglofsheim

Alteglofsheim ist eine Stadtrandgemeinde von Regensburg. Die Gemeinde ist trotz der Großstadtnähe darauf bedacht, seinen eigenen dörflichen Charakter zu erhalten.

Kultureller Mittelpunkt von Alteglofsheim ist das herrschaftliche Schloss, das seit 1999 die 3. Bayerische Musikakademie beherbergt.
Mit den Bauarbeiten wurde 1992 begonnen. Im Jahre 2000 war die Baumaßnahme abgeschlossen. Der Freistaat Bayern hat in die Schlosssanierung und Musikakademie ca. 54 Mio. DM investiert.
Der Förderkreis "3. Bayerische Musikakademie Schloss Alteglofsheim" (heute: "Kulturstiftung Schloss Alteglofsheim, e. V."), setzte sich für den Fortgang der Arbeiten am Schloss stark ein.
Das restaurierte Schloss mit der Musikakademie ist für die Gemeinde eine ungemeine Bereicherung und hat den Ort weithin bekannt werden lassen. Im Frühjahr 2002 wurde die Schlossparksanierung abgeschlossen.

Alteglofsheim

Alteglofsheim je obcí na okraji města Řezno. Obec je i přes blízkost velkého města rozhodnuta ponechat si svůj osobitý vesnický charakter.

Kulturním centrem Alteglofsheimu je panský zámek, který poskytuje od roku 1999 zázemí 3. Bavorské hudevní akademii.
Se stavebními pracemi se začalo roku 1992. Roku 2000 byla stavební opatření dokončena. Nezávislý stát Bavorsko investoval do sanace zámku a Hudební akademie cca. 54 mil. DM.
Spolek na podporu „3. Bavorská hudební akademie na zámku Alteglofsheim“ (dnes „Kulturní nadace zámek Alteglofsheim, e.V.“), se silně zasadil o postup prací na zámku.
Restaurovaný zámek s Hudební akademií je pro obec neobyčejným obohacením a proslavil ji v širokém okolí. Na jaře roku 2002 byla ukončena sanace zámeckého parku.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 2 von 2

Geschichte • Historie

Alteglofsheim

Die Anfänge von Alteglofsheim gehen zurück auf die Jungsteinzeit. Funde aus dieser Zeit werden immer wieder gemacht. Im Frühen und Hohen Mittelalter waren hier reiche bayerische Adelsfamilien seßhaft, die bekannteste der damaligen Familien ist ein Ortsadelsgeschlecht, das Geschlecht der Eglofsheimer. Alteglofsheim war eine Hofmark, in der diese Geschlechter Grund- und Gerichtsherrschaft ausübten.

Auf das Geschlecht der Eglofsheimer geht auch das Gemeindewappen zurück – ein geflügelter Löwenkopf in Gold auf blauem Grund. Ab dem 14. Jahrhundert ist der Name Alteglofsheim gebräuchlich. In dieser Zeit wurde die Burg Neueglofsheim. 1659 baute der Enkel des Freiherrn von Königsfeld, der später Vizekanzler bei Kaiser Karl VII. war, Reichsgraf Johann Georg II. von Königsfeld, die Alteglofsheimer Burg in ein Schloss um. Bekannte Künstler wie die Gebrüder Asam, der Stukkateur Carlone und Dominikus Zimmermann arbeiteten hier.

1810 hatte das Adelsgeschlecht der "Königsfelder" keine Nachkommen mehr. Das Schloss wurde von den Freiherrn von Cetto übernommen, gelangte 1835 in die Hand der Fürsten Thurn & Taxis, danach gehört es einem Pfarrer, später seiner Haushälterin. In dieser Zeit kam das Schloss stark herunter, alles Wertvolle wurde aus dem Schloss gebracht. Heute ist das Schloss im Besitz des Freistaates Bayern.
.

Alteglofsheim

Počátky Alteglofsheimu jsou datovány do mladší doby kamenné. Vědci stále narážejí na nové nálezy z této doby. V raném a vrcholném středověku zde sídlily bohaté bavorské šlechtické rodiny. Nejznámější z tehdejších rodin je místní šlechtický rod, rod Eglofsheimerů. Alteglofsheim byl dvorním markrabstvím, ve kterém tento rod vykonával územní a soudní vládu.

Z období vlády rodu Eglofsheimerů pochází také obecní znak – okřídlená zlatá hlava lva na modrém pozadí. Od 14. století se běžně užívá jméno Alteglofsheim. V této době byl postaven hrad Neueglofsheim. Roku 1659 přestavěl vnuk svobodného pána z Královského pole (von Königsfeld), který byl později místokancléřem císaře Karla VII., říšský hrabě Johann Georg II. z Královského pole (von Königsfeld), altenglofsheimský hrad na zámek. Pracovali zde známí umělci jako bratři Asamové, štukatér Carlone a Dominikus Zimmermann.
V roce 1810 už neměl šlechtický rod „Königsfeldů“ žádné potomky. Zámek převzal svobodný pán von Cetto, roku 1835 se dostal do rukou knížat Thurna a Taxise, poté patřil jednomu faráři, později jeho hospodyni. V této době zámek silně upadal, všechno cenné bylo ze zámku odneseno. Dnes je zámek ve vlastnictví nezávislého státu Bavorsko.

Wirtschaft • Hospodářství

Alteglofsheim

Auf ökologische Maßnahmen wird besonderer Wert gelegt. Erdgasanschluss und Solarenergie sind wichtig. Viele sehr aktive Vereine tragen mit ihren Angeboten zu einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung bei. Ein umfangreicher Kulturreport für das ganze Jahr wird erstellt und ist bei der Gemeinde erhältlich.

Die aufstrebende Gemeinde, die nur sehr behutsam wachsen möchte, wies im vergangenen Jahr zwei Baugebiete mit ca. 70 Parzellen aus.

Alteglofsheim

Velký důraz se klade na ekologická opatření. Velmi důležité je připojení na potrubí zemního plynu a solární energie. Velké množství aktivních spolků přispívá svou nabídkou k smysluplnému využití volného času. Je zde vydáván kulturní zpravodaj na celý rok, který obdržíte na obci.

Rozvíjející se obec, která chce růst jen velmi pomalu, zřídila v loňském roce dvě území určená pro výstavbu s cca. 70-ti parcelami.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Alteglofsheim 
 •  
 • Bahnhofstraße 10 
 • 93087  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo, Di, Fr: 08.30 - 12.00 Uhr
  Do: 14.00 - 18. 00 Uhr

 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  po, út, pá: 08:30 - 12:00 hodin
  čt: 14:00 - 18:00 hodin

Rendert Time: 0,965 Sek. | Speicherverbrauch: 4,25 MB / 4,78 MB