Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Bamberg 
 •  
 • Geyerswörthstraße 5 
 • 96047 Bamberg 
 •  
 • Oberfranken / Horní Franky
 • Landkreis / Kraj: Bamberg

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 54,58 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 71.167 (31.12.2013)

Bamberg

Natur und Erholung, Kunst und Kultur, Kulinarik und Aktivurlaub – das Bamberger Land kann all’ dies bieten - und auch noch mehr… Der Landkreis Bamberg und das gleichnamige Weltkulturerbe liegen in der Mitte Oberfrankens; 

Auf der Suche nach der Vergangenheit? Gehen Sie doch auf eine Zeitreise durch ein ganzes Jahrtausend! Kaum eine andere Stadt bietet ein Bilderbuch der Stile wie Bamberg. Es ist ein ganz besonderer Glücksfall der Geschichte, dass Bamberg alle Kriege nahezu unbeschadet überstanden hat. Das Gesamtensemble mit mehr als 2.300 Einzeldenkmälern steht seit 1993 auf der UNESCO-Liste der Welterbestätten in Deutschland und repräsentiert modellhaft die auf einer frühmittelalterlichen Grundstruktur entwickelte mitteleuropäische Stadt. Dabei umfasst es die drei auf den frühmittelalterlichen Grundriss zurückgehenden Stadtteile Bergstadt, Inselstadt und Gärtnerstadt.

Zurecht kann man sagen, dass das Weltkulturerbe Bamberg das größte, unversehrt erhaltene Altstadt-ensemble in Deutschland und eines der umfangreichsten Europas umfasst. Zum Schutz des UNESCO-Welterbes wurde die Fläche des Stadtdenkmals Bamberg als Pufferzone ausgewiesen, und heute umfasst das Stadtdenkmal eine Fläche von ca. 444 ha mit rund 25.000 Einwohnern. Spektakuläre Beispiele der Baukunst im Stadtensemble Bambergs sind z.B. der viertürmige spätromanisch-frühgotische Kaiserdom, das im Fluss errichtete Alte Rathaus, die ehemalige Fischersiedlung "Klein Venedig" oder das Barockpalais Böttingerhaus. Weitere großartige Erlebnisse bieten die 14 Museen und Sammlungen von teils europäischem Rang.

Bei soviel Kunst gibt es natürlich auch viel Kultur und so tragen die berühmten Bamberger Symphoniker – Bayerische Staatsphilharmonie den Ruf Bam-bergs in alle Welt. Überhaupt ist der Reichtum an Kunst und Kultur überall spürbar, sei es, wenn im Sommer die Kunst- & Antiquitätenwochen ein ganz besonderes Publikum nach Bamberg ziehen oder man bei einem Bummel durch die Stadt plötzlich auf eine Skulptur von Markus Lüpertz oder Fernando Botero trifft.

Ideal für ein erstes Erkunden ist die öffentliche Stadtführung, die täglich vom Tourismuszentrum aus durch die Altstadt führt. Neben den herausragenden Bauwerken der Berg- und Inselstadt hat der dritte Bereich des Weltkulturerbes Bamberg, die Gärtnerstadt, etwas ganz und gar Einmaliges zu bieten: Sie ist ein Musterbeispiel für den urbanen Gartenbau, der hier auf frühmittelalterliche Ursprünge zurückblicken kann. Dieses noch weniger bekannte Viertel ist sozusagen ein Geheimtipp und lässt sich mit dem neuen Rundweg durch die Gärtnerstadt und beim Besuch des Gärtner- und Häckermuseums optimal erkunden.

Schließlich wartet Bamberg noch mit einem weiteren kulinarischen Prädikat auf, denn es ist sehr berühmt als Bierstadt. Den Besucher erwarten neun privat geführte Brauereien und an die 50 verschiedenen Biere - darunter auch das berühmte „Rauchbier”. Die Bamberger Bierkultur lässt sich mit den Bier-Schmecker®Touren ideal erleben. Dieses Angebot ist beim Tourismus & Kongress Service ganzjährig erhältlich.

Bamberg

Příroda a rekreace, umění a kultura, gastronomie a aktivní dovolená – toto všechno může nabídnout kraj kolem Bamberku – a ještě mnohem více … Okres Bamberk a stejnojmenné světové kulturní dědictví leží v srdci Horních Franků. 

Touláte se rádi po stopách minulosti? Vydejte se na cestu křížem krážem celým tisíciletím! Stěží byste našli jiné město, které nabízí takovou přehlídku stylů, jako Bamberk. Je to naprosto mimořádně šťastná historická náhoda, že Bamberk přestál všechny války téměř bez úhony. Celkový soubor staveb s více než 2.300 jednotlivými památkami je zahrnut od roku 1993 do Seznamu světového dědictví UNESCO v Německu a představuje model středoevropského města vybudovaného na raně středověkých základech. Zahrnuje tři městské části Bergstadt, Inselstadt a Gärtnerstadt, které se opírají o raně středověký půdorys.

Oprávněně je možné říci, že světové kulturní dědictví Bamberk je největším, neporušeně zachovalým staroměstským souborem staveb v Německu a jedním z nejrozsáhlejších v Evropě. Na ochranu světového dědictví UNESCO byla plocha městské památky Bamberk stanovena jako neutrální, demilitarizované pásmo. Dnes tato městská památka zahrnuje plochu o velikosti cca 444 ha s přibližně 25.000 obyvateli. Neobyčejným příkladem stavebního umění v souboru městských staveb města Bamberku jsou např. čtyřvěžatá pozdně románská až raně gotická Císařská katedrála, uprostřed řeky vybudovaná Stará radnice, bývalá rybářská osada "Malé Benátky" nebo barokní palác Böttingerhaus. Další velkolepé zážitky nabízí 14 muzeí a sbírek často evropského významu.

Při takovém množství umění je zde samozřejmě také mnoho kultury – tak šíří slavní Bamberští symfonici – Bavorská státní filharmonie jméno Bamberku do celého světa. Kulturní a umělecké bohatství je zde možné vnímat na každém kroku, ať už tehdy, když v létě přitáhnou do Bamberku zcela speciální publikum Týdny umění & starožitností nebo když člověk při procházce městem náhle narazí na sochu Markuse Lüpertze nebo Fernanda Botera.

Ideální pro první seznámení s městem je prohlídka města pro veřejnost, která vede každý den z turistického centra a provádí návštěvníky historickým centrem města. Kromě velkolepých staveb v částech Bergstadt a Inselstadt může třetí oblast světového kulturního dědictví Bamberk, část Gärtnerstadt, nabídnout něco zcela a naprosto jedinečného: je dokonalou ukázkou urbanistického zahradnictví, které se zde může ohlížet na raně středověké kořeny. Tato dosud méně známá čtvrť je jakýmsi tajným tipem a je možné ji optimálně prozkoumat po nové okružní trase částí Gärtnerstadt a při návštěvě Zahradnického a vinařského muzea.

A na závěr návštěvníky město Bamberk ještě pohostí dalším svým kulinářským pokladem, protože toto město je také velice proslulé jako město piva. Čeká na ně devět soukromých pivovarů a přibližně 50 různých piv – mezi nimi také známé „Rauchbier” (kouřové pivo). Bamberskou pivní kulturu je možné si ideálně vychutnat v rámci výletů pro pivní labužníky (Bier-Schmecker®Touren). Tato nabídka je celoročně k zakoupení v informačním centru Tourismus & Kongress Service.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Bamberg

„Zänkisch“ und „Macht bewusst“, so wird der 1014 zum Kaiser gekrönte Heinrich II, Gründer Bambergs, beschrieben. Zehn Jahre nach seiner Kaiserkrönung verstarb der wohl wichtigste Mann in der Geschichte der heute rund 70 000 Einwohner zählenden Stadt Bamberg. Heinrich setzte die Akzente, die eine Siedlung braucht, um sich zu einer prächtigen Stadt zu entwickeln. Er erreicht 1007 auf der Synode in Frankfurt die Gründung des Bistums Bamberg. Er errichtet den ersten Bamberger Dom. Und gemeinsam mit seiner Gattin Kunigunde lässt Heinrich Klöster bauen und stiftet das neue Bistum reichhaltig mit Geld und Gütern aus. Die katholische Kirche sprach das Kaiser-Ehepaar schließlich heilig. Auf „ihr“ Bamberg wären Heinrich und Kunigunde heute sicher sehr stolz. Und in „ihrem“ Bamberger Dom liegen sie begraben.

1237 wurde der mittlerweile dritte Dom fertig gestellt, die beiden anderen sakralen Bauwerke fielen jeweils Feuersbrünsten zum Opfer. Im Dom steht auch der berühmte Bamberger Reiter. Die Herkunft des adeligen Mannes ist bis heute nicht geklärt. Wissenschaftler vermuten, dass es sich um den Heiligen Stephan von Ungarn (969-1038) handeln könnte.

Vermutlich einzigartig in ganz Deutschland ist das Alte Rathaus. Auf einer künstlichen Insel in der Regnitz wurde es Ende des 14. Jahrhunderts errichtet. Der Fluss galt damals als Grenze zwischen der bürgerlichen und der kirchlichen Stadt. Der Volksmund erzählt, beide Seiten konnten sich nicht einigen, auf wessen Gebiet das Rathaus gebaut werden solle. Der Fluss als Grenze schien der ideale Kompromiss.

Bamberg

„Svárlivý“ a „vědomý si moci“, tak je popisován Jindřich II., zakladatel Bamberku, který byl v roce 1014 korunován na císaře. Deset let po své korunovaci na císaře tento zřejmě nejdůležitější muž v dějinách tohoto dnes cca 70.000 obyvatel čítajícího města zemřel. Jindřich se zaměřoval na to, co potřebuje každá osada, aby se mohla rozvinout v nádherné město. V roce 1007 dosáhl na synodě ve Frankfurtu založení biskupství v Bamberku. Vybudoval první bamberskou katedrálu. A společně se svou chotí Kunigundou nechal Jindřich budovat kláštery a velice vydatně nové biskupství podporoval penězi i statky. Katolická církev tento císařský manželský pár později prohlásila za svatý. Jsou pohřbeni ve „své“ bamberské katedrále. Na „svůj“ Bamberk by Jindřich a Kunigunde jistě byli dnes velice hrdí.

V roce 1237 byla dokončena třetí katedrála, obě předchozí sakrální stavby padly za oběť ničivým požárům. V katedrále stojí také slavný Bamberský jezdec. Původ tohoto urozeného muže dodnes nebyl vyjasněn. Vědci se domnívají, že by se mohlo jednat o sv. Štěpána Uherského (969-1038).

Zřejmě naprosto jedinečnou v celém Německu je Stará radnice. Byla vybudována na umělém ostrově uprostřed řeky Regnitz na konci 14. století. Řeka tehdy sloužila jako hranice mezi občanským a církevním městem. Povídá se, že se tyto dvě strany nemohly shodnout, na jakém území bude radnice vybudována. Řeka jako hranice se jevila jako ideální kompromis.

Wirtschaft • Hospodářství

Bamberg

Doch Bamberg ist nicht nur ein großes Kulturzentrum in einer überschaubaren Stadt, sondern auch Wirtschaftszentrum für die Region. Rund 45 000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze bietet die Stadt. Größter Arbeitgeber mit rund 8 000 Beschäftigten ist der Automobilzulieferer Robert Bosch GmbH. Im Bamberger Werk werden vorzugsweise Zündkerzen und Diesel-Einspritzpumpen hergestellt. Darüberhinaus studieren über 9 000 Studenten an der Otto-Friedrich-Universität, bei der u.a. Wirtschaftswissenschaften einen Schwerpunkt bilden.

Bamberg

Ale Bamberk není jen velkým kulturním centrem, nýbrž také hospodářským centrem pro celý region. Město nabízí cca 45.000 pracovních míst. Největším zaměstnavatelem s cca 8.000 zaměstnanci je subdodavatelská společnost automobilového průmyslu Robert Bosch GmbH. V bamberském provozu jsou vyráběny zejména zapalovací svíčky a dieselová vstřikovací čerpadla. Kromě toho studuje více než 9.000 studentů na Univerzitě Otto Friedricha, která se zaměřuje mj. na hospodářské vědy.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Bamberg 
 •  
 • Maximiliansplatz 3 
 • 96047  
 •  
 • Oberfranken / Horní Franky

Fotogalerie • Fotogalerie

© Archiv des BAMBERG Tourismus & Kongress Service |
© Archiv des BAMBERG Tourismus & Kongress Service |
Rendert Time: 0,923 Sek. | Speicherverbrauch: 4,29 MB / 4,82 MB