Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Nordhalben 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Oberfranken / Horní Franky
 • Landkreis / Kraj: Kronach

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 21,91 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 1.892 (31.12.2009)

Nordhalben

Spitzenort am Grünen Band

Das über 850-jährige Nordhalben erstreckt sich im nördlichen Teil des Naturparks Frankenwald. Für rund 2.000 Menschen ist es Heimat, Wohnort mit guter Infrastruktur und für viele Erwerbstätige auch ein sicherer Arbeitsplatz. Nordhalben hat einen hohem Freizeitwert. Hier lässt es sich gut leben, aber auch naturnah und abwechslungsreich Urlaub machen.

Mit seinen Hochflächen und tief eingeschittenen Tälern der Flüsse Rodach und Ködel bietet die Nordhalben auf 375 m bis 675 m/NN viel für den Naturfreund. Landschaftlicher Höhepunkt ist die 92 ha große Ködeltalsperre, die das Gemeindegebiet nach Westen abgrenzt. Ihr geteerter Rundwanderweg mit 14 km Länge ist ideal für alle, die Bewegung in einer begeisternden Umgebung suchen.

Seit 2007 freut sich Nordhalben über zwei weitere Freizeitattraktionen. Im Juli wurde das neue Naturerlebnisbad mit vielen Aktiveinrichtungen in Betrieb genommen. Seit September fährt auf der alten Bahnstrecke von Nordhalben nach Steinwiesen die Rodachtalbahn als Museumsbahn, die nicht nur Eisenbahnfans anzieht.

Die 1995 eingeweihte Nordwaldhalle ist das Herzstück der Marktgemeinde und Treffpunkt für die Region. Als echtes Mehrzweckhaus bietet sie Platz für bis zu 2500 Gäste und ist die rundum die größte Veranstaltungs- und Sporthalle an den Schnittpunkten zweier Bundesländer und dreier Landkreise.

Auch kulturell hat Nordhalben viel zu bieten mit dem Haus des Gastes als Zentrum. Als einzige derartige gemeindliche Einrichtung hat sich die integrierte, 1903 gegründete Klöppelschule erhalten. Angeschlossen sind die Internationale Spitzenklöppelsammlung und das Historische Ortsmuseum.

Gäste finden in Nordhalben ein gutes gastronomisches Angebot. Vom Tagescafe, schön gelegenen Biergärten, gepflegten gutbürgerlichen Gaststätten bis zur anspruchsvolleren Küche besteht die Auswahl.

Freundliche Privatunterkünfte, attraktive Pensionen und Ferienwohnungen sowie Gasthaus- und Hotelunterkünfte stehen zur Verfügung. Mit den offenen und herzlichen Nordhalbenern kommen Gäste schnell ins Gespräch und werden auch bei den anstehenden Veranstaltungen und Festen gern einbezogen.
 
Nordhalben ist Mitglied in der Region Oberes Rodachtal mit einem gemeinsamen touristischen und städtebaulichem Entwicklungskonzept.

Nordhalben

Špičkové místo na Zeleném pásu

Více než 850 let starý Nordhalben se rozprostírá v severní části přírodního parku Frankenwald (Francký les). Pro zhruba 2.000 lidí je domovem, bydlištěm s dobrou infrastrukturou a pro mnoho výdělečně činných také jistým pracovištěm. Nordhalben má vysokou hodnotu pro volný čas. Zde se dobře žije, ale také se nechá strávit v těsném kontaktu s přírodou a rozmanitým způsobem dovolená.

Se svými náhorními plošinami a hluboce zaříznutými údolími řek Rodach a Ködel nabízí Nordhalben v nadmořské výšce mezi 375 a 675 m pro přátele přírody hodně. Vrcholem krajiny je přehrada v údolí řeky Ködel o velikosti 92 ha, která na západě uzavírá území obce. Její vyasfaltovaná okružní turistická cesta, dlouhá 14 km, je ideální pro každého, kdo hledá pohyb v prostředí, které nadchne.

Od roku 2007 se těší Nordhalben ze dvou dalších volnočasových atrakcí. V červenci bylo uvedeno do provozu nové přírodní koupaliště s mnoha aktivními zařízeními. Od září jezdí po staré železniční trase z Nordhalbenu do Steinwiesenu Rodachtalbahn jako muzejní dráha, která přitahuje nikoliv jen příznivce železnice. 

V roce 1995 slavnostně otevřená Nordwaldhalle je srdcem střediskové obce a shromažďovacím místem pro region. Jako skutečný víceúčelový objekt nabízí místo až pro 2.500 hostů a je kolem dokola největší halou pro pořádání kulturních a sportovních akcí na rozhraní dvou spolkových zemí a tří zemských okresů.

Také po kulturní stránce má Nordhalben hodně co nabídnout s Domem hostů jako centrem. Jako jediné obecní zařízení svého druhu se uchovala integrovaná škola paličkované krajky, založená v roce 1903. K ní patří ještě mezinárodní sbírka paličkovaných krajek a místní historické muzeum.

Hosté nacházejí v Nordhalbenu dobrou gastronomickou nabídku. Lze si vybrat od denní kavárny, pěkně položených pivních zahrad, dobře udržovaných měšťanských restaurací až po náročnější kuchyni.

K dispozici jsou přátelské ubytování v soukromí, atraktivní penziony a rekreační byty, jakož i ubytování v hostincích a hotelích. S otevřenými a srdečnými "Nordhalbeňany" rychle navážete rozhovor a budete také rádi zapojeni do nastávajících akcí a oslav.

Nordhalben je členem regionu Oberes Rodachtal (Horní Rodach) se společnou koncepcí rozvoje turistiky a městské zástavby.  

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Datensatz 1 bis 1 von 1

Geschichte • Historie

Nordhalben

Achteinhalb Jahrhunderte Geschichte im Zeitraffer

 • 1154 In einer Urkunde des Bischofs Eberhard II. von Bamberg wurde erstmals die "Burg im Nordwald" genannt. Sie wurde zwischen 1151 und 1154 auf dem heutigen Schlossberg errichtet. Um diese Burg herum entstand der Ort.
 • 1325 Zerstörung von Burg und Ort.
 • 1354 Die Burg wurde von den beiden Grenznachbarn, dem Bischof von Bamberg und dem Vogt von Gera, wieder aufgebaut.
 • 1518 Nordhalben erhält Siegel und Marktrecht.
 • 1525 Zerstörung der Burg im Bauernkrieg.
 • 1550 Nordhalben wird alleiniger Besitz des Bamberger Bischofs.
 • 1551 Errichtung des Bamberger Amtshauses im Ort.
 • 1620 Aussiedlung der evangelischen Bewohner nach Titschendorf.
 • 1633 40 Tote bei der Zerstörung des Ortes im Dreißigjährigen Krieg.
 • 1635 Friede von Nordhalben - Sonderabkommen im Dreißigjährigen Krieg zwischen der Stadt Kronach und dem Fürsten Reuß in Nordhalben.
 • 1802 Nordhalben fällt an das Kurfürstentum und später an das Königreich Bayern.
 • 1804 Nordhalben wird Sitz des königlich-bayerischen Landgerichts Teuschnitz.
 • 1806 Aufenthalt Napoleons in Nordhalben.
 • 1852 Einweihung des Schulhauses.
 • 1856 Ein Großfeuer zerstört fast den gesamten Ort.
 • 1858 Einweihung der Pfarrkirche St. Bartolomäus.
 • 1903 Gründung der gemeindlichen Klöppelschule.
 • 1925 Grundsteinlegung zur evangelischen Jubilate-Kirche.
 • 1945 13 Tote durch den Beschuss des Ortes.
 • 1973 Inbetriebnahme der Ködeltalsperre Mauthaus.
 • 1978 Eingemeindung der früher selbständigen Gemeinde Heinersberg.
 • 1983 Errichtung des "Haus des Gastes" mit Erweiterung der Klöppelschule.
 • 1986 "Internationale Spitzensammlung" in der Klöppelschule eröffnet.
 • 1989 Öffnung des Grenzübergangs Rodacherbrunn.
 • 1995 Einweihung der Nordwaldhalle.
 • 2004 Nordhalben blickt mit einer großen Jubiläumsfeier auf 850 Jahre Geschichte zurück und eröffnet das Historische Ortsmuseum.
 • 2007 Am 20.7. wird das Naturerlebnisbad nach zweijähriger Umbauzeit eröffnet.
 • 2008 Die Kommunen Nordhalben, Steinwiesen und Wallenfels vereinbaren ein gemeinsames Interkommunales Städtebauliches Entwicklungskonzept zur Stärkung der Region Oberes Rodachtal.

Nordhalben

Osm a půl století historie v časové lupě:

 • V roce 1154 v listině biskupa Eberharda II. z Bambergu je poprvé jmenován "Burg im Nordwald" (Hrad v Severním lese). Ten byl zřízen mezi léty 1151 a 1154 na dnešním Schlossbergu. Kolem tohoto hradu pak vznikla obec.
 • 1325 - zničení hradu a obce.
 • 1354 - hrad byl znovu vybudován oběma hraničními sousedy, biskupem z Bambergu a zemským správcem z Gery.
 • 1518 - Nordhalben získává pečeť a právo, pořádat trhy.
 • 1525 - zničení hradu v selské válce.
 • 1550 - Nordhalben se stává jediným vlastníkem bamberského biskupství.
 • 1551 - zřízení Bamberského úřadu v místě.
 • 1620 - vysídlení evangelických obyvatel do Titschendorfu.
 • 1633 40 mrtvých při zničení obce v Třicetileté válce.
 • 1635 - Nordhalbenský mír - zvláštní dohoda v Třicetileté válce mezi Městem Kronach a knížetem Reussem v Nordhalbenu.
 • 1802 - Nordhalben připadne kurfiřství a později království Bavorsko.
 • 1804 - Nordhalben se stává sídlem královsko-bavorského zemského soudu Teuschnitz.
 • 1806 - Pobyt Napoleona v Nordhalbenu.
 • 1852 - vysvěcení budovy školy
 • 1856 - velký požár zničí téměř celou obec.
 • 1858 - vysvěcení farního kostela sv. Bartoloměje.
 • 1903 - založení obecní školy paličkované krajky.
 • 1925 - položení základního kamene evangelického kostela.
 • 1945 - 13 mrtvých při ostřelování obce.
 • 1973 - uvedení údolní přehrady Mauthaus řeky Ködel do provozu
 • 1978 - přičlenění dříve samostatné obce Heinersberg.
 • 1983 - zřízení "Domu hostů" s rozšířením krajkářské školy
 • 1986 - otevřena "Mezinárodní krajkářská sbírka" v krajkářské škole.
 • 1989 - Otevření hraničního přechodu Rodacherbrunn.
 • 1995 - Slavnostní otevření Nordwaldhalle.
 • 2004 - Nordhalben se ohlíží v rámci velké jubilejní oslavy za 850 lety historie a otvírá historické muzeum obce.
 • 2007 - Dne 20.7. je otevřen přírodní akvapark po dvouleté přestavbě.
 • 2008 - Obce Nordhalben, Steinwiesen a Wallenfels na společné koncepci rozvoje městské zástavby k posílení regionu Oberes Rodachtal (Horní Rodach).

Wirtschaft • Hospodářství

Nordhalben

Gewerbe und Handel

Der Markt Nordhalben verfügt über ein breites Angebot an Gewerbebetrieben. Gute Gesundheitsversorgung, bodenständiges Handwerk, innovative Dienstleister, vielseitig sortierter Handel und Industriearbeitsplätze stehen zur Verfügung.

Für den Standort Nordhalben spricht die Nähe zur A9, A73, A94 und A4. Noch schneller geht's auf der Datenautobahn von und nach Nordhalben: Mit bis zu 16.000 kBit/s per Highspeed-DSL!

Informationen und Werbung bietet auch unser eigener TV-Kabelkanal (Ortsnetz).

Nordhalben

Živnosti a obchod

Středisková obec Nordhalben má širokou nabídku v oblasti živnostenského podnikání. Jsou zde dobrá zdravotní péče, původní řemesla, inovativní poskytovatelé služeb, všestranně orientovaný obchod a průmyslová pracovní místa.

Pro stanoviště Nordhalben mluví blízkost dálnic A9, A73, A94 a A4. Ještě rychleji to jede po datové dálnici z Nordhalbenu a zpět prostřednictvím vysokorychlostního DSL připojení až 16.000 kBitů za vteřinu!

Informace a propagaci nabízí také náš vlastní televizní kabelový kanál (v místní síti).

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Nordhalben 
 •  
 • Kronacher Str. 4 
 • 96365  
 •  
 • Oberfranken / Horní Franky
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo–Fr.: 08.00–12.00 Uhr
  Mo: 14.00–17.00 Uhr
  Do: 14.00–18.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po.-Pá.: 08.00-12.00 h
  Po.: 14.00-17.00 h
  Čt.: 14.00-18.00 h

Fotogalerie • Fotogalerie

Panorama mit Schlossberg-Geotop | Panorama s vyvýšeninou Schlossberg
Grünes Band bei Nordhalben | Zelený pás u Nordhausenu
Klöppelschulzentrum | Centrum krajkářské školy
Ködeltalsperre | Přehrada Ködeltalsperre
Naturerlebnisbad | Přírodní koupaliště
Nordwaldhalle | Nordwaldhalle
Ortskern | Jádro obce
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,28 MB / 4,81 MB