Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Františkovy Lázně 
 •  
 • Americká 2 
 • 351 01 Františkovy Lázně 
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj
 • Landkreis / Kraj: Cheb

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 2.574,00 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 5.584 (12.12.2012)

Františkovy Lázně

Franzensbad ist eines der weltberühmten Kurstädte, die sich in der Mitte des Egertals im Westböhmen befinden. Zusammen mit Marienbad und Karlsbad bildet Franzensbad das sog. Kurortdreieck. Dank einer Menge von Parks und Wäldern, die Franzensbad umgeben, wird es die "Grüne Perle von Eger" genannt. Der Kurort ist vor allem durch die Heilung von Frauenkrankheiten bekannt. Im Jahre 1992 wurde Franzensbad als städtische Denkmalzone proklamiert. Franzensbad hat 22 Mineralquellen, die man wegen des hohen Gehalts von Kohlensäure Säuerling nennt.

Die bekanntesten von ihnen sind die Glaubers Quellen, von denen die Quelle Glauber IV die stärkste ihrer Art überhaupt ist. Der wichtigste Kulturort ist das Theater Bozena Nemcova mit breitem Repertoire. Die Kurhäuser bieten eine Menge von Kulturprogrammen nicht nur für ihre Gäste an. Zu den jährlich wiederkehrenden Programmen gehören die Eröffnung der Badesaison, der städtische Jahrmarkt, das Silvesterprogramm bei der Fontäne an der Fußgängerzone und das Johann-Straussfestival. Eine Ausstellung über die Geschichte des Kurortes und des Kurwesens befindet sich im städtischen Museum.

Die Musiktradition der Kolonnadenkonzerte pflegt das Orchester von Franzensbad. In der Umgebung von Franzensbad befinden sich viele interessante Ausflugziele. Dazu gehört die Naturreservation SOOS, durch deren Mitte ein Lehrpfad führt. Hier findet man umfangreiche Torfmoore mit reichen Mineralquellen und Schlammvulkanen. Als ein historisches Denkmal ist die Burg Seeberg zu nennen, die auf das Ende des 12. Jahrhunderts zurück geht und 5 km nordwestlich von Franzensbad liegt. Unweit von der Stadt befindet sich der jüngste Vulkan Mitteleuropas, der Komorni Hurka. Am Rande der Stadt breitet sich der Badesee Amerika aus, an dem sich Gäste und Einheimische gerne erholen.

Františkovy Lázně

Františkovy Lázně patří mezi světově proslulá lázeňská města, nacházející se v západních Čechách ve středu Chebské kotliny. Spolu s Mariánskými Lázněmi a Karlovými Vary tvoří tzv. lázeňský trojúhelník. Díky množství parků a lesů, které je obklopují jsou nazývány "Zelenou perlou Chebska". Prosluly především léčbou ženských chorob. V roce 1992 byly lázně vyhlášeny Městskou památkovou rezervací. Františkovy Lázně mají 22 minerálních pramenů, které pro vysoký obsah oxidu uhličitého nazýváme kyselky.

Nejznámější jsou Glauberovy prameny, z nichž Glauber IV je nejsilnějším svého druhu vůbec. Hlavním kulturním stánkem města je Divadlo Boženy Němcové s širokým rozsahem nabídky. Lázeňské domy připravují množství kulturních programů nejen pro své hosty. Ke každoročním akcí patří zahájení lázeňské sezóny, městský jarmark, silvestrovský program u fontány na pěší zóně a také Straussův festival. Expozici o historii lázní a lázeňství najdete v městském muzeu.

Hudební tradici kolonádních koncertů udržuje Orchestr Františkovy Lázně. V okolí Františkových Lázní naleznete mnoho zajímavých výletních cílů. Jmenujme např. přírodní rezervaci SOOS, jejímž středem vede naučná stezka. Najdete zde rozlehlé rašeliniště s bohatými vývěry minerálních vod a bahenními sopkami. Historickou památkou je hrad Seeberg z konce 12. století ležící 5 km severozápadně od Františkových Lázní. Nedaleko města se nachází nejmladší sopka ve střední Evropě Komorní Hůrka. Na okraji města se rozprostírá rybník Amerika sloužící k rekreačním účelům.

Veranstaltungen • Akce

Datensatz 1 bis 1 von 1

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Františkovy Lázně

Franzensbad wurde im Jahre 1793 gegründet und trägt den Namen des Österreichischen Kaisers Franz I., Napoleons Schwiegervaters. Die Stadt wurde planmäßig gebaut - die Höhe der Bauten, ihre Form und Fassadenfarbe wurden vorgeschrieben. Das Ergebnis ist ein einzigartiges architektonisches und urbanes Ensemble, von den Parks und Waldparks ergänzt. Der Anlass zur Gründung gab der Arzt Bernhard Adler (1753-1810). Den ersten Grundrissplan hat Abbé Gruber, ein Arzt aus Bilina, geschaffen.

Seine Vorschläge wurden am 27. April 1793 durch das kaiserliche Dekret vom neuen Kaiser Franz I. genehmigt. Es ist zugleich das Datum der Gründung des Franzensbades. Damals unter dem Namen "Dorf des Kaisers Franz" (Kaiser Franzensdorf) und seit dem Jahre 1807 Kaiser Franzensbad. Mit dem Kurbau wurde zeitgleich begonnen. Unter der Leitung von Abbé Gruber sind die ersten Bauten des zukünftigen Badeortes gewachsen – der Pavillon der Franzensquelle, das Gemeinschaftshaus und bis Ende 1794 weitere zehn Häuser. Sie wurden vor allem entlang der zukünftigen Nationalstrasse gebaut, die Hauptachse und Gemeinschaftszentrum von Franzensbad werden sollte. Im Jahre 1810 standen hier bereits 24 Häuser.

Französische Parks wurden in englische Parks verwandelt. So erhielt das Bad neben den Quellen einen weiteren Eckpfeiler seiner Existenz. Die Bauentwicklung dauerte etwa bis zum Jahr 1890. Seit dieser Zeit hat das Bad seine gegenwärtige Form. In späteren Jahren wurden manche Häuser nur modernisiert und erweitert.

Františkovy Lázně

Františkovy Lázně byly založeny v roce 1793 a nesou jméno rakouského císaře Františka I., Napoleonova tchána. Město bylo budováno plánovitě –byla předepsaná výška budov, jejich vzhled a barva fasád. Výsledkem je jedinečný architektonický a urbanistický celek, který doplňují parky a lesoparky. Podnět k založení lázní dal lékař dr. Bernhard Adler (1753 -1810). Jejich první půdorysný plán vytvořil abbé Gruber, lékař z Bíliny.

Jeho návrhy byly 27. dubna 1793 schváleny dvorním císařským dekretem nového císaře - Františka I. To je také datum založení a vzniku Františkových Lázní. Tehdy pod názvem "Ves Císaře Františka" (Kaiser Franzensdorf) a od roku 1807 Kaiser Franzensbad. S výstavbou lázní se započalo prakticky ihned. Pod vedením abbé Grubera vyrostly první stavby budoucích lázní - pavilon Františkova pramene, Společenský dům a do konce roku 1794 dalších deset domů. Budovaly se hlavně podél budoucí Národní třídy, která se měla stát hlavním korzem a společenským centrem Františkových Lázní. V roce 1810 zde stálo již 24 domů.

Francouzské parky byly měněny na anglické parky, a tak lázně dostaly další nezbytnou součást své existence. Stavební vývoj lázní trval zhruba do roku 1890, odkdy mají svou současnou podobu. V pozdějších letech se některé domy pouze modernizovaly a rozšiřovaly.

Wirtschaft • Hospodářství

Františkovy Lázně

In Franzensbad beschränken sich die Wirtschaftsaktivitäten auf das Kurwesen und den Tourismus. Es gibt hier eine große Zahl von Sanatorien, Hotels und Pensionen. Betreiber der Kurhotels und der Sanatorien ist die Aktiengesellschaft Kurort Franzensbad AG.

Františkovy Lázně

Ve Františkových Lázních se průmysl orientuje na lázeňství a cestovní ruch. Je zde velké množství sanatorií, hotelů a penzionů. Provozovatelem lázeňských hotelů a sanatorií je akciová společnost Lázně Františkovy Lázně a. s.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Františkovy Lázně 
 •  
 • Nádražní 208/5 
 • 351 01  
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj
 • Öffnungszeiten:
 • Oktober – Mai: Mo–Fr: 08.00 - 18.00 Uhr Sa–So: 08.00 - 14.00 Uhr Juni – September Mo–So: 08.00 - 18.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • říjen – květen: Po–Pá: 08.00 - 18.00 hodin So–Ne: 08.00 - 14.00 hodin červen – září Po–Ne: 08.00 - 18.00 hodin
Rendert Time: 1,078 Sek. | Speicherverbrauch: 4,34 MB / 4,86 MB