Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Volyně 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Strakonice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 20,58 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 3.032 (01.01.2012)

Volyně

Die Böhmerwald-Stadt Volyně liegt an dem Fluss Volyňka, etwa 11 km südlich der ehem. Kreisstadt Strakonice, 461 m ü. NN. In der Stadt, die ursprünglich aus zwei Teilen bestand, sind bis heute zwei Stadtplätze erhalten geblieben. Auf dem oberen Platz steht das ursprünglich Renaissancerathaus aus den Jahren 1501 - 1529. In der Mitte des oberen Platzes steht die im Jahr 1760 aufgerichtete Mariensäule.

Unweit von dort wurde 1839 jüdische Empire-Synagoge aufgebaut. Auf dem Berg nördlich vom Stadtplatz steht die gut erhaltene gotische Festung, die an der Stelle der fürstlichen Burg gebaut wurde. Heute ist in ihren Räumlichkeiten das Stadtmuseum untergebracht. Gleichzeitig mit der Festung wurde in ihrer nächsten Nähe die Kirche Allerheiligen gegründet und in den Jahren 1460 - 1505 als Saal-Doppelschiffkirche ausgebaut. Auf dem Berg Malsička am südlichen Stadtrand steht die Friedhofskirche der Verwandlung des Herrn. Sie wurde nach dem Entwurf von V. Vogarelli in den Jahren 1580 - 1618 erbaut. Der Kirchenraum ist durch ein Kammgewölbe geprägt.

Auf dem sog. Dechantsberg befindet sich ein jüdischer Friedhof mit reichlich geschmückten Grabplatten. Der Friedhof geht auf die Zeit noch vor 1724 zurück. Etwa 2 km südlich von Volyně liegt die Gemeinde Zechovice, in der ein geschlossener Komplex der Bauernarchitektur - das sog. Bauernbarock von Mitte des 19. Jahrhunderts erhalten geblieben ist. Sehenswert ist in der Umgebung der Stadt die Burgruine der Helfenburg, die sich auf dem Berg Malošín, etwa 5,5 km westlich von Bavorov befindet.

Volyně

Pošumavské město Volyně leží na řece Volyňce asi 11 km jižně od okresního města Strakonic v nadmořské výšce 461 m. Město, které se původně skládalo ze dvou částí, má dodnes dochována dvě náměstí. Na horním náměstí stojí původně renesanční radnice z let 1501 - 1529. Uprostřed horního náměstí stojí mariánský sloup vztyčený zde v roce 1760.

Nedaleko odtud byla v roce 1839 vystavěna empírová židovská synagóga. Na vrchu severně od náměstí je dobře zachovaná gotická tvrz postavená na místě knížecího hradu. Dnes je v jejích prostorách umístěno městské muzeum. Současně s tvrzí byl v jejím těsném sousedství založen kostel Všech Svatých, který byl v letech 1460 - 1505 rozšířen na síňové dvoulodí. Na vrchu Malsička na jižním okraji města stojí hřbitovní kostel Proměnění Páně. Byl postaven podle návrhu V. Vogarelliho v letech 1580 - 1618. Prostor kostela je sklenut hřebínkovými klenbami.

Na tzv. Děkanském kopci je židovský hřbitov s bohatě zdobenými náhrobními deskami. Byl založen před rokem 1724. Asi 2 km jihozápadně od Volyně leží obec Zechovice, v níž zůstal dochován ucelený soubor lidové architektury, tzv. selského baroka z poloviny 19. století. V okolí města stojí za návštěvu zřícenina hradu Helfenburg, který se nachází na vrchu Malošín, asi 5,5 km západně od Bavorova.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Volyně

Die Stadt entstand bei der Furt über den Fluss Volyňka als fürstliche Burgstätte im 9. - 10. Jahrhundert. Die Gemeinde selbst wird in Schriftquellen zum ersten Mal bereits im Jahr 1271 belegt. Damals war sie im Besitz des Prager Kapitels und wurde im Jahre 1299 Stadt. In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts wurde die Stadt das Kolonisierungszentrum von Voliner Sprengel und erwarb viele Rechte, unter ihnen auch das Braurecht.

Im 15. und 16. Jahrhundert kam es in der Stadt zum Aufschwung des Handwerks und der Schafzucht, ein der wichtigsten Einkommensquellen der Stadt war auch Salzimport nach Böhmen. Nach der Verlagerung der wichtigsten Handelswege weiter von der Stadt im 17. und 18. Jahrhundert ist das Wirtschaftswachstum der Stadt stehen geblieben. Zahlreiche Feuerbrände, welche Volyně in dieser Zeit betroffen haben, beschädigten ihren mittelalterlichen Charakter. Der Dreißigjährige Krieg brachte Plünderung, Brände, und gewaltsames Einkassieren von Gebühren.

Zum Andenken an die bedrohliche Epidemie wurde im Jahre 1760 in der Mitte des Stadtplatzes Mariensäule aufgestellt. Im 19. Jahrhundert begann das Aussehen der Stadt sich erheblich zu ändern. Es wurden Gründe der städtischen Kanalisation gelegt, der Stadtplatz gepflastert, man begann, neue Stockhäuser zu bauen. Im Jahre 1849 wurde hier der Postamt gegründet, ein Jahr später folgten dann Gericht und Steueramt.

Volyně

Město vzniklo u brodu přes Volyňku jako knížecí hradiště někdy v 9. - 10. století našeho letopočtu. Samotná obec je v písemných pramenech prvně doložena již v roce 1271. Tehdy byla v majetku pražské kapituly a roku 1299 se stala městem. V první polovině 14. století bylo město kolonizačním střediskem volyňského újezdu a získalo řadu práv, mezi nimi i právo vařit pivo.

V 15. a 16. století došlo ve městě k rozvoji řemesel a chovu ovcí, jeden z nejdůležitějších příjmů plynul městu také z dovozu soli do Čech. Po odklonu nejdůležitějších obchodních cest od města v 17. a 18. století se hospodářský růst města zastavil. Četné požáry, které Volyni v této době postihly, poškodily její středověký ráz. Třicetiletá válka přinesla plenění, požáry a násilím vybírané poplatky.

Na pamět hrozivé morové epidemie byl v r. 1760 postaven uprostřed náměstí mariánský sloup. V 19. století se tvář městečka začala výrazně měnit. Byly položeny základy městské kanalizace, vydlážděno náměstí, začaly se stavět nové patrové domy. V r. 1849 tu byl založen poštovní úřad, o rok později soud a berní úřad.

Wirtschaft • Hospodářství

Volyně

In der Stadt sind folgende Firmen aktiv: - Agrochemický podnik Volyně a. s. - Verkauf von Industriedüngern, - Tekton CZ, s.r.o. - schlüsselfertiger Bau von Wohnungen, Kommunal- und Industriebauten, - Silva-Gabreta - e-shop von Schmuck, Edelsteinen, Mineralien und modischen Accessoires, - Jaroslav Frencl - Schnitzer, - Šumava Group, s.r.o. -Internationaler und innerstaatlicher Transport, - Volyňská léčebna s.r.o. - Heilanstalt für langfristig Kranke.

Volyně

Ve městě působí tyto firmy: - Agrochemický podnik Volyně a. s. - prodej průmyslových hnojiv, - Tekton CZ, s.r.o. - kompletní realizace bytových, občanských, průmyslových a inženýrský staveb na klíč, - Silva-Gabreta - e-shop šperků, drahokamů, minerálů a modních doplňků, - Jaroslav Frencl - řezbář, - Šumava Group, s.r.o. - mezinárodní a vnitrostátní doprava, - Volyňská léčebna s.r.o. - léčebna pro dlouhodobě nemocné.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Volyně 
 •  
 • náměstí Svobody 41 
 • 387 01  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,80 MB