Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Vodňany 
 •  
 • náměstí Svobody 18 
 • 389 01 Vodňany 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
 • Landkreis / Kraj: Strakonice

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 36,36 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 6.976 (01.01.2012)

Vodňany

Die Stadt Vodňany liegt etwa 7 km südwestlich von Protivin im Kreis Strakonice. Die Stadt Vodňany ist eines der Zentren der südböhmischen Teichwirtschaft. In der Stadt sind Reste der Befestigung mit einem Stadtgraben und drei Basteien aus der Mitte des 15. Jahrhunderts erhalten geblieben - zwei von ihnen befinden sich etwa 100 m südlich vom Stadtplatz.

Auf dem Stadtplatz von Vodňany mit einem Brunnen aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts sind einige Renaissance-Häuser zusammen mit der frühgotischen Kirche der Geburt Jungfrau Maria erhalten geblieben. Die Kirche hat zwei Schiffe und wurde in den Jahren 1415 - 1497 erbaut. In den 80-er Jahren des 16. Jahrhunderts wurde sie renoviert und in den Jahren 1894 - 1897 im gotischen Stil wieder umgebaut. Entwürfe für die Dekoration und ihre Realisierung stammen von Mikoláš Aleš. Das Interieur der Kirche ist pseudogotisch. In der Stadt steht noch eine Empirekirche des hl. Johannes der Taufer aus dem Jahre 1844.

Im Zeyer Park steht das Denkmal eines bedeutenden Landsmannes Peter Chelčický. In der ehemaligen Synagoge befindet sich das Stadtmuseum mit den Ausstellungen über die Stadtgeschichte, Fischerei, Teichwirtschaft und Müllerei. Die Stadtgalerie ist eine weitere Kultureinrichtung, in der überwiegend Werke tschechischen Maler aus dem 19. und 20. Jahrhundert ausgestellt sind. Als Kulturvereine sind der Verein der Vodňaner Künstler und der Foto-Kreis beim städtischen Kulturzentrum aktiv. Anfangs Mai finden die Fischerei Tage von Vodňany statt, die ein fachmännisches und populäres Programm haben.

Vodňany

Město Vodňany leží asi 7 km jihozápadně od Protivína v okrese Strakonice. Vodňany jsou jedním z center jihočeského rybníkářství. Ve městě se dochovaly zbytky opevnění z první poloviny 15. století s příkopem a se třemi baštami (dvě z nich se nacházejí asi 100 m jižně od náměstí).

Na vodňanském náměstí s kašnou z dvacátých let 20. století se dochovalo několik renesančních domů spolu s původně raně gotickým chrámem Narození Panny Marie. Kostel je dvoulodní a byl postaven v letech 1415 - 1435. V osmdesátých letech 16. století byl upravován a v letech 1894 - 1897 byl regotizován. Na výzdobě kostela se podílel návrhy i vlastní tvorbou Mikoláš Aleš. Zařízení kostela je pseudogotické. Ve městě stojí ještě empírový kostel svatého Jana Křtitele z roku 1844.

V Zeyerových sadech můžete obdivovat památník významného místního rodáka Petra Chelčického. V bývalé synagoze je umístěno Městské muzeum s expozicemi o historii města, rybářství, rybníkářství a mlynářství. Další kulturním zařízením města je Městská galerie, kde můžete vidět díla převážně českých malířů 19. a 20. století. Z kulturních spolků jmenujme Spolek vodňanských výtvarníků a Fotokroužek při Městském kulturním středisku. Počátkem května se zde konají Vodňanské rybářské dny, které mají svou odbornou i populárně naučnou náplň.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Vodňany

Die Stadt wurde vermutlich in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts durch König Przemysl Otakar II. an der Stelle der alten Fischerkolonie Vodna gegründet. Bereits im Jahre 1336 wurden der Gemeinde Stadtrechte erteilt. Während der Hussitenkriege war die Stadt Vodňany eines der größten Hussiten-Bollwerke. Im 15. Jahrhundert haben Goldvorkommen und die Errichtung von weiteren Teichen zur Stadtentwicklung beigetragen.

Der Dreißigjährige Krieg hat Vodňany beträchtlich zerstört und die Stadtentwicklung wurde gestoppt. Die trostlose Wirtschaftslage der Stadt hat ein umfangreicher Brand von 1722 noch weiter verschlechtert. Zum neuen Stadtaufschwung kam es erst im 19. Jahrhundert. Im Jahre 1920 wurde die Mittelschule für Fischerei gegründet.

Vodňany

Město bylo založeno zřejmě ve druhé polovině 13. století králem Přemyslem Otakarem II. v místech staré rybářské osady Vodná. Již roku 1336 byla obci udělena městská práva. V době husitských válek byly Vodňany jednou z největších husitských opor. V 15. století přispělo k rozvoji města rýžování zlata a zakládání dalších rybníků.

Třicetiletá válka Vodňany značně poškodila a rozvoj města se zastavil. Neutěšenou hospodářskou situaci města zhoršil rozsáhlý požár, který zde vypukl v roce 1722. K novému rozvoji města došlo až v 19. století. V roce 1920 zde byla založena Střední rybářská škola.

Wirtschaft • Hospodářství

Vodňany

Die Jahrhunderte lange Tradition der Teichfischwirtschaft in der Stadt gehört nicht nur zur Vergangenheit. An die Erfahrungen und Kenntnisse der Fischer von Vodňany knüpft die Mittelschule für Fischerei in Vodňany an. Die Stadt hat immer die Fachleute für Fischerei angelockt und im Jahre 1953 wurde das Forschungsinstitut für Fischerei und Hydrobiologie an der Südböhmischen Universität in Betrieb genommen. Das dazugehörige System von Versuchsteichen gehört zu den größten in Europa.

Vodňany

Staletá rybníkářská tradice města zdaleka nepatří minulosti. Na zkušenosti a znalosti vodňanských rybářů navazuje Střední rybářská škola ve Vodňanech. Město stále přitahovalo rybářské odborníky, a proto byl v roce 1953 zahájen provoz Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického Jihočeské univerzity. Jeho soustava parcelových pokusných rybníčků patří k největším v Evropě.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Vodňany 
 •  
 • náměstí Svobody 18 
 • 389 01  
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,27 MB / 4,80 MB