Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Wackersdorf 
 •  
 • Steinberger Straße 14 
 • 92442 Wackersdorf 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Schwandorf

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 33,56 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 4.919 (29.08.2002)

Wackersdorf

Wackersdorf liegt an der A 93 und an der B 85, ca. 6 km östlich der Stadt Schwandorf. Wackersdorf ist heute nicht nur eine aufstrebende Industriegemeinde, sondern präsentiert sich auch als Stätte für Urlaub und Erholung. Im Zuge des Kohleabbaus sind im Raum Wackersdorf neue Seenlandschaften entstanden. Große Wasserflächen wechseln mit grünen Wäldern und sind für die Besucher eine Oase der Erholung.

Mit zahlreichen Vereinen wird das sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Leben aktiv gestaltet. Brauchtum und Heimatpflege werden großgeschrieben. Im zweijährigen Rhythmus veranstalten zudem die Wackersdorfer Vereine ein Bürgerfest, das zwischenzeitlich weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannt ist. Die Symbiose "Leben und Arbeiten" an einem Ort in einem für alle Seiten verträglichen Maße wird am Beispiel Wackersdorf am ehesten deutlich.

Wackersdorf

Wackersdorf leží na dálnici A 93 a státní silnici B 85, cca. 6 km východně od města Schwandorf. Wackersdorf je dnes nejen rozvíjející se průmyslovou obcí, ale prezentuje se také jako místo dovolených a odpočinku. V období těžby uhlí vznikaly kolem města Wackersdorf nové jezerní krajiny. Velké vodní plochy se zde střídají se zelenými lesy a jsou pro návštěvníky oázou odpočinku.

Velké množství spolků aktivně vytváří sportovní, společenský a kulturní život. Je zde kladen velký důraz na obyčeje a vlastenectví. Každé dva roky je také pravidelně wackersdorfskými spolky pořádána měšťanská slavnost, která se za dobu své existence proslavila daleko za hranicemi obce. Na příkladu Wackersdorfu je nejvíce zřejmá symbióza „života a práce“ na jednom místě ve snesitelné míře pro všechny strany.

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Wackersdorf

Die Erstnennung Wackersdorfs dürfte auf die Zeit um 1152 anzusetzen sein. Um 1400 begann der Bau der Pfarrkirche St. Stephanus, die jedoch 1953 im Zuge der Umsiedlung abgetragen und im heutigen Ortsteil Heselbach neu errichtet wurde. Die Gemeinde Wackersdorf geht auf das Jahr 1818 zurück. Damals entstand aus den Dörfern Wackersdorf und Grafenricht die Gemeinde Wackersdorf, in die im Jahre 1830 auch noch das Dorf Brückelsdorf eingegliedert wurde.

Die ersten Ansätze zur industriellen Ausbeutung der Wackersdorfer Erdschätze sind um 1800 bekannt. Damals entdeckte der Schneidermeister Andreas Schuster Braunkohle, deren Abbau von 1840 bis 1845 erfolgte. Erst 1899 wurde der Bergbau wieder voll aufgenommen. Die Umsiedlung des Dorfes Wackersdorf wurde erstmals in den Jahren 1923/24 geplant, konnte damals aber nicht verwirklicht werden. Erst am 13.10.1948 wurde die Verlegung von (Alt)-Wackersdorf endgültig entschieden. Bereits am 06.07.1952 fand die Einweihung von (Neu) Wackersdorf statt.

Wackersdorf

První zmínka o Wackersdorfu spadá do doby kolem roku 1152. Okolo roku 1400 začala stavba farního kostela sv. Stefanuse, který byl však v roce 1953 v rámci přesidlování rozebrán a znovu vystavěn v dnešní městské čtvrti Heselbach. Obec Wackersdorf se datuje už do roku 1818. Tehdy vznikla z vesnic Wackersdorf a Grafenricht obec Wackersdorf, ke které byla v roce 1830 přičleněna také vesnice Brückelsdorf.

První náznaky průmyslového vytěžování wackersdorfských pokladů země jsou známy z doby okolo roku 1800. Tehdy objevil krejčovský mistr Andreas Schuster hnědé uhlí, jehož těžba zde probíhala v letech 1840 až 1845. V plném rozsahu byla znovu zahájena teprve v roce 1899. Přesidlování vesnice Wackersdorf bylo poprvé plánováno v letech 1923/24, nemohlo být však tehdy uskutečněno. Teprve 13.10.1948 bylo s konečnou platností rozhodnuto o přeložení (Starého) Wackersdorfu. Již 06.07.1952 se konalo slavnostní otevření (Nového) Wackersdorfu.

Wirtschaft • Hospodářství

Wackersdorf

Die im Jahre 1906 gegründete Bayerische Braunkohlenindustrie AG wurde mangels Kohlevorräte 1982 geschlossen. Über Jahre hinweg stand die Gemeinde auch im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen um die umstrittene Wiederaufarbeitungsanlage, deren „Aus“ 1989 beschlossen wurde.

Heute ist Wackersdorf ein Standort erfolgreicher Unternehmen mit einer dynamischen Industrie und zahlreichen Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben, Handelsgeschäften und Geldinstituten. Durch das breite Spektrum des angesiedelten Gewerbes, mit nahezu 3600 Arbeitsplätzen und über 3100 Einpendlern, erfüllt Wackersdorf die Kriterien eines Unterzentrums und ist darüber hinaus Siedlungs- und Industrieschwerpunkt zwischen den Städten Weiden, Amberg und Regensburg. Durch die stetige Aufwärtsentwicklung und die zentrale Lage im Landkreis Schwandorf, inmitten der Oberpfalz, wird Wackersdorf den erhöhten Anforderungen einer gesunden Einkaufs, Arbeits- und Versorgungszentralität gerecht.

Wackersdorf

V roce 1982 byla kvůli nedostatku zásob uhlí zavřena Bavorská hnědouhelná průmyslová společnost a.s. (Bayerische Braunkohlenindustrie AG), která byla založena v roce 1906. Po dlouhá léta byla obec v centru výměn názorů kvůli spornému objektu přepracovávacího závodu, o jehož uzavření bylo rozhodnuto v roce 1989.

Dnes je Wackersdorf sídlem úspěšných podniků s dynamickým průmyslem a velkým počtem podniků řemesel a služeb, obchodů a peněžních ústavů. Díky širokému spektru zde usídlených živností, s téměř 3600 pracovními místy a více než 3100 dojíždějícími za prací, splňuje Wackersdorf podmínky menšího centra a je těžištěm osidlování a průmyslu mezi městy Weiden, Amberg a Řezno. Díky nepřetržitému rozvoji a centrální poloze v okresu Wackersdorf, ve středu Horního Falcka, vyhovuje Wackersdorf požadavkům na centrum nákupu, práce a zásobování.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Wackersdorf 
 •  
 • Marktplatz 1 
 • 92442  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Montag bis Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr
  Montag bis Donnerstag: 13:30 - 16:00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • po-pá: 08:00 - 12:00 h
  po-čt: 13:30 - 16:00 h
Rendert Time: 1,015 Sek. | Speicherverbrauch: 4,26 MB / 4,67 MB