Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Tourist-Info • Informační kancelář

 • Waldmünchen 
 •  
 • Marktplatz 16 
 • 93449 Waldmünchen 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Landkreis / Kraj: Cham

Beschreibung • Popis

 • Info
 • Fläche / rozloha: 101,16 km²
 • Einwohnerzahl / počet obyvatel: 7.492 (22.08.2002)
 • Partnergemeinde / Partnerská obec:
  Klenčí pod Čerchovem

Waldmünchen

Waldmünchen, eine aktive und attraktive Grenzstadt zu Böhmen, hat eine über 1000jährige Geschichte. Trotz mannigfacher Zerstörung durch Kriege und Feuersbrünste ist die Stadt immer wieder erstanden. Die mittelalterliche Struktur der Innenstadt blieb in der Straßen- und Platzeinteilung bis heute erhalten. Als staatlich anerkannter Luftkurort hat die Stadt Waldmünchen als zweites wirtschaftliches Standbein den Tourismus forciert.

Die gute Luft und das kreislauffreundliche Klima verdankt die Gegend dem unerschöpflichen Waldreichtum in Mittelgebirgslage bei einer landwirtschaftlich geprägten Kulturlandschaft, die zum Genießen einlädt. Aufgrund der idyllischen Lage am Perlsee und das reichhaltige Freizeitangebot ist Waldmünchen sowohl im Sommer als auch im Winter ein beliebter Urlaubsort. Höhepunkt sind die alljährlich im Sommer stattfindenden Trenck-Festspiele.

Als besondere Attraktionen sind das Erlebnisbad AquaFit und das Grenzland- und Trenckmuseum hervorzuheben. Besondere Baudenkmäler sind die St. Stefanskirche, mit Stadtturm, Kapellen und Kirchen im Gemeindebereich, der Granitbrunnen aus dem 18. Jahrhundert am Marktplatz, das Pflegerschloss, die Frohnfeste und der alte Salzstadel.

Waldmünchen

Waldmünchen je aktivním a atraktivním hraničním městem a má více než 1.000 let starou historii. I přes obrovské škody způsobené válkou a ničivými požáry se město vždy znovu postavilo na nohy. Středověká struktura vnitřního města zůstala zachována v rozčlenění ulic a náměstí. Město Waldmünchen jsou státem uznávané klimatické lázně, které přednostně podporují turismus jako další z nosných sloupů hospodářství.

Za dobré ovzduší a klima, které je příznivé pro krevní oběh, vděčí okolí nevyčerpatelnému lesu v poloze středohoří v kulturní krajině ovlivněné hospodářstvím, která zve k vychutnávání. Na základě idylické polohy u Perlového jezera (Perlsee) a hojné nabídky aktivit pro volný čas je Waldmünchen jak v létě, tak i v zimě oblíbeným letoviskem. Vrcholem jsou každoročně v létě konané Trencké hry.

Jako obzvláštní atrakce stojí za zmínku zábavné koupaliště AquaFit a Pohraniční a Trencké muzeum. Obzvláštními stavitelskými památkami jsou kostel sv. Štefana s městskou věží, kaple a kostely na území obce, žulová kašna z 18. století na náměstí, ošetřovatelský zámek, šatlava a stará solnice.

Veranstaltungen • Akce

Datensatz 1 bis 4 von 4

Kultur Adressen • Kulturní adresy

Geschichte • Historie

Waldmünchen

Waldmünchen wurde um 910 von Mönchen gegründet. Um 1240 wird „Monacum ante nemus Bohemorum“ Stadt, es gehört zu den Grafen von Schwarzenburg. 1364 hat Waldmünchen bereits eine Stadtmauer! 1527 ist die Stadt Endpunkt der berittenen Prager Hofpost. 1615 errichtet Thurn und Taxis in der Stadt die Reichsposthalterei.

1742 nimmt der Pandurenführer Franz v. d. Trenck die Stadt ein, durch Kontributionszahlung wird sie von der Plünderung verschont. 1764 verliert Waldmünchen durch den „Prager Grenzvertrag“ ein großes Hinterland an Österreich (Böhmen). 1895 erhält die Stadt eine lokale Bahnlinie zur heutigen Kreisstadt Cham.. Bei Kriegsende 1945 ist Waldmünchen zu 30% v.d. Amerikanern zerstört, über die Grenze fällt der eiserne Vorhang.

1950 wird das „Trenckfestspiel“ zum 1. Mal aufgeführt. 1962 wird das Flüsschen Schwarzach zum Perlsee aufgestaut. Die Stadt erhält das Prädikat „staatlich anerkannter Luftkurort“. Die Stadt wächst mit Eingemeindungen auf rund 7.500 Einwohner. 1983 entsteht aus dem alten Pflegerschloss, dem ehemaligen Landratsamt und Pfarrhof, die Jugendbildungsstätte Waldmünchen.

Nach 45 Jahren „kalter Krieg“ fällt 1990 der „eiserne Vorhang“, der alte Grenzübergang Höll wird wieder geöffnet. 2001 bekommt die Stadt ihr Grenzland- und Trenckmuseum.

Waldmünchen

Waldmünchen byl založen v roce 910 mnichy. Okolo roku 1240 se stal „Monacum ante nemus Bohemorum“ městem a patřil schwarzenburským hrabatům. Již roku 1364 měl Waldmünchen městskou hradbu! Roku 1527 bylo město konečnou stanicí pražské dvorní pošty. Roku 1615 zřídil Thurn Taxis ve městě říšskou poštovní stanici.

Roku 1742 zabral město pandůrský vůdce Franz v. Trenck. Díky kontribučnímu úplatku bylo město ušetřeno rabování. Roku 1764 ztratil Waldmünchen kvůli „Pražské hraniční smlouvě“ velké území na úkor Rakouska (Čech). Roku 1895 se město napojilo na místní železniční tratˇ do dnešního okresního města Cham. Na konci války roku 1945 bylo město Waldmünchen ze 30% zničeno Američany, přes hranici padla železná opona.

Roku 1950 byly poprvé uvedeny „Trencké hry“. Roku 1962 byla zahrazena říčka Schwarzach a tím bylo vytvořeno Perlové jezero (Perlsee). Město získalo přídomek „státně uznávané klimatické lázně“. S přičleněním okolních obcí narostlo město na cca. 7.500 obyvatel. Roku 1983 se stal ze starého pečovatelského zámku, bývalé zemské rady a farního dvora, Ústav pro vzdělávání mládeže Waldmünchen.

Po 45 letech „studené války“ padla roku 1990 „železná opona“, starý hraniční přechod Höll byl znovu otevřen. V roce 2001 získalo město své Pohraniční a Trencké muzeum.

Wirtschaft • Hospodářství

Waldmünchen

Über Jahrhunderte Verwaltungszentrum für die nahe Region, gehört Waldmünchen heute zum Landkreis Cham. Im Landesentwicklungsplan ist Waldmünchen als Mögliches Mittelzentrum ausgewiesen und ist somit Versorgungszentrale für das Umland. Waldmünchen erfüllt für die Bevölkerung im Einzugsbereich in vollem Umfang die Versorgungsaufgaben.

In den Bereichen Bildungswesen, gesundheitliche Versorgung, Einzelhandel und bei der Bereitstellung von Arbeitsplätzen wird in Waldmünchen ein ansprechendes Angebot vorgehalten. Mit einem Grenzübergang zur Tschechischen Republik ist die wirtschaftliche Bedeutung als Standort für Industrie und Gewerbe gewachsen. Mit rund 2.500 Arbeitsplätzen ist die 7.486 Einwohner zählende Stadt weiter ausbaufähig. Industrie- und Gewerbeflächen sind ausgewiesen.

Waldmünchen bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen. So stehen ein Klinikum für psychosomatische Behandlungen und Arztpraxen in verschiedenen Fachbereichen zur Verfügung.

Waldmünchen

Waldmünchen, po staletí správní centrum pro blízký region, patří dnes k okresu Cham. V plánu rozvoje území se předpokládá, že se Waldmünchen stane možným středním centrem a tím zásobovací centrálou pro okolí. Waldmünchen splňuje pro obyvatelstvo v plném rozsahu všechny úkoly zaopatřování.

V oblastech vzdělání, zdravotní péče, maloobchodu a zajišťování pracovních míst je ve Waldmünchenu předkládána lákavá nabídka. Se zřízením hraničního přechodu do České republiky narostl hospodářský význam města jako centra průmyslu a řemesel. S asi 2.500 pracovními místy je město čítající 7.486 obyvatel schopné nadále se rozrůstat. Pro nové podniky jsou určeny průmyslové zóny.

Waldmünchen nabízí široké spektrum služeb. K dispozici je zde klinika pro psychosomatiku a lékařské praxe v různých odborných oblastech.

Adresse des Rathauses • Adresa radnice

 • Waldmünchen 
 •  
 • Marktplatz 14 und 16 
 • 93449  
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Öffnungszeiten:
 • Rathaus:
  Mo-Do: 08 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr
  Fr: 08 - 12 Uhr

  Touristinformation:
  Mo-Do 08 – 17 Uhr
  Fr 08 – 13 Uhr
  Juli/August:
  Mo-Fr 08 – 17 Uhr / Sa 11 – 13 Uhr
  September:
  Mo-Do 08 – 17 Uhr / Fr 08 – 15 Uhr / Sa 11 – 13 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Radnice:
  Po-Čt: 08 - 12 hodin a 14 - 16 hodin
  Pá: 08 - 12 hodin

  Turistické informace:
  Po-čt: 08 - 17 hodin
  Pá: 08 - 13 hodin
  Červenec/srpen:
  po-pá 08 - 17 hod. / so 11 - 13 hod.
  Září:
  po-čt 08 - 17 hod. / pá 08 - 15 hod. / so 11 - 13 hod.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,34 MB / 4,91 MB